BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr I/06 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 listopada 2006 roku
w sprawie:

I Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się 27 .11.2006 r. w sali Restauracji „Romeo” w Stawiskach ,trwała od godz. 1300 do godz. 1410

Obecni radni :

 1. Bagiński Robert
 2. Bielawski Jerzy
 3. Chmielewski Stefan
 4. Kiciński Andrzej
 5. Kępa Andrzej
 6. Kołakowski Sławomir
 7. Konopka Jacek
 8. Kurzątkowska Ewa
 9. Maliszewski Bolesław
 10. Obrycki Zdzisław
 11. Rudzki Józef
 12. Rzadka Barbara
 13. Sobociński Marek
 14. Szulc Michał
 15. Urban Robert

w sesji udział wzięli :

 1. Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk
 2. Janusz Kossewski - Sekretarz Gminy
 3. Iwona Ofman – Skarbnik Gminy
 4. Wiesław Zacharzewski – Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego II kadencji
 5. Jan Zelkowski - Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Kolnie
 6. Bogusława Ducka – sołtys sołectwa Budy Stawiskie
 7. Jarosław Urbanowski – sołtys sołectwa Dzierzbia
 8. Marian Zieja – sołtys sołectwa Hipolitewo
 9. Jadwiga Targońska – sołtys sołectwa Jurzec Szlachecki
 10. Antoni Sikorski – sołtys sołectwa Jurzec Włościański
 11. Kazimierz Filipkowski – sołtys sołectwa Karwowo
 12. Cwalina Krzysztof - sołtys sołectwa Lisy
 13. Napiórkowski Antoni – sołtys sołectwa Michny
 14. Krzysztof Cwalina – sołtys sołectwa Poryte
 15. Patalan Zdzisław – sołtys sołectwa Poryte
 16. Ireneusz Bagiński - sołtys sołectwa Ramoty
 17. Antoni Cwaliński - sołtys sołectwa Rogale
 18. Komosińska Kinga – sołtys sołectwa Romany
 19. Gawrych Leszek – sołtys sołectwa Rostki
 20. Jan Kiełczowski – sołtys sołectwa Skroda Mała
 21. Stanisław Sokołowski – sołtys sołectwa Sokoły
 22. Józef Andrzej Dzięgielewski - sołtys sołectwa Tafiły
 23. Kazimierz Sulkowski - sołtys sołectwa Wysokie Małe
 24. Jolanta Pieńkowska – sołtys sołectwa Wysokie Duże
 25. Wiesław Okurowski – sołtys sołectwa Zabiele
 26. Filipkowski Wiesław – sołtys sołtysa Zalesie
 27. Kazierz Bzura – sołtys sołectwa Zaborowo
 28. Barbara Niksa – sołtys miejscowości Stawiski

Ad.1 Otwarcie sesji.

I. p.Stafan Chmielewski senior – otworzył I Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Przedstawił proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Omówienie wyników wyborów do Rady Miejskiej i Burmistrza Stawisk przez pełnomocnika ds. wyborów.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Stawiskach.
 4. Przemówienie Burmistrza Stawisk.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.
  • zgłaszanie kandydatów
  • wybór komisji skrutacyjnej
  • przeprowadzenie głosowania
 6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej nowo wybranego.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.
  • zgłaszanie kandydatów
  • przeprowadzenie głosowania
 8. Interpelacje,zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.2 Omówienie wyników wyborów do Rady Miejskiej i Burmistrza Stawisk przez pełnomocnika ds. wyborów.

P.Janusz Kossewski – Sekretarz Gminy przedstawił Informację o przeprowadzonych wyborach samorządowych w gminie Stawiski w dniu 12 listopada 2006 r.

Ad.3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Stawiskach.

Radni Rady Miejskiej w Stawiskach złożyli Akt Ślubowania.
Ślubowanie przebiegało zgodnie ze scenariuszem sesji(scenariusz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 4. Przemówienie Burmistrza Stawisk.

Treść przemówienia Burmistrza – stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

 • zgłaszanie kandydatów
 • Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach zgłoszono kandydatury :
  Radny Robert Urban zgłosił kandydaturę p. Barbary Rzadka na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dodał, iż w gminie Stawiski jest niepisaną tradycją ,aby funkcję przewodniczącego w radzie sprawował radny ze wsi.

