BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XLVIII/06 z sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 stycznia 2006 roku
w sprawie:

XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się 24 .01.2006 r. w Sali Konferencyjnej Nr 1 w Stawiskach, trwała od godz. 1130 do godz. 1540

Obecni wg. załączonych list obecności :

 • lista radnych
 • lista sołtysów
 • lista gości zaproszonych

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.
 4. Rozpatrzenie skargi kierowanej do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady na 2006 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej:
  • wniosek formalny radnego p.Z.Obryckiego
  • wniosek formalny radnego p.A.Olendra
 9. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w budżecie na 2006 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1 Otwarcie sesji.

I. P. Marek Sobociński - Przewodniczący Rady – otworzył XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach i powitał wszystkich obecnych na Sali Obrad.

Stwierdzenie quorum.

Na podstawie listy obecności (zał.do protokołu) stwierdzono quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

II. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w związku z otrzymanym pismem Nr ORG 4317 -6-4/06 z dnia 23 stycznia 2005 r. z powodu błędu pisarskiego w podjętej przez Radę Miejską uchwale.(pismo w załączeniu) należy przyjąć uchwałę zmieniającą.

P. Z.Obrycki zgłosił wniosek do porządku obrad pkt. 2 Interpelacje i zapytania radnych - przenieść przed Sprawozdaniem z pracy Burmistrza między sesjami.


Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę do porządku obrad zgłoszoną przez radnego.

„Za” przyjęciem poprawki do porządku obrad głosowało 13 radnych

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.


Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

P. Z.Obrycki złożył wniosek aby przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 30 grudnia 2005 r. odbyło się na następnej sesji.


Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego.
„Za” głosowało 9 radnych 3 „wstrzymało się od głosu”


Protokół z XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 grudnia 2005 r. zostanie przyjęty na następnej Sesji.

Ad. 3. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Przewodniczący poinformował, iż nastąpił błąd w przepisywaniu uchwały podjętej przez Radę dnia 25 listopada 2005r. i należy go sprostować. Wyjaśnił, że pomyłka dotyczyła paragrafu 1 Regulaminu. Po poprawce :
§ 1. otrzymuje brzmienie: ”Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły ustala i przyznaje w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miesięcznie Burmistrz Stawisk, zaś w stosunku do pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miesięcznie”


Następnie zapoznał radnych z treścią uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 152/XLVIII/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniająca w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad 4. Rozpatrzenie skargi kierowanej do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

P. Grzegorz Truszkowski - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej zabrał głos w sprawie rozpatrzenia skargi.
Poinformował ,że Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją przetargową na lokal przy ul.Łomżyńskiej 8 oraz opinią niezależnego radcy prawnego p.M.Wirkowskiego. Komisja przesłuchała p.G.Malinowskiego – Kierownika ZGKiM i p.E.Śleszyńską – Przewodniczącą Komisji Przetargowej.

Po odczytaniu projektu uchwały wraz uzasadnieniem, p.G.Truszkowski wnioskował o przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Następnie głos zabrał p.M.Sobociński cyt. : „ Proszę bardzo czy są jakieś pytania? Czy któraś ze stron chciałaby coś powiedzieć ? Strony mogą się wypowiadać”. p.A.Szczechowska wypowiedziała się cyt. : „ W związku z tym, że ja mam roszczenia co do osoby ,która wykupiła ten lokal ,a osoba ta ma w akcie notarialnym zaznaczone ,że jest to lokal wolny od obciążeń”.

P. M.Sobociński - odpowiedział, że akt notarialny jest nie do podważenia .Dodał, że p. A. Szczechowska praw swoich może skutecznie dochodzić na drodze sądowej. Poruszył kwestię wypowiedzenia umowy najmu przez Kierownika ZGKiM, co wpłynęło na poświadczenie przez Burmistrza, że lokal jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich z powodu, że umowa najmu została rozwiązana.

Następnie dodał, cyt. : „Organ gminy nie jest sądem aby wydać wyrok w tej sprawie”.

P. R.Urban –zabrał głos,cyt.:„Miała Pani prawo do złożenia odwołania od przeprowadzonego przetargu na zbycie tego lokalu bądź odwołania od umowy najmu ,nie została oprotestowana ani czynność przetargu ani czynność rozwiązania umowy najmu i akt notarialny został sporządzony.”

