BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr III/06 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 13 grudnia 2006 roku
w sprawie:

III Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się 13.12.2006 r. w Sali Konferencyjnej w Stawiskach ,trwała od godz.13 00 do godz. 1410

Obecni radni :

 1. Bagiński Robert
 2. Bielawski Jerzy
 3. Chmielewski Stefan
 4. Kiciński Andrzej
 5. Kępa Andrzej
 6. Kołakowski Sławomir
 7. Konopka Jacek
 8. Kurzątkowska Ewa
 9. Maliszewski Bolesław
 10. Obrycki Zdzisław
 11. Rudzki Józef
 12. Rzadka Barbara
 13. Sobociński Marek
 14. Szulc Michał
 15. Urban Robert

W sesji udział wzięli :

 1. Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk
 2. Janusz Kossewski - Sekretarz Gminy
 3. Iwona Ofman – Skarbnik Gminy
 4. Wojciech Rafałowski – sołtys sołectwa Budy Poryckie
 5. Bogusława Ducka – sołtys sołectwa Budy Stawiskie
 6. Przemysaw Tereszczak – sołtys sołectwa Budziski
 7. Waldemar Truszkowski – sołtys sołectwa Cedry
 8. Hanna Jeżewska – sołtys sołectwa Chmielewo
 9. Jarosław Urbanowski – sołtys sołectwa Dzierzbia
 10. Marian Zieja – sołtys sołectwa Hipolitewo
 11. Mieczysław Karwowski – sołtys sołectwa Jurzec Folwark
 12. Jadwiga Targońska – sołtys sołectwa Jurzec Szlachecki
 13. Antoni Sikorski – sołtys sołectwa Jurzec Włościański
 14. Kazimierz Filipkowski – sołtys sołectwa Karwowo
 15. Napiórkowski Antoni – sołtys sołectwa Michny
 16. Mirosław Włodkowski – sołtys sołectwa Mieczki
 17. Krzysztof Cwalina – sołtys sołectwa Poryte
 18. Patalan Zdzisław – sołtys sołectwa Poryte
 19. Ireneusz Bagiński - sołtys sołectwa Ramoty
 20. Antoni Cwaliński - sołtys sołectwa Rogale
 21. Komosińska Kinga – sołtys sołectwa Romany
 22. Gawrych Leszek – sołtys sołectwa Rostki
 23. Jan Kiełczowski – sołtys sołectwa Skroda Mała
 24. Stanisław Sokołowski – sołtys sołectwa Sokoły
 25. Józef Andrzej Dzięgielewski - sołtys sołectwa Tafiły
 26. Kazimierz Sulkowski - sołtys sołectwa Wysokie Małe
 27. Jolanta Pieńkowska – sołtys sołectwa Wysokie Duże
 28. Wiesław Okurowski – sołtys sołectwa Zabiele
 29. Filipkowski Wiesław – sołtys sołtysa Zalesie
 30. Kazimierz Bzura – sołtys sołectwa Zaborowo
 31. Jerzy Wojsław – sołtys sołectwa Żelazki
 32. Barbara Niksa – sołtys miejscowości Stawiski

Ad. 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

I. p.Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej - otworzyła III Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Powitała wszystkich obecnych na Sali.
Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na Sali obrad było wówczas 14 radnych.

Przewodnicząca zapoznała radnych z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Po czym poddała pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych obecnych na sali. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokół z II Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach został przyjęty.
„za przyjęciem głosowało 13 radnych 1 osoba wstrzymała się od głosowania ,na 14 radnych obecnych na sali obrad.

