BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 96/XXXI/04 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 1 grudnia 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 46, poz. 794), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 588,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 816,00 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 926,00 zł.
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12 ton – 2.209,00 zł.
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1.494,18 zł.
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1.889,06 zł.
b) powyżej 36 ton – 2.444,04 zł.
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.280,73 zł.
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1.343,00 zł.
b) powyżej 36 ton – 1.889,06 zł.
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.494,18 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.889,06 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 53/XVII/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sobociński

Traci moc uchwała Nr 53/XVII/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 10:21
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 4229 razy