P. G.Truszkowski podtrzymał zdanie swojego przedmówcy i potwierdził, że należało zaskarżyć rozwiązanie umowy najmu lokalu przez Kierownika ZGKiM. Był to błąd ,że nie zaskarżyła Pani sposobu rozwiązania umowy najmu ”

P. A.Szczechowska odpowiedziała na to cyt.:„W maju br. dostałam pismo z ZGKiM w sprawie opłat za mieszkanie ,że nadal jestem najemcą tego lokalu.”

P. S.Kotowski cyt.: „ Czy rozmawiała Pani z Panem ,który kupił ten lokal w sprawie mebli ? „

P. A.Szczechowska cyt. : „ Rozmawiałam z nabywcą lokalu p.Ramotowskim ,który powiedział, że kupił od Burmistrza lokal wolny od obciążeń i praw osób trzecich”

P. S.Kotowski cyt. :” Rozmawiałem z Ramotowskim i otrzymałem zapewnienie , że odda Pani te meble, uważam, że nie wyprze się tego”

P. A.Szchechowska cyt. : „ To co z tego ,że tam ktoś mieszkał. Ja nie mam gdzie ich wstawić , do jakiego lokalu ? W świetle prawa mi należy się lokal.Gdzie ja mam te meble przenieść ?”

P. M.Sobociński cyt.” Pani Alino tutaj jest wyraźnie wskazane, że Pani ma prawo tam mieszkać. Jest to tylko zawarcie umowy między Panią a nowym właścicielem. Ja rozumiem ,że ten właściciel kupił mieszkanie dla siebie.”

P. A.Szczechowska ,cyt. : „ Ten Pan nie musi mnie wcale tam przyjąć ,gdyż ma akt notarialny czysty, beze mnie. Ja tam nigdzie nie figuruję.” p.M.Sobociński cyt. :”Rada nie może wydać wyroku.”

P. Heronim Mierkowski cyt. : „To po co jest Rada? Po to aby pilnowała prawa!”

P. J.Rybicki cyt. : „ Proszę państwa ,ja chciałem podkreślić to, co tu usłyszałem. Ja nic nie dodam od siebie. Po pierwsze prawo pierwokupu najemcy ,w związku z którym przetarg był bezskuteczny w momencie, w którym ona miała prawo pierwokupu. Nie zwalajcie winy na nikogo. Rzeczywiście Rada ma tylko potwierdzić : skarga zasadna czy bezzasadna. Natomiast ja mam pytanie prawne : Czy to poświadczenie nieprawdy nie kwalifikuje się do jakiegoś doniesienia czasami ? Uważam, że każdy radny jest osobą publiczną ,która ma obowiązek denuncjacji ,skoro państwo wiecie o tym.”

Przewodniczący udzielił głosu Staroście Kolneńskiemu p.Stanisławowi Wiszowatemu.
P.S.Wiszowaty – Starosta Powiatu Kolneńskiego ,cyt. : „ Na sesję przyjechałem celowo w związku z tym, że dużo jest nieporozumień związanych ze sprzedażą nieruchomości w gminie Stawiski. Są to darowane nieruchomości albo przez Powiat albo przez Skarb Państwa .
Powiat darował gminie Stawiski budynek i tego dotyczy skarga. I chciałbym powiedzieć Radzie, żeby nie było zaskoczenia w przypadku tej darowizny i tej sprzedaży gmina nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do powiatu i grozi tutaj ,jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona między gmina a powiatem , również roszczenie ze strony powiatu. Powiat może dochodzić swoich pieniędzy z tytułu sprzedaży tej nieruchomości. Zapewniam, że nieprawdą jest ,że jestem nieprzychylny gminie Stawiski.”

Następnie odczytał Porozumienie zawarte dnia 13 grudnia 2000 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Kolneńskiego a Zarządem Miejskim w Stawiskach.
§ 5 Porozumienia brzmi :

 1. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zbycia w całości lub części nieruchomości będącej przedmiotem darowizny, Powiat ma prawo do nieodpłatnego jej zwrotu.
 2. Zarząd Miejski ma obowiązek pisemnego poinformowania zarządu Powiatu o podjętej uchwale oraz o przysługującym powiatowi prawie do nieodpłatnego zwrotu nieruchomości w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 3. Zarząd powiatu – w przedmiotowej sprawie – może złożyć oświadczenie woli w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały Rady Miejskiej .Do czasu złożenia oświadczenia przez zarząd Powiatu lub upływu terminów określonych w pkt. 2 i 3 wstrzymuje się czynności prawne związane ze zbyciem nieruchomości.
 4. Koszty zwrotu nieruchomości ponosi Miasto Stawiski.

