BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XLIX/06 z sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
w sprawie:

XLIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się 26 .04.2006 r. w Sali Konferencyjnej Nr 1 w Stawiskach ,trwała od godz. 1030 do godz. 1500

Obecni wg. załączonych list obecności :

 • lista radnych
 • lista sołtysów
 • lista gości zaproszonych

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dn.30 grudnia 2005 r. i z dn.24 stycznia 2006 r.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2006 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Stawisk między sesjami Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk za 2005 rok.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie obniżenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Stawiskach.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na 2006 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
 14. Pisma,które wpłynęły do Rady Miejskiej w Stawiskach.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.1 Otwarcie sesji.

I. p.Marek Sobociński - Przewodniczący Rady – otworzył XLIX Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach i powitał wszystkich obecnych na Sali Obrad.

Stwierdzenie quorum.

Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdzono quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
Do porządku obrad zostały zgłoszone następujące wnioski :

I. Radny Zdzisław Obrycki zgłosił uwagę do porządku obrad aby pkt.7 dot. zmian w budżecie gminy na 2006 rok przenieść na następne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej. • oraz w imieniu Komisji Oświaty zgłosił wniosek wypracowany na posiedzeniu komisji w dniu 24 kwietnia 2006 r. dot. przeniesienia na następne posiedzenie sesji punktów:pkt.8 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej i pkt.9 Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok(zakup bojowego wozu gaśniczego dla Gminy Stawiski).

II. Radny Stanisław Sokołowski wnioskował o pozostawienie pkt.8 dot. Przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej z uwagi na to, że sołtysi spełniają ważną funkcję publiczną, wypełniają dużo pracy zleconej przez różne instytucje i zdaniem radnego należy im się dieta w wysokości 70 zł za udział w posiedzeniu sesji i spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Stawisk.

III. Radna Barbara Rzadka zgłosiła wniosek w sprawie rozwiązania dotychczasowego składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

IV. Radny Grzegorz Truszkowski zgłosił wniosek dotyczący połączenia zmian w budżecie na 2006 rok ( pkt.7 i pkt.9 w jedną uchwałę).

V. Przewodniczący Rady – Marek Sobociński poinformował o projekcie uchwały jaki wpłynął celem rozpatrzenia na sesji dot. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad. • przedstawił również wniosek jaki wypracowała Komisja Rolna na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. dotyczący zwiększenia środków finansowych w kwocie: 7.000 zł na remont drogi Mieczki – Mieczki Pieniążki. Jest to brakująca kwota pozwalająca na rozstrzygnięcie przetargu i zrealizowanie inwestycji.
Członkowie komisji proponują zmniejszenie wydatków o w/w kwotę w dziale 900 w rozdziale 90095 paragrafie 4300 (wydatki na remont budynku SHR).

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś wątpliwości i uwagi do porządku obrad.
Radny Zdzisław Obrycki zapytał ,czy prawnik będzie uczestniczył w obradach sesji. Radni nie są przygotowani do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego. Projekt ten nie był konsultowany z prawnikiem i nie jest wiadome czy można zapisać w uchwale, że zwalnia się osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Stawiski z w/w opłat.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, czy na dzisiejszą sesję przybędzie radca prawny.

Burmistrz udzielił odpowiedzi negatywnej, motywując to tym, iż radca nie miał możliwości dokonania zmian ustalonych wcześniej terminów spraw ,które go obowiązywały. Burmistrz zaznaczył ,aby na następne posiedzenie sesji jej termin był znany na 2 tygodnie wcześniej co pozwoli na dostosowanie się p.Dariusza Wąsowskiego – radcy prawnego urzędu do uczestniczenia w posiedzeniu sesji.

Przewodniczący poprosił radną B.Rzadka aby umotywowała wniosek w sprawie rozwiązania dotychczasowego składu Komisji Rewizyjnej.

Radna Barbara Rzadka cyt. : „ 24 stycznia br. na ostatniej sesji mój wniosek został zaopiniowany ,zmiany zaszły w składzie komisji ,ale uchwała została unieważniona ,więc ponownie poddaję wniosek pod głosowanie”.

Przewodniczący poprosił o merytoryczne uzasadnienie wniosku. Zapytał czy radna ma uwagi do pracy Komisji Rewizyjnej. Radna Barbara Rzadka odpowiedziała cyt.: „ Komisja Rewizyjna jest bardzo stronnicza. Jeśli była skarga na mnie, to komisja chciała Prokuratora zwoływać. Jeśli była skarga na innego radnego, to wówczas było cicho i milczy.

Przewodniczący”. Po wypowiedzi radnej głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hanna Szymborska,cyt.” Do komisji nie wpłynęła żadna skarga, proszę podawać fakty a nie przypuszczenia”. Radna Barbara Rzadka cyt.„Kiedy pada moje nazwisko ,to Komisja Rewizyjna może się tym zajmować ,a kiedy pada inne nazwisko, to nie może”

Przewodniczący Rady zabrał głos i wyjaśnił, że nie ma uchwały dot. rozpatrywania skarg na radnego.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnej w sprawie rozwiązania Komisji Rewizyjnej.
„za” głosowało 6 radnych
„przeciw” głosowało 4 radnych
„wstrzymało się od głosu „ 2 radnych
Na 12 radnych obecnych wówczas na Sali.

Przewodniczący ogłosił, że wniosek radnej B.Rzadkiej upadł.

