BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr II/06 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 6 grudnia 2006 roku
w sprawie:

II Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się 06.12.2006 r. w Sali Konferencyjnej w Stawiskach, trwała od godz. 1100 do godz. 1300

Obecni radni :

 1. Bagiński Robert
 2. Bielawski Jerzy
 3. Chmielewski Stefan
 4. Kiciński Andrzej
 5. Kępa Andrzej
 6. Kołakowski Sławomir
 7. Konopka Jacek
 8. Kurzątkowska Ewa
 9. Maliszewski Bolesław
 10. Obrycki Zdzisław
 11. Rudzki Józef
 12. Rzadka Barbara
 13. Sobociński Marek
 14. Szulc Michał
 15. Urban Robert

W sesji udział wzięli :

 1. Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk
 2. Janusz Kossewski - Sekretarz Gminy
 3. Iwona Ofman – Skarbnik Gminy
 4. Grzegorz Malinowski - Kierownik ZGKiM
 5. Bogusława Ducka – sołtys sołectwa Budy Stawiskie
 6. Jarosław Urbanowski – sołtys sołectwa Dzierzbia
 7. Marian Zieja – sołtys sołectwa Hipolitewo
 8. Jadwiga Targońska – sołtys sołectwa Jurzec Szlachecki
 9. Antoni Sikorski – sołtys sołectwa Jurzec Włościański
 10. Kazimierz Filipkowski – sołtys sołectwa Karwowo
 11. Cwalina Krzysztof - sołtys sołectwa Lisy
 12. Napiórkowski Antoni – sołtys sołectwa Michny
 13. Krzysztof Cwalina – sołtys sołectwa Poryte
 14. Patalan Zdzisław – sołtys sołectwa Poryte
 15. Ireneusz Bagiński - sołtys sołectwa Ramoty
 16. Antoni Cwaliński - sołtys sołectwa Rogale
 17. Komosińska Kinga – sołtys sołectwa Romany
 18. Gawrych Leszek – sołtys sołectwa Rostki
 19. Jan Kiełczowski – sołtys sołectwa Skroda Mała
 20. Stanisław Sokołowski – sołtys sołectwa Sokoły
 21. Józef Andrzej Dzięgielewski - sołtys sołectwa Tafiły
 22. Kazimierz Sulkowski - sołtys sołectwa Wysokie Małe
 23. Jolanta Pieńkowska – sołtys sołectwa Wysokie Duże
 24. Wiesław Okurowski – sołtys sołectwa Zabiele
 25. Filipkowski Wiesław – sołtys sołtysa Zalesie
 26. Kazimierz Bzura – sołtys sołectwa Zaborowo
 27. Barbara Niksa – sołtys miejscowości Stawiski

Ad.1. Otwarcie sesji.

I. p.Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła II Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Przedstawiła proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Stawisk.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach :
  • wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej(wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
  • wybór składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego(wybór Przewodniczącego Komisji)
  • wybór składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych(wybór przewodniczącego)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 11. Interpelacje,zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Radny p.Jerzy Bielawski zgłosił wniosek do porządku obrad w sprawie przełożenia na następne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej następujących punktów porządku obrad :
4.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uzasadniając swój wniosek ,tym iż komisje ,które zostaną powołane powinny wydać w sprawie przedstawionych projektów opinie. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego p.J.Bielawskiego.

Za przyjęciem wniosku radnego do porządku obrad głosowało 15 radnych.

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianach w brzmieniu :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Stawisk.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach :
  • wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej(wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
  • wybór składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego(wybór Przewodniczącego Komisji)
  • wybór składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych(wybór przewodniczącego)
 5. Interpelacje,zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Stawisk.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała treść roty ślubowania zgodnie z art.29 a Ustawy o samorządzie gminnym:
"Obejmując urząd Burmistrza Stawisk uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy."