P. S.Wiszowaty po odczytaniu Porozumienia cyt.:„ Proponuję , aby Rada Miejska zwróciła się do Rady Powiatu ,żeby Powiat nie egzekwował swoich roszczeń. Sprawa nie jest załatwiona i wymaga takiego załatwienia. Była już dyskusja na Radzie Powiatu , ale jesteśmy zwolennikami, aby to unormować .Należy to sformalizować, gdyż może w przyszłości okazać się ,że inna Rada czy Starosta może żądać od gminy zwrotu należności za sprzedany lokal. To jest moja podpowiedź.”

P. G.Truszkowski – cyt. : „ Czy przy sporządzaniu aktu notarialnego nie trzeba było dostarczyć tego Porozumienia.?”

P. S.Wiszowaty – „Notariusz sporządza akt na podstawie dostarczonych dokumentów”
Następnie Starosta poprosił o udzielenie głosu w sprawie sprzedaży budynku po byłym Komisariacie Policji.

W związku z tym, że Burmistrz był wówczas nieobecny na sesji, telefonicznie skontaktował się z pracownikiem ds. obsługi rady i prosił o rozpatrzenie sprawy w jego obecności.

P. M.Sobociński – Przewodniczący Rady nie udzielił głosu Staroście w tej sprawie uzasadniając, że Burmistrz chce być obecny przy przedstawianiu stanowiska przez Starostę.

P. M.Sobociński – „p.Alina mogła oprotestować przetarg nie wiem dlaczego to się nie stało.
Każdy ma obywatel takie prawo, że może złożyć protest.”

P. A.Szczechowska cyt.: „ Protest chciałam złożyć do Burmistrza ale jeżeli się dowiedziałam, że nie mogę składać ,to po prostu nie mogłam”

P. S.Sokołowski – cyt. : „ Zadałem takie pytanie prawnikowi, który odpowiedział, że Pani mogła oprotestować przetarg, a to skutkowałoby niedopuszczeniem do spisania aktu notarialnego”.

P. Wiesław Zacharzewski – Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego cyt. : „ Państwo chcecie skierować odpowiedzialność na osobę ,która w zasadzie została pokrzywdzona. To jest przecież ewidentne naruszenie prawa,ewidentny przekręt.” Przewodniczący Rady wyjaśnił,że Rada Miejska ma obowiązek rozpatrzenia skargi i zajęcia stanowiska i zacytował § 1 projektu uchwały : Po rozpatrzeniu skargi w przedmiocie nieprawidłowości dotyczących rozwiązania umowy najmu lokalu przy ulicy Łomżyńskiej 8/3 w Stawiskach oraz postępowania przetargowego związanego ze zbyciem w/w lokalu stwierdza się w wyniku dokonanych wyjaśnień,iż zarzuty zawarte w skardze znajdują potwierdzenie w poczynionych ustaleniach. Jasno i wyraźnie są zastąpione słowami ,że skarga jest wyraźnie zasadna.


Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
”Za” głosowało 7 radnych Przeciw „ 05 radnych wstrzymało się od głosu, 1 nie brał udziału w głosowaniu z powodu tymczasowej nieobecności na Sali.

Uchwała Nr 153/XLVIII/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie : rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady na 2006 rok.


Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

„Za” przyjęciem głosowało 13 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady na 2006 rok stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach.

P. R.Urban poruszył kwestię podnoszenia opłat za wodę i ścieki.Zaznaczył,że im mniejsza będzie cena wody tym więcej gmina musi dołożyć dotacji dla ZGKiM.

P. Kinga Komosińska - sołtys wsi Romany poruszyła kwestię mieszkańców,którzy nie płacą za wywóz odpadów.

P. Urbanowski -sołtys wsi Dzierzbia wnioskował aby wszyscy byli zobligowani do ponoszenia opłat za wywóz odpadów.

P. G.Malinowski – Kierownik ZGKiM – powiedział,że nie należy tych uwag kierować do niego, tylko do radnych.Jest to obowiązek ustawowy każdego mieszkańca.

P. S.Kotowski przerwał dyskusję w tym temacie,uzasadniając ,że miał w ostanim czasie kontrolę unijną i udokumentowanie się w sprawie wywozu odpadów jest niezbędne.Wszyscy rolnicy będą zmuszeni kupić kosz i uiszczać opłaty za wywóz odpadów.Jest to tylko kwestią czasu. Następnie dyskusja dotyczyła nawiązania umów z osobami ,które dotychczas nie zawarły umowy na wywóz odpadów.