Radni poprosili Przewodniczącego o wyjaśnienie ,dlaczego wniosek radnej B.Rzadkiej upadł. Przewodniczący powołał się na ustawę o samorządzie gminnym art.20 ust.1 ,który stanowi, że rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. W tym przypadku wniosek przeszedłby ośmioma głosami /za/.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Z. Obryckiego w sprawie przeniesienia pkt.7 dot. zmian w budżecie gminy na 2006 rok na następne posiedzenie rady.
„za” przeniesieniem głosowało 6 radnych
„przeciw” 4 radnych
2 radnych wstrzymało się od głosu

Na 12 radnych obecnych wówczas na Sali.

Przewodniczący ogłosił, że wniosek upadł i pkt.7 będzie rozpatrywany na dzisiejszej sesji.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. : pkt.8 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o przeniesienie na następne posiedzenie sesji rady.

„za” przeniesieniem głosowało 4 radnych
„przeciw” głosowało 3 radnych
6 radnych wstrzymało się od głosu.

Na 13 radnych obecnych wówczas na Sali.

Przewodniczący ogłosił, że wniosek upadł i pkt.8 będzie rozpatrywany na dzisiejszej sesji.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt.9 Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok(zakup bojowego wozu gaśniczego dla Gminy Stawiski) o przeniesienie na następne posiedzenie sesji rady.

„za” przeniesieniem głosowało 10 radnych
„przeciw” 1 radny
2 radnych wstrzymało się od głosu

Na 13 radnych obecnych wówczas na Sali.

Radny Grzegorz Truszkowski poprosił o wycofanie swojego wniosku z uwagi na fakt, iż nie ma on racji bytu, gdyż radni zdecydowali aby pkt.7 był rozpatrywany na dzisiejszej sesji.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dot. zwiększenia środków finansowych w kwocie : 7.000 zł na remont drogi Mieczki – Mieczki Pieniążki.

„za” przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych
„przeciw” 1 osoba
5 radnych wstrzymało się od głosu

Przewodniczący ogłosił, że wniosek upadł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych o wprowadzenie do porządku obrad.

„za” wprowadzeniem głosowało 12 radnych
1 osoba wstrzymała się od głosu

Na 13 radnych obecnych na Sali. Przewodniczący ogłosił, że wniosek będzie rozpatrywany na dzisiejszej sesji.

Radny Zdzisław Obrycki poprosił o udzielenie głosu. Przewodniczący udzielił głosu radnemu.
Radny Z.Obrycki cyt:„Jeżeli porządek nie został jeszcze przyjęty proszę o poddanie mojego wniosku dot. zmian w porządku obrad pod głosowanie, dotyczącego obniżenia diet radnych do kwoty 50 zł za udział w posiedzeniu” Wobec tego, że radny Z.Obrycki złożył wniosek do zmiany w porządku obrad dotyczący obniżenia diet radnym do kwoty 50 zł za udział w posiedzeniu .

Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

„za” wprowadzeniem wniosku radnego p.Z.Obryckiego do porządku obrad głosowało 9 radnych,„przeciw” 0, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący ogłosił, że wniosek będzie rozpatrywany na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych o wprowadzenie do porządku obrad.

„za” wprowadzeniem głosowało 12 radnych
1 osoba wstrzymała się od głosu
Na 13 radnych obecnych na Sali.

Przewodniczący ogłosił, że wniosek będzie rozpatrywany na dzisiejszej sesji.

Następnie Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy celem uporządkowania kolejności punktów porządku obrad sesji.

Po przewie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po wprowadzonych zmianach, na koniec zapytał czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Radni nie mieli uwag do porządku obrad po dokonanych zmianach.
Przewodniczący ogłosił, że wobec powyższego porządek wchodzi automatycznie.

Radny Z.Obrycki poprosił o przerwę przed pkt.7 dot.zmian w budżecie. Przewodniczący wyraził na to zgodę.

Ad. 2. Interpelacje i zapytania radnych.

• Radny Grzegorz Truszkowski zwrócił się do Burmistrza z pytaniem na jakiem etapie realizacji jest projektowanie remontu drogi w Barżykowie ?

Burmistrz odpowiedział ,że na to pytanie udzieli odpowiedzi na następnym posiedzeniu sesji rady.

Radny G.Truszkowski powołał się paragraf 38 Statutu Gminy Stawiski, który mówi, że zapytania formułowane są ustnie, w takcie sesji i odpowiedzi na zapytania winny być udzielone na tej samej sesji.

Burmistrz odparł : cyt” nie mogę odpowiedzieć dokładnie, ponieważ p.Ryszard Noruk jutro będzie na terenie Barzykowa i wtedy będę mógł odpowiedzieć”.

Radny cyt. : „ Właśnie o to mi chodziło, czy wszczął Pan procedurę czy nie. Czy będzie coś robione?

Burmistrz cyt. ¨” Jeżeli Pan Noruk dojedzie.”

• Radna Hanna Szymborska zwróciła się z pytaniami :

 1. Od stycznia 2006 roku Burmistrz Stawisk zwiększył w Projekcie Organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Porytem o 10 godzin ilość godzin w klasach I – III. Ponadto został zatrudniony pedagog (1 etat) w w/w szkole uczy się 74 dzieci, w filii
 2. w Dzierzbi – 24 dzieci. W kadrze rady pedagogicznej tych szkół pracuje nauczycielka posiadająca kwalifikacje pedagoga. W Gimnazjum w Stawiskach uczy się 302 uczniów, w Szkole Podstawowej w Stawiskach 417 uczniów. Obydwie szkoły zatrudniają pedagoga w takim samym wymiarze czasu pracy jak szkoła w Porytem. Przy tak znacznej różnicy liczby uczniów trudno mówić o celowości zatrudnienia pedagoga na cały etat. W sierpniu 2005 roku w Projekcie Organizacyjnym szkoły zatwierdzonym przez Burmistrza etat pedagoga nie wystąpił, a w szkole filialnej w Dzierzbi jedna z nauczycielek posiada kwalifikacje pedagoga. Stąd pytania.
  • Dlaczego zatrudniono osobę z zewnątrz i to w trakcie roku szkolnego?
  • Dlaczego nie zostały zwiększone godziny w Gimnazjum, Szkole Podstawowej w Stawiskach , a tylko w Porytem ?