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”

P. Marek Waszkiewicz złożył ślubowanie.

Przewodnicząca w imieniu Rady Miejskiej złożyła na ręce Burmistrza kwiaty i życzenia.

Motto na następną kadencję w życzeniach brzmiało :
"Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie". cyt. Wisławy Szymborskiej

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Przewodnicząca zapoznała radnych ze strukturą wewnętrzną rady wg. Statutu Gminy.

Wybór składu Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca dokonała otwarcia listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury osób na członków Komisji Rewizyjnej :

 1. Robert Urban
 2. Jerzy Bielawski
 3. Ewa Kurzątkowska
 4. Jacek Konopka
 5. Józef Rudzki

Przewodnicząca kolejno zapytała zgłoszone osoby czy wyrażają zgodę na pracę w komisji.
Wszyscy zgłoszeni radni - wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie zwróciła się z pytaniem do Rady :
Kto jest za zamknięciem składu listy Komisji Rewizyjnej ?
W wyniku głosowania : 15 radnych „za”

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie dokonali zamknięcia listy.

Wybór składu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Zgłoszono następujące kandydatury osób na członków komisji:

 1. Obrycki Zdzisław
 2. Andrzej Kępa
 3. Barbara Rzadka

Stefan Chmielewski - nie wyraził zgody na kandydowanie.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji.

Radny Jerzy Bielawski zgłosił propozycję aby otworzyć listę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego ,poddać pod głosowanie kandydatury w wyniku czego w głosowaniu największa ilość głosów „za” wpłynie na powołanie komisji ,a osoby z najmniejszą ilością głosów wejdą w skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem do rady czy radni wyrażają zgodę na propozycję złożoną przez radnego p.J. Bielawskiego. Rada wyraziła zgodę na w/w propozycję.

Zgłoszono następujące kandydatury osób na członków komisji:

 1. Marek Sobociński
 2. Bolesław Maliszewski
 3. Robert Bagiński
 4. Michał Szulc
 5. Andrzej Kiciński
 6. Sławomir Kołakowski
 7. Stefan Chmielewski

Przewodnicząca poddała kolejno zgłoszone kandydatury radnych pod głosowanie :

 1. Marek Sobociński
 2. W wyniku głosowania :5 „za”, 7”przeciw” , 2 „wstrzymało się od głosu”, 1 nie brał udziału w głosowaniu

 3. Bolesław Maliszewski
 4. W wyniku głosowania :10 „za”,0 „przeciw” ,4 „wstrzymało się od głosu”, 1 nie brał udziału w głosowaniu

 5. Robert Bagiński
 6. W wyniku głosowania: 11 „za”, 0 „przeciw”, 4 ”wstrzymało się od głosu” ,1 nie brał udziału w głosowaniu

 7. Michał Szulc
 8. W wyniku głosowania: 9 „za”, 0 „przeciw” , 6 „wstrzymało się od głosowania”

 9. Andrzej Kiciński
 10. W wyniku głosowania : 13 „za” ,0 „przeciw” , 2 „wstrzymało się od głosu”

 11. Sławomir Kołakowski
 12. W wyniku głosowania : 9 „za”, 0 „przeciw” , 6 „wstrzymało się od głosowania”

 13. Stefan Chmielewski
 14. W wyniku głosowania :10 „za”, 0 „przeciw” , 5 „wstrzymało się od głosowania”

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydatury radnych wg. kolejności zgłoszeń :

 1. Michał Szulc

W wyniku głosowania :
11 „za”, 1”przeciw”, 3 „wstrzymało się od głosu” Sławomir Kołakowski – 7 „za”, 1 „przeciw”, 7 „wstrzymało się od głosu”

Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do radnego p. M. Sobocińskiego czy wyraża zgodę na pracę w komisji oświaty. Na co radny p.M.Sobociński odpowiedział, że określił swoje członkowstwo w komisji rolnej i chciałby w niej pracować. Dodał, że rada powinna dokonać zmian w Statucie.
p. S. Kołakowski odpowiedział, że nie ma wyboru, to jest decyzja rady.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Powołuje się skład Komisji Rewizyjnej :