Zastanawiano się wspólnie ,jak skutecznie rozwiązać ten problem.
Kierownik przytoczył Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i obowiązki właściciela nieruchomości.


GŁOSOWANIE :
Przewodniczący poddał pod głosowanie stawki po weryfikacji Burmistrza :

Propozycja stawek Burmistrza:

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 1,72 zł. za 1 m3,
Za zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 3,78 zł za 1 m3 ,
Za zbiorowe odprowadzanie ścieków przemysłowych w kwocie 4,76 zł. za 1 m3,
Za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi bezpośrednio na oczyszczalnię Miejską w Stawiskach – w kwocie 7,56 zł za 1 m3

Odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach w wysokości :

 • 9 zł – za pojemnik 120 l (wywóz dwa razy w miesiącu)
 • 72 zł – za pojemnik 1100 l (wywóz dwa razy w miesiącu)

W wyniku głosowania :

0 „za”
12 „przeciw”
1 wstrzymał się od głosu

W wyniku głosowania propozycja została odrzucona.


I. Wniosek Komisji Oświaty i Komisji Rewizyjnej

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 1,65 zł. za 1 m3
Za zbiorowe odprowadzenie ścieków w kwocie 3,35 zł za 1 m3 ,
Za zbiorowe odprowadzanie ścieków przemysłowych w kwocie 4,78 zł. za 1 m3,
Za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi bezpośrednio na oczyszczalnię Miejską w Stawiskach – 7,56 zł za 1 m3

Odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach w wysokości :

 • 8 zł – za pojemnik 120 l (wywóz dwa razy w miesiącu)
 • 72 zł – za pojemnik 1100 l (wywóz dwa razy w miesiącu)

Składowanie przez wytwórcę na składowisku odpadów własnym transoportem w wysokości 33 zł za 1 m3


Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek wypracowany przez dwie komisje.

6 głosowało „Za”
6 głosowało „Przeciw”
1 radny wstrzymał się od głosu

Wniosek został odrzucony.

II. Wniosek Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 1,62 zł. za 1 m3,
Za zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 3,37 zł za 1 m3,
Za zbiorowe odprowadzanie ścieków przemysłowych w kwocie 4,78 zł. za 1 m3,
Za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi bezpośrednio na oczyszczalnię Miejską w Stawiskach – 7,56 zł za 1 m3

Odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach w wysokości :

 • 8 zł – za pojemnik 120 l (wywóz dwa razy w miesiącu)
 • 72 zł – za pojemnik 1100 l (wywóz dwa razy w miesiącu)

Składowanie przez wytwórcę na składowisku odpadów własnym transoportem w wysokości 33 zł za 1 m3


Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek komisji.

6 głosowało „Za”
6 głosowało „Przeciw”
1 radny wstrzymał się od głosu


Przewodniczący ogłosił przerwę celem dokonania uzgodnień w sprawie w/w stawek.
Po przerwie radny złożył wniosek formalny.

Wniosek formalny radnego Z.Obryckiego

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 1,63 zł. za 1 m3,
Za zbiorowe odprowadzenie ścieków w kwocie 3,33 zł za 1 m3,
Za zbiorowe odprowadzanie ścieków przemysłowych w kwocie 4,78 zł. za 1 m3,
Za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi bezpośrednio na oczyszczalnię Miejską w Stawiskach – 7,56 zł za 1 m3

Odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach w wysokości :

 • 8 zł – za pojemnik 120 l (wywóz dwa razy w miesiącu)
 • 72 zł – za pojemnik 1100 l (wywóz dwa razy w miesiącu)

Za składowanie przez wytwórcę na składowisku odpadów własnym transoportem w wysokości 33 zł za 1 m3


Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego p. Z.Obryckiego.
W wyniku głosowania :

10 radnych głosowało „za”
3 radnych wstrzymało się od głosowania


Starosta poprosił o udzielenie mu głosu, gdyż ze względów służbowych nie mógł już dłużej czekać na przybycie Burmistrza na Sesję. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście w sprawie sprzedaży budynku po byłym Komisariacie Policji.