2.W budżecie gminy na 2005 rok zostały zaplanowane środki finansowe na remont ulicy Projektowanej. Remontu nie rozpoczęto co stało się ze środkami finansowymi?

3. Komisja Rewizyjna rozpatrywała sprawę p.B.Rzadkiej dotyczącą dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem. Dokumenty zostały przekazane komisji pismem Przewodniczącego Rady. Obecnie ich nie ma w dokumentacji komisji. Stąd pytanie: Co się z nimi stało? Jeśli znajdują się w innej dokumentacji, proszę o pisemne pokwitowanie odbioru.

4. Proszę o wyjaśnienie od strony prawnej pobieranie diet przez nauczyciela - radną B.Rzadką (do Przewodniczącego Rady).

• Radny Zdzisław Obrycki zwrócił się z zapytaniem, kiedy będą układane chodniki na ulicy Furmańskiej i Ogrodowej ?

Burmistrz odpowiedział, że prace będą wykonane zgodnie z procedurą w tym celu zostały zgłoszone roboty do Nadzoru Budowlanego.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dn.30 grudnia 2005 r. i z dn.24 stycznia 2006 r.

„za” przyjęciem protokołów głosowało 11 radnych 3 radnych „ wstrzymało się od głosu”

Ad. 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2006 r.

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad.5.Sprawozdanie z pracy Burmistrza Stawisk między sesjami Rady Miejskiej.

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

• dot.pkt.1 lit.b sprawozdania Burmistrz cyt. : „ Uchwała Nr 153/XLVIII/06 w/s rozpatrzenia skargi na Burmistrza Stawisk, Wojewoda Podlaski nie znalazł podstaw do jej uchylenia. Rada zdecydowała, że Burmistrz jest winny. Tego nie stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich ani Prokuratura sprawa dotyczy mieszkania przy ul. Łomżyńskiej 8 ”

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza czy powołał Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem?

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że nie podejmował jeszcze w tej sprawie zarządzenia. Dodał, że do wszystkich organów, które typują kandydatów do komisji konkursowej zostały wysłane pisma.

Przewodniczący Rady prosił o wyłonienie za pozwoleniem Burmistrza 2 członków rady do składu komisji konkursowej. Argumentował, że do dnia konkursu może nie odbyć się sesja i można będzie w wolnych wnioskach wyłonić kandydatów z radnych.

Burmistrz odpowiedział cyt. ”Ja Panu obiecuje, że do końca maja sesja się odbędzie. Zapewniam, że w skład komisji wejdą radni”

Na co Przewodniczący odpowiedział cyt.:„ Sesje zwołuje Przewodniczący Rady „

Burmistrz odparł cyt.: „ To zależy od wnioskodawcy”

Radna Barbara Rzadka zapytała cyt. : „Czy jak odbywał się konkurs na Dyrektora Szkoły w Sokołach to też były takie głosy?” Burmistrz odpowiedział, że nie było.

• dot.pkt.7 sprawozdania Burmistrz cyt. ; „ pierwsza rozprawa odbędzie się 28 kwietnia br i Sąd zdecyduje, czy jestem przestępcą czy nie. Jak się okaże ,że nie jestem, to postaram się ,żeby Ci, którzy się wtedy wypowiadali – odpowiedzieli”.

Ad. 6. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk za 2005 rok.

Przewodniczący zapytał czy radni chcą zabrać głos w sprawie absolutorium.

Głos zabrał radny Zdzisław Obrycki, w swojej wypowiedzi powołał się na pomówienia jakie słyszał pod swoim adresem cyt. „ że jest członkiem bandy Truszkowskiego”. Umotywował dlaczego nie udzieli absolutorium burmistrzowi, zarzucił niegospodarność przy realizacji remontu remizy OSP Dzierzbia (koszt remontu ok.90 tyś.zł).Zdaniem radnego remont urzędu został wykonany niesolidnie, niedokładnie z wieloma usterkami za kwotę 190 tyś. zł. szpachlowanie, wymiana okien i drzwi. Zdaniem radnego za taką kwotę można postawić dom. Odniósł się negatywnie również do sprzedaży hydroforni (wycena 200 tys. zł) a przy sprzedaży firmie Koja w Smolnikach za 30 tys. zł burmistrz umorzył równocześnie taką samą kwotę , czyli firma dostała hydrofornie w prezencie. Kontynuując swoją wypowiedź ,poruszył kwestię przegranej sprawy z byłymi dzierżawcami budynku Lecznicy. Po wezwaniu do załączenia dodatkowych pismo nie uczyniono tego, bo zawinił Sekretariat Burmistrza.Dodał, że w sekretariacie trzeba zrobić porządek, żeby pracowała tam jedna osoba, a jest tam ciągle jarmark.

Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza cyt. : „Czy Pan wyrazi zgodę, pozwoli Pan opublikować artykuły, które pisał Pan na tamtą radę ,jak to się ma do tej sytuacji? …”

Na co Burmistrz odpowiedział radnemu cyt. : „Pan rozpoczął kampanię !„

Radny odpowiedział cyt. „ Ja nie musze kampanii robić i tak mnie ludzie wybiorą”

Burmistrz dokonał wyjaśnień, hydrofornia wraz z gruntem została sprzedana w wyniku przetargu.

