BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/115/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 01 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

     Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

2. Program obowiązuje w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

3. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 gru 2016 15:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1381 razy