P. S.Wiszowaty – Starosta nawiązał do artykułu ,który ukazał się na łamach gazety ”Współczesnej”, cyt. : Padł zarzut,że Starosta jest nieprzychylny dla Gminy Stawiski.Dementuję,to jest to nieprawda. Podpowiem jak można wyjść z sytuacji przy sprzedaży lokalu nad Ośrodkiem, gotów jestem pomóc .Jest to do załatwienia na drodze dobrej współpracy pomiędzy Radą Powiatu a Radą Miejską.Jestem za tym ,aby uzyskać zgodę Rady ,żeby Powiat nie dochodził swoich praw. Jeżeli natomiast chodzi o sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa , ani Rada Powiatu ani Zarząd Powiatu nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia, dlatego,że jest to nieruchomość Skarbu Państwa.Ja jako Starosta w tej sprawie podlegam pod Wojewodę Podlaskiego.Wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej.Nie jest prawdą,że można komuś ruinę wcisnąć ,jeżeli ktoś nie chce, to nie można komuś czegoś darować.O tę ruinę wystąpiła gmina za pośrednictwem Burmistrza ,był to wniosek skierowany do mnie ,żeby ten budynek przekazać.Motywacją było to,że w związku z tym Komenda zrzeka się budynku.Ja uznając ,że to w gminie jest potrzebne Pan Burmistrz wnosił ,że na parterze będzie program Internetowy Ikonka. Umieszczone będzie Gminne Centrum Informacji i Promocji Gminy,przekazane mieszkania zostaną skomunalizowane oraz przedstawiona zostanie możliwość wykupu zajmowanego lokalu.Następnie wystąpiłem do Wojewody ,żeby uzyskać zgodę .Zgodę uzyskałem i gminie Stawiski w drodze aktu notarialnego przekazałem.
Proszę państwa, w między czasie ukazał się artykuł w „Kontaktach” ,że niezgodnie z darowizną Gmina Stawiski sprzedała nieruchomość.W sprawie tej kontaktowałem się z Burmistrzem.Pan Burmistrz przyjechał i odbyła się rozmowa w obecności Geodety Powiatowego i ja wówczas poinformowałem,że jeżeli dojdzie do spisania aktu notarialnego,to Ustawa mówi wyraźnie,że w przypadku niewykorzystania na cel publiczny - darowizna podlega zwrotowi,nie ma żadnej dyskusji.Burmistrz zwrócił się do Starostwa i Wojewody , gdzie rozszerzył katalog ,na co ma być wykorzystane(na mieszkania socjalne)Wojewoda ponownie na mój wniosek wyraził zgodę,natomiast nie mógł wyrazić zgody na sprzedaż ani też na inny cel.Otrzymałem od Geodety Powiatowego Akt Notarialny z informacją ,że doszło do złamania prawa.Ja jako Starosta odpowiadam za to żeby to prawo egzekwować.Zwróciłem się do Wojewody z pismem, na które otrzymałem odpowiedź ( xero pisma w załączeniu) ,z której wynika ,że bezsporne jest ,iż nieruchomość wbrew udzielonym przez Wojewodę Podlaskiego zgodom, co do wskazanego we wnioskach Gminy celu publicznego,wykorzystano na inny cel, niż określony w umowie darowizny. Konsekwencją zaistniałej sytuacji jest obowiązek odwołania darowizny.W związku z tym zawiadomiłem Prokuraturę ,bo jak tego bym nie uczynił sam będę podlegał przepisom odpowiedniej ustawy.Do tego zobowiązał mnie Wojewoda i powiadomiłem Prokuratora. Ponownie wystąpiłem do Wojewody w tej sprawie i 6 stycznia 2006 roku otrzymałem pismo od Wojewody (xero w załączeniu), z którego wynika ,że bezspornym jest ,że darowana nieruchomość nie została wykorzystana na żaden z celów wymienionych w zarządzeniach Wojewody Podlaskiego nr 139/04 z dnia 16 listopada 2004 r. i nr 182/05 z dnia 21 września 2005 r.,bowiem została sprzedana na cele komercyjne – aptekę. Wojewoda nie wyrażał zgody na sprzdaż nieruchomości skarbu państwa,ale na jej darowiznę i wykorzystanie nieruchomości zgodnie z wnioskiem Gminy na ściśle określony cel.

Na koniec Starosta podsumował swoją wypowiedź i podkreślił,że nie dotyczy to relacji Powiat - Gmina tylko Skarb Państwa – (który reprezentuje Starosta i Wojewoda )-Gmina Stawiski.Zdaniem Starosty ustawa o gospodarce nieruchomościami nie dopuszcza innej formy tylko mówi wyraźnie ,że darowana nieruchomość podlega zwrotowi.

Przewodniczący zapytał czy w tej sprawie są pytania do starosty.
Pytań nie było.