  Radny Michał Szulc zgłosił kandydaturę p. Andrzeja Kępę na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej.

  Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

  Przewodniczący obrad – radny senior Stefan Chmielewski zwrócił się z zapytaniem do radnych czy będą jeszcze zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego.
  Po czym poddał listę zgłoszonych kandydatów pod głosowanie .
  W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie dokonali zamknięcia listy.

 • wybór komisji skrutacyjnej
 • Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono :
  Radny Jerzy Bielawski zgłosił kandydaturę Zdzisława Obryckiego.
  Radny Robert Urban zgłosił kandydaturę Józefa Rudzkiego.
  Radna Barbara Rzadka zgłosiła kandydaturę Roberta Urbana.
  Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

  Radny senior poddał pod głosowanie skład komisji.

  W głosowaniu jawnym 13 radnych głosowało za powołaniem komisji w tym składzie 2 wstrzymało się od głosowania w tej sprawie. Powołana została Komisja Skrutacyjna w składzie :
  Józef Rudzki – Przewodniczący
  Robert Urban - członek
  Zdzisław Obrycki – członek

 • przeprowadzenie głosowania
 • Odbyło się tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

  Po przeprowadzonym głosowaniu komisja skrutacyjna ustaliła wyniki wyboru.
  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania.

  Na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej została wybrana p.Barbara Rzadka uzyskując 8 głosów.
  Pan Andrzej Kępa uzyskał 7 głosów.

  Protokół z głosowania oraz karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Głos zabrała p.Barbara Rzadka podziękowała za wybór i zaufanie. Podkreśliła, że w swojej pracy dołoży wszelkich starań aby rada była zintegrowana ,podejmowała uchwały dla dobra społeczności lokalnej a Burmistrz je realizował. Od rady oczekuje pomocy na rzecz dobra gminy i miasta Stawiski.

Na koniec dodała, że złoży rezygnację jak sobie nie poradzi na tak odpowiedzialnym stanowisku.

Uchwała Nr I/1/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej nowo wybranego.

Radny senior Stefan Chmielewski pogratulował p. Barbarze Rzadka wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej i przekazał prowadzenie obrad celem kontynuowania I Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Ad. 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

Prowadzenie obrad przejęła p. Barbara Rzadka.

 • zgłaszanie kandydatów
 • Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Józef Rudzki zgłosił kandydaturę Andrzeja Kicińskiego.

  Innej kandydatury nie zgłoszono.

  Przewodnicząca Rady zapytała czy radny A.Kiciński wyraża zgodę na kandydowanie. Radny p.A.Kiciński wyraził zgodę na kandydowanie.

 • przeprowadzenie głosowania
 • Odbyło się tajne głosowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
  Po przeprowadzonym głosowaniu komisja skrutacyjna ustaliła wyniki wyboru. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania.

  Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany p. Andrzej Kicińskiej uzyskując 13 głosów , 2 głosy były nieważne. Protokół z głosowania oraz karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Interpelacje,zapytania i wolne wnioski.

Do Rady nie wpłynęły żadne zapytania ani wolne wnioski.

O zabranie głosu poprosił p.Wiesław Zacharzewski – Przewodniczący poprzedniej kadencji Rady Powiatu Kolneńskiego.
W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za powierzenie mu zaufania i ponowny wybór na radnego Powiatu Kolneńskiego. Podkreślił, iż w obecnej kadencji będzie pracował na rzecz gminy Stawiski i dołoży starań aby nie zawieść zaufania wyborców a będzie to realizowane poprzez działania na rzecz gminy i miasta Stawiski. Złożył deklarację ,iż współpraca między starostwem a gminą będzie układała się pozytywnie.

O zabranie głosu poprosił Jan Zelkowski- przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Kolnie.
Złożył gratulacje radnym i życzył owocnej współpracy z Burmistrzem aby obecna rada była bardziej zgodna niż w poprzedniej kadencji.

Ad .9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała radnych o obowiązku złożenia w ciągu 30 dni od dnia wyboru oświadczeń majątkowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radni składają pierwsze oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć m.in. informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego do dnia 30 kwietnia ,według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego , oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Przewodnicząca podziękowała za udział w sesji i zamknęła obrady I Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała                                        
M.Mroczkowska
                                        
Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 gru 2006 14:17
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2758 razy