BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LIII/06 z sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 17 października 2006 roku
w sprawie:
LIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się 05 .10.2006 r.
w Sali Konferencyjnej Nr 1 w Stawiskach ,trwała od godz.10 30 do godz.1220
Obecni wg. załączonych list obecności :
-lista radnych
-lista gości zaproszonych
Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
4.Przyjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie
programy inwestycyjne.
5.Zapytania i wolne wnioski
6.Zamknięcie obrad.

Ad.1 Otwarcie sesji.
I. p.Marek Sobociński - Przewodniczący Rady – otworzył LIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach i powitał wszystkich obecnych na Sali Obrad.
Stwierdzenie quorum.
Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdzono quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na Sali obrad było wówczas 14 radnych.
Przewodniczący zapoznał radnych z proponowanym porządkiem obrad.
Proponowany porządek obrad :
1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
4.Przyjęcie uchwały w/s zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie
programy inwestycyjne.
6.Przyjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Stawiski.
7.Zapytania i wolne wnioski
8.Zamknięcie obrad.

Następnie zapytał czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
Do porządku obrad zostały zgłoszone następujące wnioski :
I. Radny Z. Obrycki wnioskował o wycofanie z porządku obrad : pkt.4 w/s zmian w budżecie gminy na 2006 rok i pkt.5 w/s : zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.
II. Burmistrz wnioskował o wycofanie z porządku obrad pkt.4 w/s zmian w budżecie gminy na 2006 rok. i pkt.6 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stawiski.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Z.Obryckiego.
W wyniku głosowania :
2 „za”
6 „przeciw”
2 „wstrzymało się” od głosu
Na 10 radnych obecnych wówczas na Sali Obrad.
Przewodniczący oznajmił, że wniosek radnego upadł.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza.
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych
1 radny „przeciw”
4 radnych „wstrzymało się od głosu”
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach :
W wyniku głosowania :
10 radnych głosowało ”za” przyjęciem porządku obrad
1 przeciw”
3 „wstrzymało się” od głosu
Porządek został przyjęty.
Ad. 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
„za” przyjęciem protokołu głosowało 7 radnych
1 radny wstrzymał się od głosu
Protokół został przyjęty.
Ad. 3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Radna Hanna Szymborska zabrała głos w sprawie projektu zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok była propozycja Burmistrza na zmniejszenie planu wydatków budżetowych w dziale „ Oświata i wychowanie” - zmniejszenie o 48.000 zł z remontu SP Stawiski, radna poprosiła o wyjaśnienie p. Dyrektora cyt. : „ Pomimo, że zmiany zostały odrzucone z porządku obrad uważam, że Dyrektor p.Sławomir Chodnik, powinien wyjaśnić na jakim etapie są prowadzone sprawy związane z remontem dachu SP Stawiski”.
Dyrektor wyjaśnił, że posiada kwotę 52 tys. zł na remont ,kosztorys na wykonanie inwestycji wyniósł 88 tys. zł, ogłoszony został przetarg w lipcu ,żadna z firm nie przystąpiła do przetargu ,następnie we wrześniu został ponownie ogłoszony przetarg ,który został unieważniony z uwagi na oferowaną kwotę - przewyższającą kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na 2006 rok. Dyrektor poinformował, iż w 2006 roku dokona zakupu materiału na remont dachu (blachy) natomiast wykonawstwo robót zostanie ogłoszone w 2007 r. z nowego budżetu. Dyrektor zwrócił się z prośbą do rady o pozostawienie środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.
Radna p.Hanna Szymborska zwróciła się z pytaniem w sprawie prowadzonej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach. W związku z tym ,iż remont Kina został rozpoczęty i niedokończony , GOK nie posiada siedziby na prowadzenie działalności statutowej. Radna dodała, iż w budżecie są środki finansowe na dokończenie świetlicy socjoterapeutycznej co wpłynie na rozwiązanie problemu z umieszczeniem tam GOK - u.