Przewodniczący podziękował Staroście za przybycie na Sesję i wyjaśnienie sprawy dot. sprzedaży nieruchomości. Na Sesji obecni byli mieszkańcy miasta i gminy ,na sali powstał szum i krzyki.Mieszkańcy pytali czyja to wina ,kto zawinił w tej sytuacji ,że gmina będzie musiała ponieść tak wysokie koszty odszkodowawcze .

Przewodniczący prosił o spokój na Sali Obrad.

P. Z.Obrycki zabrał głos w tej sprawie i przypomniał radnym ,że była mowa o tej darowiźnie również na sesji, kiedy był p.J.Rybicki i tłumaczył,że z przeznaczeniem na Aptekę nie może być ,gdyż nie jest to cel publiczny tylko komercyjny.Zaznaczył,że Burmistrz Waszkiewicz chciał być ponad prawem.W tej sprawie jest dużo niedomówień i kłamstw.Burmistrz poinformował,że mieszkanie nad Komisariatem jest wolne i zostało przekwalifikowane na lokal socjalny dla osób przemocy w rodzinie - mieszkanie

P. G.Sienkiewicza ,który jeszcze zameldował w nim 2 osoby.Powiedział,że to wszystko chyba już teraz radnym wyjaśnia , o co tu chodzi.

P. B.Mierzejewski mieszkaniec Stawisk zapytał, cyt. : „ Czy Burmistrz może samowolkę uprawiać i sprzedawać nieruchomości ? „

Przewodniczący odpowiedział,że Rada Miejska wyraża zgodę na sprzedaż ,a sprzedaje Burmistrz i jest to odrębny temat ,czy zgodnie z prawem czy nie.

P. B.Mierzejewski zaznaczył,że w urzędzie zatrudniony jest radca prawny i radni mogli zapytać ,czy sprzedaż odbyła się zgodnie z prawem czy nie.Kto za to poniesie koszty ? Oczywiście gmina z naszych podatków.

P. G.Truszkowski odparł,że radca prawny był na przetargu.

P. W.Zacharzewski – Przewodniczący Powiatu Kolneńskiego - cyt. : „ Uchwałę taką powinna Rada przedłożyć radcy prawnemu ,który wydałby opinię ,czy jest podjęta zgodnie z prawem czy nie.

Przewodniczący odpowiedział,że Rada wyraziła zgodę na sprzedaż Komisariatu i lokali nad Ośrodkiem w formie pozytywnej opinii.Radni w tej sprawie nie podejmowali uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady przedstawił zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2005 r. wnioski radnych :

 • wniosek formalny radnego p.Zdzisława Obryckiego w sprawie odwołania radnego Andrzeja Olendra z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
 • wniosek formalny radnego p.Andrzeja Olendra w sprawie odwołania p.Hanny Szymborskiej z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Następnie radna Barbara Rzadka zgłosiła wniosek ustny : w sprawie rozwiązania Komisji Rewizyjnej i powołania nowego składu tej komisji.Wniosek swój uzasadniła tym,iż dwóch członków Komisji Rewizyjnej przebywa za granicą ,skład komisji jest 3 osobowy,należy powołać skład 5 osobowy ,gdyż jest to najważniejsza komisja powoływana z mocy ustawy o samorządzie gminnym i jej powołanie w pełnym składzie jest niezbędne do prawidłowego kontrolowania działalności burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych.

Wniosek ten poparł radny Wiesław Karwowski aby wybrać Komisję Rewizyjną w pełnym składzie.

Przewodniczący zapytał czy wniosek p.B.Rzadkiej jest wnioskiem formalnym.

P. B.Rzadka odpowiedziała,że wniosek ,który zgłosiła jest wnioskiem formalnym.


Przewodniczący wniósł pod głosowanie - wniosek formalny radnego p.Z.Obryckiego
W wyniku głosowania :

 • 3 radnych głosowało „za” odwołaniem
 • 1 radny głosował „przeciw”
 • 9 radnych „wstrzymało się” od głosowania

Przewodniczący wniósł pod głosowanie - wniosek formalny radnego p.A.Olendra:

 • 2 radnych głosowało „za” odwołaniem
 • 4 radnych głosowało „przeciw”
 • 7 radnych „wstrzymało się” od głosowania

Przewodniczący wniósł pod głosowanie - wniosek formalny radnej p.B.Rzadkiej w sprawie rozwiązania Komisji Rewizyjnej:

 • 7 radnych głosowało „za” odwołaniem
 • 4 radnych głosowało „przeciw”
 • 2 wstrzymało się od głosowania

Przewodniczący zabrał głos i stanowczo podkreślił,że Komisja Rewizyjna jest rozwiązana i należy powołać ją w dniu dzisiejszym. p.B.Rzadka zapytała czy Komisji Rewizyjnej nie można powołać na następnej Sesji.

