BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/16/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 stycznia 2007 roku
w sprawie: ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r.Nr 23 ,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz.1568,Nr 153,poz.1271, z 2004 r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 214,poz.1806 z 2006 r. Nr 17 poz.128,Nr 175 poz.1457 i Nr 181 poz.1337)oraz art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej(Dz.U z 1997 r.Nr 9,poz.43,Nr121 ,poz.770,Nr 106 poz.679 z 1998 r. Nr 106,poz.668 z 2002 r. Nr 113,poz.984 z 2003 r. Nr 96 poz.874,Nr 199 poz.1937) oraz art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U z 2001r. Nr 62,poz.628, z 2002 r. Nr 41,poz.365,Nr 113,poz.984,Nr 199,poz.1671,z 2003 r. Nr 7,poz.78, z 2004 r. Nr 96,poz.959,Nr 116,poz.1208,Nr 191, poz.1956 z 2005 r. Nr 25 poz.202,Nr 90 poz.758,Nr 130 poz.1087,Nr 175 poz.1458,Nr 180 poz.1495, z 2006 r. Nr 50 poz.360) uchwala się,co nastepuje :

§ 1. Ustala się opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko gminne :

  1. Odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach w wysokości :
    • 9 zł za pojemnik 120 l (wywóz co 2 tygodnie)
    • 82 zł za pojemnik 1100 l.(wywóz co 2 tygodnie)

§ 2. Składowanie przez wytwórcę na składowisku odpadów własnym transportem w wysokości 40,50 za 1 m3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 156/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 lut 2007 13:47
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 4098 razy
Ilość edycji: 1