BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 101/XXXII/04 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 23 grudnia 2004 roku
w sprawie: budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, 122, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.673.117 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.450.784 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem nr 3;
4. Z dochodów budżetu kwotę 531.583 zł. przeznacza się na spłaty kredytów długoterminowych;
5. Deficyt budżetu w wysokości 1.309.250 zł. pokryje planowany kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
6. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy kreytowej w wybranym banku zgodnie z treścią § 1 pkt 5

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwą ogólną w kwocie 60.000 zł.

§ 4.1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r.oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.218.157 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 615.835 zł., wydatków zakładów w kwocie 613.167 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dotacje dla gminny instytucji kultury w kwocie 177.023 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6000 zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 8.

§ 8. Dochody w kwocie 58.028 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik nr 9.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 400.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sobociński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 gru 2004 15:31
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3545 razy
Ilość edycji: 10