BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/18/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 stycznia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007rok.

Na podstawie art.4 1 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2002 r Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 101, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485 z 2006 r. Nr 170, poz.1217, Nr 171, poz.1225 i Nr 220, poz.1600 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz.U Nr 179, poz.1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz.469 i Nr 120, poz.826) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilkatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka


Załacznik do uchwały

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 lut 2007 14:21
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2157 razy