BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/111/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 01 grudnia 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Stawiski nieruchomości – działki położonej w obrębie Budziski, gmina Stawiski, oznaczonej numerem 184/1 o pow. 0,0251ha, stanowiącej własność osoby fizycznej, z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej 104538, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 79 i 255.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 gru 2016 14:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1420 razy