BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/114/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 01 grudnia 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 oraz 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 75.638zł; zwiększenie planu – 246.447zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 200.922zł; zwiększenie planu – 371.731zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 26.003.242zł, z tego: bieżące – 24.223.782zł; majątkowe – 1.779.460zł;

- Plan wydatków budżetowych – 25.358.242zł, z tego: bieżące – 22.336.577zł; majątkowe – 3.021.655zł.

4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

5. Nadwyżka budżetu w wysokości 645.000zł zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

6. Załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016” do Uchwały Nr XXXIII/107/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 października 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2016r” do Uchwały Nr XXXII/105/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 września 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 gru 2016 14:58
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1423 razy