BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/118/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 grudnia 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 oraz 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 130.443zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zwiększenie planu – 130.443zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

  • Plan dochodów budżetowych – 26.213.212zł, z tego: bieżące – 24.433.752zł; majątkowe – 1.779.460zł;
  • Plan wydatków budżetowych – 25.568.212zł, z tego: bieżące – 22.546.547zł; majątkowe – 3.021.655zł.

4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

5. Nadwyżka budżetu w wysokości 645.000zł zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

6. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2016r” do Uchwały Nr XXXIV/114/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 1 grudnia 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się dochody w kwocie 440.007zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 gru 2016 15:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1343 razy