BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 97/XXXI/04 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 1 grudnia 2004 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2005.

Na podstawie art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (MP Nr 43 , poz. 765) z kwoty 37,67 zł. za 1 q do kwoty 36,00 zł. za 1 q, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 r. na obszarze gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sobociński

uchwała nieobowiązująca. Nowa uchwała Nr 143/XLIV/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 10:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2411 razy