Ad.3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Do rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – p. B.Rzadka poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie wypracowanych wniosków na posiedzeniu komisji w sprawie projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p.Robert Urban poinformował, iż członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2006 r. podjęli jednogłośnie decyzję ,aby nie dokonywać zmian stawek podatku od nieruchomości, pozostawić wg stawek obowiązujących na 2006 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty- p.Andrzej Kępa przekazał stanowisko jednoznaczne ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie nie podnoszenia stawek podatku od nieruchomości. Przewodniczący Komisji Rolnej – p.Bolesław Maliszewski poinformował, iż członkowie komisji proponują nie podnoszenie stawek podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości pod głosowanie:
W wyniku głosowania :
0 „za”,14 „przeciw” na 14 obecnych na sali radnych.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – p.B.Rzadka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
W wyniku głosowania :
15 „za”, na 15 obecnych na sali radnych.

Uchwała Nr III/4/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – p.B.Rzadka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
W wyniku głosowania :
0”za”,15 „przeciw” Radni jednogłośnie podjęli decyzje o niepodejmowaniu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – p.B.Rzadka poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie wypracowanych wniosków na posiedzeniach poszczególnych komisji.
P.R.Urban – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycję Komisji Rewizyjnej :

 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w wysokości: 4.400 zł
 • dodatek funkcyjny w wysokości:1.300 zł
 • dodatek specjalny w wysokości:30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie:1.710 zł
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 11 % wynagrodzenia zasadniczego wzrastającego corocznie z dniem 01.09. aż do osiągnięcia 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

Uzasadnił, że jest do propozycja wynagrodzenia na ,które Burmistrz zasłużył, gdyż uzyskał 85 % poparcia w wyborach ,cieszy się zaufaniem społecznym i potrafi dobrze sprawować powierzoną mu funkcję.

P.B.Maliszewski – przedstawił propozycję Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego:

 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w wysokości: 4.200 zł
 • dodatek funkcyjny w wysokości: 1.230 zł.
 • dodatek specjalny w wysokości:30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie:1.629 zł
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 11 % wynagrodzenia zasadniczego wzrastającego corocznie z dniem 01.09. aż do osiągnięcia 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

P.Z.Obrycki – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że członkowie wypracowali stanowisko ,które proponuje najniższą podwyżkę wynagrodzenia dla Burmistrza. Wobec powyższego Komisja Oświaty popiera stanowisko Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego. Przewodnicząca Rady Miejskiej –

P.B.Rzadka poddała I wniosek Komisji Rewizyjnej pod głosowanie :
W wyniku głosowania :
„za” 8 radnych ,0”przeciw”,7 „wstrzymało się od głosowania”

II wniosek Komisji Rolnej i rozwoju Gospodarczego pod głosowanie :
W wyniku głosowania :
„za” 7 radnych,8 „przeciw”.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – p.B.Rzadka odczytała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Po czym zwróciła się do radnych : Kto jest za przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk w wersji przedstawionej przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku głosowania :
„za” – 15 radnych

Uchwała Nr III/5/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

P.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – p.B.Rzadka poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania :
„za” 13 radnych,2 „wstrzymało się od głosowania”

Uchwała Nr III/6/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski.

Radny p.Jerzy Bielawski zwrócił się z prośbą o zakup zestawu celem nagłośnienia Sali Konferencyjnej.
Radny p. Andrzej Kiciński zaproponował aby pracownicy i radni, którzy będą pozyskiwać środki poza budżetowe otrzymywali nagrody i premie.
p. Jan Zelkowski poinformował rolników o możliwości przystąpienia do przetargu na dzierżawę gruntów po byłej Stacji Hodowli Roślin w Stawiskach. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2006 r. w Suwałkach. Zainteresowani rolnicy powinni złożyć dokumenty, których wzory zostały dołączone do ogłoszenia o przetargu.
p. Jarosław Rogalski wnioskował o wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych ,aby kolejne przetargi na zbycie nieruchomości były przetargami ograniczonymi do mieszkańców z gminy Stawiski. p. Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk powiedział, że popiera wniosek i wystąpi w tej sprawie do Agencji.

Ad.10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękowała wszystkim obecnym za udział w obradach i zamknęła III Zwyczajna Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała                                        
M.Mroczkowska
                                        
Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 gru 2006 09:40
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2299 razy