BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 stycznia 2007 roku
w sprawie: określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Na podstawie art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

§ 2. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe wypłacane przez pracodawców na podstawie nieniejszej uchwały dotyczą okresu od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 31 stycznia 2007 r.

REGULAMIN
w sprawie określenia stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski

§ 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”.

§ 2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

  1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
  3. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrebnych przepisach,
  4. korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
  5. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej. Jednakże gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.

§ 3. Dodatek przysługuje w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, w wysokości:

  • 1 – 2 osoby – 40,00 zł,
  • 3 i więcej osób – 70,00 zł.

§ 4. Do osób, o których mowa w § 3 regulaminu zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz niepracujące dzieci, będące uczniami lub studentami, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia 25 roku życia, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

§ 5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w § 3 regulaminu. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

§ 6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 8. Dyrektorowi szkoły dodatek przyznaje Burmistrz Stawisk, a nauczycielowi dyrektor szkoły.

§ 9. Dodatek wypłacany jest miesięcznie z dołu.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 lut 2007 13:23
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2206 razy