Jeżeli chodzi o remont budynku urzędu ,Burmistrz ustosunkował się w następujący sposób : cyt. :„Remont urzędu nie polegał na szpachlowaniu, ja Panu z przyjemnością wypiszę wszystkie elementy remontu”

Po czym radna Barbara Rzadka poprosiła o odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łomży w sprawie wykonania budżetu za 2005 rok.

Przewodniczący przedstawił opinię RIO (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Z. Obrycki zwrócił się z zapytaniem do radnej B.Rzadkiej cyt. „Czy wie Pani, że RIO sprawdza budżet pod względem arytmetycznym moja uwaga dotyczy tego ,że za taką samą kwotę finansową można było zrobić więcej i lepiej”

Na co B.Rzadka odpowiedziała cyt. ; „ Ja uważam, że RIO jest najbardziej kompetentną jednostką”

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk za 2005 rok.
9 radnych głosowało ”za” udzieleniem absolutorium
3 „przeciw”
2 „wstrzymało się od głosu”

Uchwała Nr 158/XLIX/06 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk za 2005 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Pan Jan Zelkowski – Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej poprosił o udzielenie mu głosu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu p.J.Zelkowskiemu z uwagi na ważność problemu dot. gruntów po byłej SHR w Stawiskach. p. J.Zelkowski poinformował o możliwości użyczenia części gruntów po byłej Stacji Hodowli Roślin w Stawiskach rolnikom z terenu gminy Stawiski. Przekazał ustalenia z Agencją Nieruchomości Rolnych w Suwałkach , iż przedmiotowe grunty powinny zostać podzielone na działki rolne o pow. 5 ha. Użyczenie działek gruntów rolnych od ANR ma nastąpić na okres jednego roku. Ponadto poinformował, iż poszczególne działki nie są wyodrębnione geodezyjnie. W związku z tym zostanie przeprowadzone losowanie celem wyłonienia potencjalnych użytkowników. Poinformował też, iż dotychczasowi dzierżawcy oraz osoby, które przyczyniły się do możliwości skorzystania z użyczenia ziemi zostaną wytypowane do ARN jako potencjalni użytkownicy z pominięciem losowania. Ustalono, iż po uwzględnieniu osób zwolnionych z losowania do oddania w użyczenie pozostanie ok.50 ha do podziału. Dodał, że nad całokształtem prac będzie czuwała komisja ,w składzie której znaleźli się przedstawiciele władz samorządu gminnego, przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej, pracownicy Urzędu Miejskiego i rolnicy z terenu gminy Stawiski.

Radny Sławomir Kołakowski zwrócił się z zapytaniem do p.J.Zelkowskiego - dlaczego wszyscy mieszkańcy wcześniej nie wiedzieli, że istnieje możliwość składania podań w sprawie możliwości użytkowania ziemi. Jan Zelkowski odparł, że na posiedzeniu sołtysów zorganizowanym przez Burmistrza sprawa ta była omawiana.

Radny argumentował, że informacja została przekazana po jego prośbach skierowanych do Przewodniczącego Rady Miejskiej p. M.Sobocińskiego. Podkreślił, że gdyby nie interwencja Przewodniczącego Rady ,informacja ta nie byłaby rozpowszechniona.

Następnie o udzielenie głosu poprosiła p.Dorota Kozioł - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach ul. Smolniki. Zwróciła się z prośbą do sołtysów o promocję szkoły wśród mieszkańców sołectw celem zwiększenia naboru. Szkoła proponuje naukę w systemie dziennym: Technikum, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa ,2 letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i w systemie zaocznym: Technikum dla dorosłych,2 letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Przewodniczący podziękował przedmówcom za wystąpienia i powrócił do porządku obrad.

Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi czy tez wnioski do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Radny Zdzisław Obrycki wnioskował o przekazanie subwencji w kwocie 32.280 tys.zł dla Szkoły Podstawowej w Stawiskach. Radna Hanna Szymborska dokonała analizy projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

Zwiększenie w dochodach z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych zakłada wzrost do wykonania do 2005 roku + zmniejszenie umorzeń o kwotę 89.763 zł. Radna p.H.Szymborska przedstawiła porównanie wykonania dochodów za 2005 rok z planami na rok 2006.

Dochody

DziałPlan 2005 rokWykonanie 2005 rokPlan 2006 rokPlan po zmianach
01017.810 zł.18.010 zł.50.212 zł.81.600 zł.
700250.000 zł.190.809 zł.30.000 zł.93.350 zł.
756 (15)429.138 zł.387.198 zł.331.571 zł.417.549 zł.
756 (16)331.235 zł.324.761 zł.305.295 zł.384.173 zł.
756 (21)621.606 zł.645.780 zł.691.723 zł.699.234 zł.

p.H.Szymborska zwróciła uwagę, iż stawki podatkowe ustalone na 2006 rok są na poziomie roku 2005 ,a w 2 miejscach nawet niższe ,więc skąd gwarancja ,że uzyskamy zwiększenie dochodu nie mamy też gwarancji, iż nie nastąpią umorzenia. Stąd wniosek ,iż sztucznie zawyżamy dochody ok.200 tys.zł ,wprowadzamy do budżetu fikcyjne pieniądze, nie mamy żadnej gwarancji, że je zdobędziemy. W dalszej części wypowiedzi radna wnioskowała aby wprowadzać realne dochody do budżetu ,a nie fikcyjne.

Następnie głos zabrał radny Wiesław Karwowski cyt.:„Uważam, że bezcelowe jest dyskutowanie na ten temat, odbyły się komisje, każdy zagłosuje wg. swojego sumienia nad zmianami w budżecie”.

