BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/120/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski na lata 2017-2019.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Program Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski na lata 2017-2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 gru 2016 15:52
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1478 razy