BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/14/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 stycznia 2007 roku
w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje:

     § 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

     § 2. Regulacja wynagrodzeń objętych niniejszym regulaminem obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

     § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/14/07
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 31 stycznia 2007 r.

REGULAMIN

w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

ROZDZIAŁ I
DODATEK MOTYWACYJNY

     § 1. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły ustala i przyznaje w wysokości 7 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miesięcznie Burmistrz Stawisk, zaś w stosunku do pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły w wysokości 7 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miesięcznie.

     § 2. Dodatek motywacyjny dyrektor szkoły przyznaje z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów wymienionych w § 3 regulaminu, dwa razy do roku w oparciu o niniejszy regulamin w terminach:

 1. do 31 sierpnia na okres od 1 września do 28 lutego,
 2. do 28 lutego na okres od 1 marca do 31 sierpnia.

     § 3. Z wnioskiem do dyrektora szkoły o przyznanie lub zwiększenie dodatku motywacyjnego mogą wystąpić:

 1. związki zawodowe działające w szkole,
 2. osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkole.

     § 4. Dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie z góry w terminie wypłaty wynagrodzeń.

     § 5. Decyzje o przyznaniu dodatku przekazuje się nauczycielowi, dyrektorowi w formie pisemnej, kopie decyzji włącza się do akt osobowych, a drugą przekazuje do księgowości.

     § 6. 1. Prawa do dodatku motywacyjnego nie mają nauczyciele, którzy:

 1. po raz pierwszy są zatrudnieni w danej szkole przez okres 6 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia pracy z wyjątkiem nauczycieli: przeniesionych służbowo na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela, skierowanych w oparciu o art. 19 Karty Nauczyciela i uzupełniających pensum zgodnie z art. 22 Karty Nauczyciela,
 2. otrzymali kary porządkowe i dyscyplinarne przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela przez czas obowiązywania kary do czasu zatarcia,
 3. przebywają na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i urlopach dla poratowania zdrowia, a także w stanie nieczynnym,
 4. posiadają negatywną ocenę pracy zawodowej do czasu dokonania kolejnej oceny.

2. Wypłata dodatku motywacyjnego w sytuacji określonej w ust. 1 pkt 2 ustaje począwszy od następnego miesiąca, w którym nastąpiło uprawomocnienie się decyzji (orzeczenia) nałożonego karą. Jeżeli uprawomocnienie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca to wypłata ustaje od tego miesiąca.

3. Wypłata dodatku motywacyjnego w sytuacji określonej w ust. 1 pkt 3 ustaje z chwilą przejścia nauczyciela na urlop bezpłatny, wychowawczy, urlop dla poratowania zdrowia, a także w stan nieczynny. W wypadku przejścia w ciągu miesiąca rozliczenia następuje proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

     § 7. Do warunków przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

 1. Osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:

  • uzyskanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
  • umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
  • pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
 2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciami, a w szczególności:

  • systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
  • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  • dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,
  • prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
  • rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych oraz powierzonych obowiązków;
 3. Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
 4. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela, a w szczególności:

  • udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  • udział w zespołach podmiotowych i innych,
  • opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
  • prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły; w tym, w stosunku do dyrektora szkoły;
  • realizacja w szkole lokalnej polityki oświatowej,
  • prawidłowe dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem,
  • samodzielność w prawidłowym wykonywaniu obowiązków,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.

ROZDZIAŁ II
DODATEK FUNKCYJNY

     § 8. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły (zespołu) przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w następującej wysokości:

 • dyrektor zespołu szkół od 450 zł do 600 zł
 • dyrektor szkoły od 4 do 6 oddziałów od 250 zł do 350 zł
 • dyrektor szkoły od 7 do 12 oddziałów od 350 zł do 600 zł
 • dyrektor szkoły powyżej 12 oddziałów od 450 zł do 600 zł
 • wicedyrektor od 250 zł do 350 zł

     § 9. Dodatek dla dyrektora szkoły (zespołu) przyznaje Burmistrz Stawisk w zakresie określonym w § 8 regulaminu, a wicedyrektorowi dodatek przyznaje dyrektor danej szkoły (zespołu).

     § 10. Podstawą do przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi szkoły (zespołu) są następujące kryteria:

 • wielkość jednostki i jej struktura organizacyjna,
 • wyniki i jakość pracy,
 • złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
 • warunki w jakich działa jednostka,
 • prawidłowość realizacji powierzonych obowiązków.

     § 11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny w zależności od liczby uczniów w klasie:

 • do 10 uczniów – 20,00 zł,
 • 11 – 20 uczniów – 35,00 zł,
 • powyżej 20 uczniów – 50,00 zł.

2. W razie zaprzestania funkcji wychowawcy klasy w ciągu miesiąca lub podjęcia w takim czasie, nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę miesięcznego wynagrodzenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie przepracowanym.

     § 12. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi wykonującemu zadania doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w następującej wysokości:

 1. nauczyciel doradca – do 5 % wynagrodzenia zasadniczego,
 2. nauczyciel konsultant – do 5 % wynagrodzenia zasadniczego,

     § 13. 1. Nauczycielowi pełniącemu funkcje opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego przy sprawowaniu opieki nad jednym nauczycielem stażystą/ kontraktowym.

2. Dodatek nie przysługuje w okresie przerwania stażu przez nauczyciela stażystę/ kontraktowego.

     § 14. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub sprawowania funkcji (zadania), z którym związany jest dodatek funkcyjny, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji (zadania) nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

     § 15. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego zaprzestania sprawowania stanowiska lub funkcji (zadania), z końcem miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie sprawowania stanowiska lub funkcji (zadania), a jeżeli zaprzestanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

     § 16. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

     § 17. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

     § 18. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie z góry w terminie wypłaty wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ III
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

     § 19. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu prac w trudnych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w odrębnych przepisach.

     § 20. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 20 uzależniona jest od:

 1. stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
 2. wymiaru czasu pracy realizowanego w tych warunkach.

     § 21. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi miesięcznie w następującej wysokości:

 1. za trudne warunki pracy - 6 % stawki godzinowej danego nauczyciela,
 2. za uciążliwe warunki pracy – 7 % stawki godzinowej danego nauczyciela,
 3. za szkodliwe warunki pracy – 9 % stawki godzinowej danego nauczyciela.

     § 22. Wysokość dodatku za warunki pracy dla dyrektora ustala Burmistrz Stawisk, a dla nauczycieli dyrektor.

     § 23. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

     § 24. Dodatki za warunki pracy wypłacane są miesięcznie z dołu w terminie wypłaty wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ IV
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

     § 25. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia, oraz za dni za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

     § 26. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

     § 27. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest miesięcznie z góry w terminie wypłaty wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ V
ZASADY OBLICZANIA I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ ZA GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

     § 28. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zająć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw przez nauczyciela.

     § 29. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 30 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

     § 30. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego.

2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

 1. zawieszaniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
 2. wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
 3. chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
 4. Dniem Edukacji Narodowej,
 5. rekolekcjami,
 6. traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje nauczycielowi za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z uwzględnieniem przypadków:

 1. urlopu okolicznościowego określonego w art. 158 Kodeksu Pracy,
 2. opieki nad dzieckiem (2 dni w roku),
 3. urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia.

     § 31. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecnosci w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

     § 32. Nauczycielowi, który w dniu wolnym od pracy realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymuje za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

     § 33. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje tylko w przypadku faktycznego ich przepracowania.

     § 34. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzeń.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 lut 2007 12:17
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2455 razy