BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/17/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 stycznia 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U Nr 72, poz.747, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808, z 2005 r. Nr 85, poz.729, Nr 130, poz.1087) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się na 2007 rok taryfy :

  1. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 1,68 zł za 1 m3,
  2. za zbiorowe odprowadzenie ścieków w kwocie 3,40 zł za 1 m3,
  3. za zbiorowe odprowadzenie ścieków przemysłowych w kwocie : 5,88 zł za 1 m3,
  4. za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi bezpośrednio na Oczyszczalnię Miejską w Stawiskach – 5,88 zł za 1 m3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 155/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 lut 2007 14:00
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3976 razy