BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 50.2016 Burmistrza Stawisk

z dnia: 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski; o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej; o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

     Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski za I półrocze 2016 roku obejmującą następujący zakres:

1) Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;

2) Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;

3) Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załaczników Nr 3 i 4;

4) Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;

5) Część opisową według załącznika Nr 6.

§ 2. Przedłożyć powyższą informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 wrz 2016 14:00
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1391 razy