Głos zabrała p.Skarbnik – Iwona Ofman i poinformowała, że w zmianach są niedoszacowane dochody gminy oraz zakłada się zmniejszenie umorzeń o kwotę - 89.763 zł.

Radna Hanna Szymborska kontynuowała cyt.: „ Porównując umorzenia podatków z 2005 r., na kwotę ok.92 tys.zł .Obecnie Burmistrz dysponowałby tylko kwotą ok.2 tys.zł ,co jest nierealne gdyż mogą zdarzyć się nieprzewidziane sytuacje i Burmistrz będzie musiał podjąć decyzję o umorzeniu. Rada powinna zastanowić się nad dochodami gminy ,a później nad wydatkami. Zaplanowano, że pozyskamy ze sprzedaży mienia 250 tys.zł ,około 60 tys.zł nie udało się pozyskać , jak można zakładać, że w tym roku uda się osiągnąć 100 % dochodu. My wiemy, że potrzeb jest bardzo dużo, wydatków ale radni powinni wyjść od realnych propozycji. Dochody ze sprzedaży mienia rada może wprowadzić w każdej chwili. W momencie kiedy zostaje sprzedana działka czy inny budynek , wówczas wprowadzamy realne dochody. Uważam, że jest bardzo niebezpieczne dysponowanie pieniędzmi ,których jeszcze nie mamy i nie wiemy czy możemy je mieć na 100 %. Jeśli mamy w zmianach w dochodach 32.280 tys.zł (subwencję oświatową),to ją wprowadzamy. Na temat dochodów jest takie jest moje stanowisko. Czy decydujemy się na 200 tys.zł - fikcyjnych pieniędzy czy nie? W podsumowaniu podkreśliła, że dochody pozyskane ze sprzedaży mienia można wprowadzić zawsze do budżetu po uzyskaniu realnych kwot ze sprzedaży mienia.

Po czym Przewodniczący Rady zapytał : „Czy Pani w związku z tym chce sformułować wniosek ?”

Radna H.Szymborska odpowiedziała cyt.: ”Daję to pod dyskusję Radzie ,proszę porozmawiajmy”.

Przewodniczący cyt. : „ Mamy przedstawiony projekt Burmistrza i dyskutujmy o konstruowaniu zmian w budżecie”.

Głos zabrał radny Sławomir Kołakowski cyt. : „ Ja jestem wielkim optymistą ,3 lata Burmistrz funkcjonuje i ta rada. Na razie ta gmina nie jest zamknięta i myślę, że nie będzie. Następnie zgłosił wniosek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie dot. remontu drogi Mieczki – Mieczki Pieniążki. Brakującą kwotę 7 tys.zł do rozstrzygnięcia przetargu wskazał z wydatków na remont budynku SHR.

Przewodniczący poprosił p.Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy (projekt stanowi załącznik do protokołu).

Głos zabrał radny Zdzisław Obrycki i zwrócił się do burmistrza i radnych - przekonywał, że kwota jaką burmistrz proponuje czyli 35 tys.zł na remont budynku, jest nie wystarczająca, gdyż potrzebna byłaby kwota ok.200 tys.zł. Jeżeli burmistrz wskazałby te środki, to ja poprę ten projekt ,ale skąd je wziąć.Niech Pan wskaże źródło pokrycia. Obecnie jestem za przekazaniem środków finansowych na remont Szkoły Podstawowej w Stawiskach. Na komisjach radni się zgadzają, a na sesjach jest inaczej ,ale każdy ma swój jeden głos. Rozmowy na ten temat odbyły się zbyt późno, radni są nieprzygotowani, można było przygotować kilka propozycji uchwały, które dzisiaj rada musi podjąć.”

p.Z.Obrycki wnioskował aby kwotę subwencji 32.280 tys.zł przeznaczyć na remont budynku SHR.

Przewodniczący oznajmił, że radni mogą zgłaszać wnioski do projektu uchwały budżetowej, wnioski te zostaną poddane pod głosowanie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p.H.Szymborska przedstawiła wniosek komisji aby kwotę subwencji 32.280 tys.zł przeznaczyć na zakup autobusu lub remont Szkoły Podstawowej w Stawiskach.

Radny Grzegorz Truszkowski cyt.:” Ja uważam osobiście, że należy mieć jak najwięcej własnych środków finansowych w budżecie, musimy zostawić część płatności dla następnej rady, dobrze byłoby zostawić jak najmniej. Jeżeli odbędzie się przetarg i gmina będzie miała jak największy wkład własny ,wówczas firmy będą konkurencyjne. Wnioskował o przekazanie pozyskanych środków finansowych na dokończenie infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Stawiski. Zdaniem radnego gmina powinna posiadać jak największy wkład własny ,obecnie gmina posiada 50 % na inwestycję. Argumentował cyt.:„Myślę, że rada dotrzyma słowa i na koniec kadencji dokończy wodociągowanie gminy.”

Po czym Burmistrz zabrał głos cyt; „ Nie wyrażam zgody na ujęcie wniosków do projektu zmian w budżecie, Panie Przewodniczący proszę poddać mój projekt uchwały pod głosowanie”

Na co Przewodniczący odpowiedział Burmistrzowi cyt. : „ Ja mam obowiązek poddać te wnioski pod głosowanie” w sprawie tej kontaktowałem się z prawnikiem a Pan może podjęte uchwały podważyć. Nie mogę odrzucić sformułowanego wniosku.”

Burmistrz odpowiedział cyt. : „ Nie wyrażam zgody na zmiany, które są zgłaszane do budżetu przez radnych”

Po czym Przewodniczący poddał wnioski pod głosowanie wg kolejności zgłoszeń.

