BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/102/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 lipca 2016 roku
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stawiski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, stanowiące własność lub zarządzane przez Gminę Stawiski, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały oraz udostępnia się je operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr L/269/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stawiski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sie 2016 14:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1401 razy