 • Robert Urban
 • Jerzy Bielawski
 • Ewa Kurzątkowska
 • Jacek Konopka
 • Józef Rudzki

Powołuje się skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych:

 • Zdzisław Obrycki
 • Andrzej Kępa
 • Barbara Rzadka
 • Marek Sobociński
 • Sławomir Kołakowski

Powołuje się skład Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:

 • Andrzej Kiciński
 • Robert Bagiński
 • Bolesław Maliszewski
 • Stefan Chmielewski
 • Michał Szulc

Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.
W wyniku głosowania : 13 „za”, 0 „przeciw” 2 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca poinformowała, że obecnie odbędzie się wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zgodnie ze statutem - przewodniczącego wybiera rada.
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono : Kandydaturę Roberta Urbana.
Przewodnicząca zapytała czy p. R. Urban wyraża zgodę na kandydowanie.
p.R.Urban – wyraził zgodę.

Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem: Czy są inne kandydatury na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Nikt nie zgłosił innej osoby. Lista została zamknięta.
Po czym Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem : Kto jest za kandydaturą p.R.Urbana na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania :
13 „za”,2 wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca zarządziła 10 minutową przerwę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p.R.Urban zgłosił kandydaturę p.J.Bielawskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
p.J.Bielawski – wyraził zgodę na kandydowanie. Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej został p.Jerzy Bielawski

Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem :Czy członkowie komisji rolnej wybrali – przewodniczącego?
Przewodniczącym Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego został -p.Bolesław Maliszewski p.B.Maliszewski wyraził zgodę na pełnienie powierzonej mu funkcji.

Na Wiceprzewodniczącego wybrano p.Stafana Chmielewskiego.
p.S.Chmielewski – wyraził zgodę na pełnienie powierzonej mu funkcji.

Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem :Czy członkowie komisji oświaty wybrali – przewodniczącego?
Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych został -p.Andrzej Kępa p.Andrzej Kępa wyraził zgodę na pełnienie powierzonej mu funkcji.

Na Wiceprzewodniczącego wybrano p.Zdzisława Obryckiego.
p.Z.Obrycki – wyraził zgodę na pełnienie powierzonej mu funkcji.

Ad 5. Interpelacje,zapytania i wolne wnioski.

Do Rady nie wpłynęły żadne interpelacje ani zapytania.
Wolne wnioski.

p.R.Urban - podziękował za wybór jego osoby na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Podkreślił, iż jest pełen nadziei na dobrą współpracę z Burmistrzem ,po czym zwrócił się z prośbą do radnych o podejmowanie trafnych decyzji związanych z wykorzystaniem środków budżetowych dla dobra publicznego i zadowolenia mieszkańców gminy Stawiski.

P. M. Waszkiewicz pogratulował wyboru na pełnienie w radzie funkcji przewodniczących i wiceprzewodniczących poszczególnych komisji.
Następnie przekazał na ręce radnych i sołtysów mapkę Gminy Stawiski. Gmina dołożyła to tego przedsięwzięcia 20 % a pozostałe koszty pokryły firmy, które zareklamowały się w tym folderze. W końcowej części Burmistrz poinformował o przetargu ogłoszonym przez Agencję Nieruchomości Rolnych – filia w Suwałkach - na dzierżawę nieruchomości rolnych z zasobu Własności Rolnych skarbu państwa pochodzących ze zlikwidowanego SHR w Stawiskach.

Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2006 r., osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w sekretariacie dokumentację do 13 grudnia br. w Suwałkach.

Komplet dokumentów sporządza pracownik p.Waldemar Kamiński.

Burmistrz zwrócił się z prośbą,aby przekazać to w sołectwach dla osób zainteresowanych.

Ad 6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękowała za udział w sesji i zamknęła obrady II Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała                                        
M.Mroczkowska
                                        
Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 gru 2006 08:48
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2493 razy