 1. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Obryckiego aby kwotę 32.280 tys.zł przeznaczyć na remont SP Stawiski – zdjąć z remontu budynku SHR(35.000 tys.zł)
  8 radnych głosowało „za”
  1 „przeciw”
  5 „wstrzymało się od głosu”

  Na 14 radnych obecnych na Sali.

  Przewodniczący oznajmił, że wniosek został przyjęty.

 2. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie radnego S.Kołakowskiego dot. remontu drogi Mieczki – Mieczki Pieniążki. Brakującą kwotę 7 tys.zł do rozstrzygnięcia przetargu ,wskazał z wydatków na remont budynku SHR.
  12 radnych głosowało „ za” przyjęciem wniosku
  1”przeciw”
  1 osoba wstrzymała się od głosu

  Na 14 radnych obecnych na Sali.

  Przewodniczący oznajmił, że wniosek został przyjęty.

 3. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie Komisji Rewizyjnej aby kwotę subwencji 32.280 tys.zł przeznaczyć na zakup autobusu lub remont SP w Stawiskach
  5 radnych głosowało „za”
  4 radnych „przeciw”
  5 radnych wstrzymało się od głosowania

  Na 14 radnych obecnych na Sali.

  Przewodniczący oznajmił, że wniosek upadł.

 4. Przewodniczący zaznaczył, że nie ma dokładnie sprecyzowanego źródła finansowania po czym poddał pod głosowanie wniosek radnego Grzegorza Truszkowskiego dot. przeznaczenia wszystkich środków pozyskanych na dokończenie wodociągowania na terenie gminy Stawiski
  5 radnych głosowało „ za”
  8 „przeciw”
  1 osoba wstrzymała się od głosowania

  Na 14 radnych obecnych na Sali.

  Przewodniczący oznajmił, że wniosek upadł.

Przewodniczący poinformował, iż w wyniku głosowania radni przegłosowali dwa wnioski, które należy ująć w zmianach w budżecie tj. wniosek radnego Z.Obryckiego i wniosek radnego S.Kołakowskiego. W tym celu ogłosił przerwę celem przygotowania projektu uchwały wraz ze zmianami.

- po przerwie -

Przewodniczący poinformował, iż na wniosek radnego Sławomira Kołakowskiego zabrakło kwoty 4.280 zł celem realizacji zadania. W związku z tym, że radni wprowadzili zmiany z kwoty 35.000 tys.zł odjęto kwotę 32.280 (kwotę subwencji) i 7 tys.zł na brakującą kwotę do rozstrzygnięcia przetargu na drogę Mieczki-Mieczki Pieniążki.

Pani Skarbnik wskazała, że brakująca kwota zostanie przeniesiona z wynagrodzenia osobowego pracowników.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zapis: Czy radni zgadzają się aby brakująca kwotę 4.280 zł przenieść z wynagrodzenia osobowego pracowników na remont drogi Mieczki – Mieczki Pieniążki ?
8 radnych głosowało : „za „
1 „przeciw”
3 „wstrzymało się od głosu”

Na 12 radnych obecnych na Sali.

Przewodniczący oznajmił, że wniosek został przyjęty.

O zabranie głosu poprosił radny Grzegorz Truszkowski.

G.Truszkowski zapytał : Ile wynosi koszt zatrudniania pracowników interwencyjnych?

Burmistrz odpowiedział, że nie pamięta.

G.Truszkowski cyt.:„ A ja pamiętam, że przy uchwalaniu budżetu na 2006 rok Burmistrz zapewniał, że kwota 32 tys.zł wystarczy na zatrudnianie pracowników. Okazuje się, że z 32 tys.zł zrobiło się 107 tys.zł. Rada nie przenosi pieniędzy, pieniądze się znajdują. Mam pytanie, a skąd pieniądze na bezrobotnych ?

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządzenie Burmistrza Pani Skarbnik wyjaśniła, że Burmistrz ma prawo dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Burmistrz korzystając z takiego upoważnienia dokonał zmian w budżecie na podstawie zarządzenia.(zarządzenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

G.Truszkowski cyt.: ”Dziwi mnie to bardzo, że Burmistrz zaniechał remontu oświetlenia ulicznego, po co była oszczędność na wyłączaniu światła. Najpierw Pan chce a później lekką ręką przeznacza na inne cele. Podobnie jest z utrzymaniem dzikich wysypisk – gmina nie może z tego zrezygnować a Burmistrz pieniądze te przeznacza na inne cele.”

Burmistrz cyt.: „Powiedzmy sobie co Burmistrz chce a kto jest przeciw. Burmistrz bardzo chce ludziom dać pracę. To jest odpowiedź na Pana pytanie. ”W tej chwili mogę powiedzieć co chcę zrobić za pomocą tych ludzi :
- dokończenie remontu w Dzierzbi
- przygotowanie budynku GOK do remontu(czekamy na Kontrakt Wojewódzki)
- uprzątnięcie w budynku po byłej SHR ( biurowiec)
- pomoc Parafii Romany
- ruszają przygotowania do prac na chodnikach w Karwowie, na ulicy Furmańskiej
- był przekładany chodnik na ulicy Polowej.

Nie mówią nic o tym, że porządkują Ci pracownicy teren. Mogę z przyjemnością na następną Sesję wyliczyć zakres wykonanych przez tych pracowników robót. Nie dajmy pieniędzy na tych ludzi ,to może wstrzymamy teraz te roboty. Jaki jest problem? Niech mi Pan odpowie na to pytanie. Nie będzie problemu ze zwiększeniem środków finansowych i z zatrudnianiem.