Burmistrz powiedział, iż w sprawie tej skontaktuje się z p.Andrzejem Kępą – Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radna p.H.Szymborska wnioskowała aby brygada remontowa osób zatrudnionych w urzędzie dokończyła prace związane z remontem przybudówki przy ul. Polowej 21.
Burmistrz zobowiązał się, że w najbliższym czasie odbędzie spotkanie z p. Kępą celem dokonania uzgodnień w sprawie remontu świetlicy socjoterapeutycznej.
Jeżeli chodzi o zakup kostki na ul.Furmańską i Ogrodową - odpowiedź radnemu p.Z.Obryckiemu zostanie udzielona na piśmie.
Radny Z.Obrycki zwrócił się z zapytaniem ile kosztował remont budynku po byłej lecznicy.
p.Skarbnik wyszła z sali obrad w celu przeliczenia wydatków aby udzielić odpowiedzi na pytanie radnego.
Radna p.H.Szymborska zapytała cyt.: „Czy prawdą jest, że gmina biorąc kredyt inwestycyjny zastawiła budynki szkoły w Romanach i Wysokiem pod hipotekę.”
Burmistrz odpowiedział, że jest to nieprawda, są to tylko pomówienia.
Radny Z.Obrycki wnioskował o remont mostku przy ul. Ogrodowej w Stawiskach.
Radny G.Truszkowski wnioskował o remont drogi w Barzykowie ,przy okazji kiedy jest wykonywana droga do Bud Stawiskich. Czy nie można aneksem umowę zmienić i 200 metry drogi w Barzykowie wykonać.
Na co Burmistrz odpowiedział radnemu, że projekt na wykonanie inwestycji będzie wykonany a następnie inwestycja zrealizowana.
Radna B.Rzadka wnioskowała o dokończenie remontu chodnika w miejscowości Poryte.
Burmistrz odpowiedział, że w miarę posiadanych możliwości finansowych gmina będzie partycypowała w kosztach remontu tego chodnika, w przypadku gdy Zarząd Dróg będzie inwestował w ten remont.
Radny Józef Rudzki wnioskował o remont chodników w miejscowości Smolniki.
Ad. 4.Przyjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie
programy inwestycyjne.
p.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.
Radny Z.Obrycki podkreślił ,że w przyszłym roku rada będzie musiała w budżecie znaleźć 1.300.000,- na zobowiązania z 2006 roku tj. :sieć wodociągowa na terenie gminy – 550.259 + przebudowa drogi Mieczki – 177.169 zł, przebudowa drogi do Bud Stawiskich – 505.248
Radny G.Truszkowski zaznaczył, że jego zdaniem rada mogłaby przyjąć limit na wieloletnie programy inwestycyjne jeśli znałaby prowizorium budżetowe na 2007 rok. Wnioskował aby zostawić to w takiej formie w jakiej jest obecnie i prosił o niedokonywanie zmian w uchwale w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne. Nowi radni, którzy zostaną wybrani niech dokonają zmian a nie radni, którzy kończą kadencję. Uważam, że były inwestycje nieplanowane,a zostały zrealizowane, a były inwestycje zapisane w budżecie , a nie zostały zrealizowane.
Radny Z.Obrycki zwrócił się z zapytaniem w sprawie projektu na budowę Hali Sportowej: Czy projekt został wykonany i opłacony.
Burmistrz odpowiedział ,że zapłacono 50 % kwoty należnej za projekt ,pozostała kwota zostanie opłacona po złożeniu projektu przez firmę.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie : zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne
W wyniku głosowania :
5 radnych głosowało „za”
7 radnych „ przeciw”
2 radnych „wstrzymało się od głosu
Przewodniczący oznajmił, że projekt uchwały został odrzucony.

Ad. 5.Zapytania i wolne wnioski
Radna B.Rzadka wnioskowała aby Przewodniczący nie zwoływał sesji na dzień 26 października z uwagi na fakt, iż w dniu tym radna nie będzie mogła uczestniczyć w obradach sesji.

Ad. 6.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący zamknął obrady LIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Małgorzata Mroczkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sobociński
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lis 2006 15:13
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2055 razy