Przewodniczący oświadczył,że należy wybrać komisję na tej sesji i w tym celu poprosił radnych o zgłaszanie propozycji do składu Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono następujące propozycje:

 1. M.Sobociński zaproponował na członka Komisji Rewizyjnej Stanisława Sokołowskiego
 2. B.Rzadka zaproponowała na członka Komisji Rewizyjnej Roberta Urbana
 3. A.Śmiarowski zaproponował na członka Komisji Rewizyjnej Barbarę Rzadką
 4. R.Urban zaproponował na członka Komisji Rewizyjnej Wiesława Karwowskiego ( p.W.Karwowski nie wyraził zgody)
 5. Z.Obrycki zaproponował na członka Komisji Rewizyjnej Grzegorza Truszkowskiego
 6. A.Śmiarowski zaproponował na członka Komisji Rewizyjnej Zdzisława Obryckiego
 7. W.Karwowski zaproponował na członka Komisji Rewizyjnej Bolesława Maliszewskiego (p.B.Maliszewski nie wyraził zgody)
 8. G.Truszkowski zaproponował na członka Komisji Rewizyjnej Józefa Rudzkiego ( p.J.Rudzki nie wyraził zgody)
 9. R.Urban zaproponował na członka Komisji Rewizyjnej Sławomira Kołakowskiego
 10. J.Rudzki zaproponował na członka Komisji Rewizyjnej Andrzeja Ofmana ( p.A.Ofman nie wyraził zgody)

Przewodniczący poddał pod głosowanie wg.kolejności zgłoszeń kandydatów do pracy w Komisji Rewizyjnej,którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

 1. Stanisława Sokołowskiego
 2. Roberta Urbana
 3. Barbarę Rzadką
 4. Grzegorza Truszkowskiego
 5. Zdzisława Obryckiego
 6. Sławomira Kołakowskiego

Przewodniczący poddał pod głosowanie zasady głosowania ,że największa ilość głosów wpłynie na pozostanie w Komisji Rewizyjnej :
W wyniku głosowania :

 • 7 radnych głosowało „za”
 • 6 radnych wstrzymało się od głosowania

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w/s wyłonienia nowego składu Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania :

 • Stanisław Sokołowski 6 głosów „za”
 • Robert Urban 10 głosów „za”
 • Barbara Rzadka 7 głosów „za”
 • Grzegorz Truszkowski 10 „za”
 • Zdzisława Obryckiego 7 „za”
 • Sławomir Kołakowski 10 „za”

Przewodniczący poinformował,że p.S.Sokołowski uzyskał najmniejszą ilość głosów i nie został wybrany w skład komisji.


Następnie odczytał skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej. Dodał,że Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada co wynika ze Statutu Gminy.

Następnie Przewodniczący poprosił o wyłonienie kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 • p .B.Rzadka zgłosiła R.Urbana – (nie wyraził zgody) na kandydowanie
 • p.A.Śmiarowski zgłosił B.Rzadką – (nie wyraziła zgody) – „ -
 • p.J.Rudzki zgłosił S.Kołakowskiego –( nie wyraził zgody) – „ -
 • p.M.Sobociński zgłosił G.Truszkowskiego- (wyraził zgodę) - „ -

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę p.G.Truszkowskiego.
W wyniku głosowania :

 • 8 radnych głosowało „za”
 • 1 radny głosował „przeciw”
 • 3 radnych „wstrzymało się od głosu”

Przewodniczący poinformował,że nowym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Grzegorz Truszkowski.

Następnie Przewodniczący ogłosił ,że należy dokonać uzupełnień w dwóch komisjach Rady Miejskiej.


Przewodniczący zaproponował kandydaturę p.S.Sokołowskiego do pełnienia funkcji w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego po czym poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania :

 • 10 radnych głosowało „za”
 • 1 radny głosował „przeciw”
 • 1 radny wstrzymał się od głosu

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę p.A.Olendra na członka Komisji Oświaty,Kultury i Spraw Społecznych.
W wyniku głosowania :

 • 4 radnych głosowało „za”
 • 0 „przeciw”
 • 8 radnych wstrzymało się od głosu

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę p.H.Szymborskiej na członka Komisji Oświaty,Kultury i Spraw Społecznych.
W wyniku głosowania :

 • 4 radnych głosowało „za”
 • 1 radny głosował ”przeciw”
 • 7 radnych „wstrzymało się od głosowania”

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w budżecie na 2006 rok.