Problem oświetlenia ulicznego w gminie Stawiski wynosi ponad 330 tys.zł ,czy rada jest w stanie mi to dać. Jeżeli Rada mi to przekaże zdejmujemy wszystkich bezrobotnych i ogłaszamy przetarg na remont oświetlenia w gminie”

G.Truszkowski cyt. ; „ Nikt z radnych nie jest przeciwny zatrudnianiu” Na co radny Grzegorz Truszkowski odpowiedział cyt. :”Panie Burmistrzu Pan się bawi z nami ,sam Pan sobie pieniądze daje, ile chce, w konspiracji.”

Burmistrz cyt.: ”Manipuluje Pan moimi słowami”. G.Truszkowski cyt.: ”Komisja Rolna przed uchwalaniem budżetu wnioskowała, aby wskazał Pan, jakie prace będą wykonane przez pracowników. Najpierw Pan wydaje pieniądze, zatrudnia ludzi ,a później każe Pan nam radnym podnieść rękę i zatwierdzić zmiany w budżecie. Czy my jesteśmy maszynki do podnoszenia rąk? Bo tak Pan to wymyślił? Uważam, że trzeba inaczej podchodzić do tych spraw ,może Pan do tego podchodzić, jak Pan chce, jest Pan na stanowisku,my też jesteśmy i powinien Pan nas szanować i traktować inaczej. Później dziwi się Pan ,że są takie relacje między nami. Myślę, że 3 lata czegoś Pana nauczyły, czas ten zmienił i Pana i nas. Czas spoważnieć”.

Burmistrz cyt. : „Odpowiem pytaniem – głosował Pan w budżecie remont ulicy Furmańskiej.Miał Pan zamiar wynająć firmę i rozstrzygnąć przetarg? Czy miało być to zrobione siłą roboczą tych ludzi?”

G.Truszkowski :”głosowałem”

Burmistrz cyt: „Czy mieliśmy rozstrzygnąć przetarg na wykonanie tych robót, czy mieli to zrobić właśnie Ci ludzie?- pracownicy interwencyjni. De facto głosował Pan na zatrudnienie tych ludzi. Czy trzeba takiej filozofii niesamowitej, żeby się tego domyśleć? Ja chciałem w budżecie na dokończenie umów z pracownikami już pracującymi – kwota 39 tys.zł i to wykonałem ,w budżecie nie było mowy o nowych zatrudnieniach.

Radny Obrycki przerwał i zapytał - cyt. : „ Uważam, że powinno odbyć się spotkanie nieformalne ,bez diet i ludzie Ci powinni być rozdysponowani, gdzie mają pracować. Wczoraj rozmawialiśmy o tym ale było za późno .Ja nie jestem za tym aby dla bezrobotnych nie dać pracy, ale co do tej pory zrobili pracownicy ? Ile wyniósł koszt ich zatrudnienia?

p.Hanna Szymborska odpowiedziała - 490 tys.zł.

Burmistrz cyt. : „ Przy jakich inwestycjach. Ja przedstawię Radzie inwestycje na 2 mln zł wykonane przez pracowników.”

p.Hanna Szymborska cyt. : „ Mam rozumieć, że pracownicy partycypowali w kosztach inwestycji na 2 mln zł . Myślę ,że nie”.

Burmistrz cyt. ; „ Dodajmy te kwoty, zróbmy spis inwestycji bo wy widzicie tylko jedną stronę medalu. Koszt zatrudnionych bezrobotnych to 490 tys.zł a jak rada musiała zaciągnąć kredyt na płace dla nauczycieli , bo brakowało 800 tys.zl ,to było w porządku czy to była konieczność ? Tu płace i tu płace.”

p.Hanna Szymborska „Panie Burmistrzu, pan powinien przekonać radę, co zrobili Ci pracownicy „

Burmistrz cyt. : „ Przewodniczący zwołuje radę formalnie , nieformalnie …”

Radny Z.Obrycki cyt.:„Przykro mi to mówić ,bo znów powiedzą, że owca czarna weszła i miesza. Ja jestem radnym drugą kadencję ,każdy ma prawo brać udział w posiedzeniach Komisji Rady a tym bardziej Pan. Dzisiaj ja powiem z całą odpowiedzialnością ,inni mogą się wyprzeć ale każdy radny wie ,że tu trzeba zrobić porządek. Radni nie chowajcie głowy w piasek ,nas się stawia przed faktem dokonanym, pod ścianę.”

Przewodniczący Rady cyt.: „To warto dokończyć ,Przewodniczący zwołuje posiedzenia Sesji Rady natomiast posiedzenia komisji z przykrością muszę powiedzieć ,że burmistrz nie był na żadnym posiedzeniu komisji dot. zmian w budżecie. Rada potrzebowała Pana wyjaśnień”

Burmistrz cyt.: Przewodniczący komisji jest gospodarzem .Potrafią zaprosić gości z zewnątrz, a nie potrafią zaprosić burmistrza”

Przewodniczący zapytał obsługę rady ,czy informuje o terminach posiedzeń komisji.

M.Mroczkowska odpowiedziała ,że informuję na piśmie sekretariat Burmistrza.

Głos zabrał radny Józef Rudzki cyt. :”To jest bezkonstruktywna dyskusja. Radni wychodzą z sali”

Przewodniczący cyt.:” Panie radny Rudzki, niech pan nie wychodzi z Sali, ja przerwy nie ogłosiłem” Następnie poprosił radnych o dyscyplinę.

