BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 95/XXXI/04 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 1 grudnia 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291 ) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 46, poz. 794), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w nastepującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie sprzedaży paliw płynnych, usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, skupu ziemniaków i mleka, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł. od 1 m2 powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, nie wymienionych pkt-cie 1 lit. a – 0,50 zł. od 1m2 powierzchni,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł. od 1 ha powierzchni,
d) pozostałych – 0,25 zł. od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,50 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży paliw płynnych, usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, skupu ziemniaków i mleka – 17,98 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, nie wymienionych w pkt-cie 2 lit. b–12,50 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,60 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych – 4,00 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 52/XVII/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sobociński

Traci moc uchwała Nr 52/XVII/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 10:12
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3420 razy