Z projektem Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok zapoznała pani Skarbnik.

Powyższy projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

P. Z.Obrycki chciał złożyć wniosek formalny , aby zmiany w budżecie gminy były oddzielnie zapisywane w uchwale (oddzielnie dochody, oddzielnie wydatki).

Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień i oznajmiła ,że jeżeli zwiększa się dochody, trzeba je na coś przeznaczyć i musi to być zawarte w jednej uchwale.Nie ma takiej możliwości, aby skonstruować jedną uchwałę.

P. G.Truszkowski – cyt. : „ W dniu dzisiejszym rada ustaliła stawki na wodę i ścieki – są to nowe kwoty,które nie zostały przewidziane w budżecie gminy na 2006 rok.Dotacja dla ZGKiM z przeliczeń wynosi 65 tys.zł.Skąd wziąć te pieniądze? Mamy 28 tyś.zł dotacji w budżecie dla ZGKiM.Uważam,że rada powinna to przemyśleć.”

Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi radnego ,uzasadniając,że kwota wymieniona w proponowanych zmianach jest sumą na pokrycie płac pracowników interwencyjnych,którzy mają szansę uzyskać umowę o pracę na okres 12 miesięcy z Powiatowego Urzędu Pracy.To jest na zabezpieczenie ludzi,którzy nie mają pracy.Rada podejmując stawki musiała liczyć się z konsekwencjami większej dotacji i już wtedy trzeba było mieć źródła dofinansowania.

P.Z.Obrycki w swojej wypowiedzi poruszył kwestię terminu złożenia kalkulacji przez Kierownika ZGKiM i argumentował,że gdyby wcześniej były złożone kalkulacje ,wówczas Rada mogłaby ująć to w budżecie, wobec tego do Rady nie można mieć pretensji”

Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi radnego i zaznaczył ,że przewidywał większą kwotę na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w sprawie : analizy budżetu wnioskował o 40 tys.zł dotacji dla ZGKiM ,co wówczas Rada obcięła do 28 tys.zł.


Przewodniczący poddał pod głosowanie Projekt Burmistrza w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
W wyniku głosowania :

 • 4 radnych glosowało „za”
 • 4 radnych głosowało ”przeciw”
 • 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący oznajmił,że zmiany nie zostały przyjete przez Radę.


Ad. 10. Intepelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęły interpelacje ani zapytania radnych.

Ad. 11. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między Sesjami.

Burmistrz poinformował,że swoje sprawozdanie z pracy między sesjami przedstawi na następnej sesji.

Ad. 12. Zapytania i wolne wnioski.

Kinga Komosińska wnioskowała o unormowanie spraw związanych z budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Romanach. Wnioskowała o remont tego budynku,gdyż doszło do zniszczenia mienia,w budynku jest wilgoć,odpadają tynki i jego stan niszczeje z każdym dniem.Monitowała,że budynek jest niezbędny dla mieszkańców, gdyż nie ma nawet gdzie zorganizować spotkania wiejskiego. Dodała,że siedzibą Lokalu Wyborczego zawsze była szkoła a teraz jej stan nie pozwala się aby tam odbywały się wybory.

W podsumowaniu uściśliła,że spotyka się z bardzo niemiłymi sytuacjami , z których wynika,że to właśnie ona jest przyczyną tego stanu rzeczy.Mieszkańcy mają do niej o to,że nic w tej sprawie nie robi.

P. J.Rudzki cyt. : „Zapytam byłego Przewodniczącego Komisji Oświaty ,gdzie był ,że nic w tej sprawie niezdziałał ?”

P. Z.Obrycki cyt. : „ Ja nie jestem od tego.”

P. J.Rybicki polecił aby zapoznać się z przepisami Ustawy o Finansach Publicznych.

Przewodniczący zamknął dyskusję, po czym udzielił głosu p.J.Zelkowskiemu – przedstawicielowi Powiatowej Izby Rolniczej.

P. Jan Zelkowski poruszył problemy rolników związane z kontraktacją ziemniaków i dopłatami do paliwa.

Na tym posiedzenie zakończono.

Ad. 13. Zamknięcie obrad Sesji

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała:
Małgorzata Mroczkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sobociński

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 maj 2006 14:58
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2273 razy