Po czym poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie proponowanych przez burmistrza.
5 radnych głosowało „za”
6 „przeciw”
2 „wstrzymało się od głosu”

Na 13 radnych obecnych na Sali. Projekt upadł.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt dot. zmian w budżecie po wnioskach radnych.
7 radnych głosowało ”za”
1 „przeciw”
5 „wstrzymało się od głosowania”

Na 13 radnych obecnych na Sali.
Przewodniczący ogłosił, że projekt po wnioskach radnych uzyskał większość kwalifikowaną i zmiany zostały ujęte wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 159 /XLIX/06 w sprawie : zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie obniżenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Stawiskach.

Radny Andrzej Śmiarowski zgłosił wniosek do punktu dot. obniżenia diet dla radnych jeżeli sołtysi domagają się podwyżki o 20 zł to dla radnych należy obniżyć 20 zł.

Radny Józef Rudzki zgłosił wniosek aby radni pracowali społecznie a sołtysi pobierali dietę w wysokości 80 złotych.

Radna Barbara Rzadka zabrała głos, cyt.„Myślę, że wniosek radnego Rudzkiego jest bardzo zasadny, jeśli radna ,która była dyrektorem i nauczycielem mówi, że radna bierze dietę to jest naprawdę super wniosek. Ja wnioskuje o obniżenie diet do 50 złotych”

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Śmiarowskiego aby obniżyć dietę radnym o 20 zł a podnieść 20 zł sołtysom.
4 radnych głosowało „za”
5 radnych „przeciw”
4 wstrzymało się od głosu

Przewodniczący oznajmił, że wniosek upadł.

Przewodniczący poddał wniosek radnego Rudzkiego – rada pracuje bez diet ,sołtysi – 80 zł.:
6 radnych głosowało ”za”
6 „przeciw”
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek - dieta radnych 50 zł.:
3 radnych głosowało „za”
7 radnych ”przeciw”
3 wstrzymało się od głosu

Ad. 9. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do p.Skarbnik ,czy w budżecie są zagwarantowane środki finansowe na podwyżkę dla sołtysów.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma harmonogramu spotkań ,nie potrafię odpowiedzieć czy tych środków wystarczy czy nie. Sołtysi mogą spotykać się aż do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na wypłatę diet.

Radny Stanisław Sokołowski wnioskował do radnych aby przyjęli uchwałę w sprawie podwyżki diet dla sołtysów. Argumentował ,że praca sołtysa jest bardzo ważna w sołectwie, pełni on funkcję publiczną a jego praca jest pożyteczna i służebna.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały diety dla sołtysów - 70 zł.:
Na 11 radnych obecnych na Sali:
7 radnych głosowało „za”
0 „przeciw”
4 wstrzymało się od głosu

Radny S.Sokołowski podziękował radnym za podjęcie uchwały.

Uchwała Nr 160 /XLIX/06 w sprawie : ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie z zapisem:Zwalnia się osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Stawiski z opłat dot. stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Na 10 radnych obecnych na Sali :
10 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały

Uchwała Nr 161 /XLIX/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Na 10 radnych obecnych na Sali :
10 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr 162/XLIX/06 w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12. Przyęcie uchwały w sprawie programu współpracy na 2006 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Na 10 radnych obecnych na Sali :
10 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr 163/XLIX/06 w sprawie programu współpracy na 2006 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Na 9 radnych obecnych na Sali :
9 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr 164/XLIX/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14. Pisma,które wpłynęły do Rady Miejskiej w Stawiskach.

• Zarząd OSP Poryte wnioskuje o remont sufitu w budynku remizy strażackiej(pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu)Prezes Zarządu OSP –

p.A.Kurpiewski monitował, aby władze samorządowe rozwiązały ten problem i nie dopuściły do podobnej tragedii jaka wydarzyła się w Katowicach ,kiedy zawalił się dach w Hali Targowej. Burmistrz odpowiedział, że w miarę posiadanych środków finansowych zostanie dokonany remont w budynku.

• Emeryci i renciści zamieszkali w Stawiskach wnioskują o obniżenie opłat za wywóz nieczystości Kierownik ZGKiM p.G.Malinowski – przychylił się do zawarcia umów z wnioskodawcami na wywóz nieczystości 4 zł – raz w miesiącu.

• Przewodniczący Rady Powiatu w Kolnie – stanowisko w sprawie: odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości Przychodni Rejonowej w Stawiskach. Rada Miejska w Stawiskach w ramach dalszej dobrej współpracy przyjęła warunki zobowiązań wynikających z działania Rady tej kadencji a dotyczących sprzedaży nieruchomości w Stawiskach ul. Łomżyńska 8/3,pomieszczenia gospodarczego i garażu. Samorząd gminy deklaruje, iż w miarę potrzeb i możliwości znalezienia wolnych środków w budżecie , będzie przeznaczać na cele publiczne tj. zapewnienie ludności podstawowej opieki zdrowotnej. Radna B.Rzadka zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza cyt.:„Skoro bezprawnie pobieram dietę to proszę o wyjaśnienie ,dlaczego wszyscy inni ,którzy są pracownikami ,między innymi p.H.Szymborska ,która do 31.08.2005 r. była i dyrektorem i nauczycielem ,również pobierała dietę, czy było to zgodne z prawem?

” Sołtys wsi Wysokie Małe – p.Kazimierz Sulkowski wnioskował o remont odcinka drogi Wysokie Małe – Kobylin(asfalt) ,ze środków pozyskanych ze sprzedaży budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wysokiem Małem. Zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej o zagwarantowanie środków finansowych na ten cel.

Sołtys wsi Budziski – p.Przemysław Tereszczak wnioskował o remont drogi do Budzisk.

Ad. 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
M. Mroczkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sobociński

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lip 2006 08:46
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2245 razy