BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/101/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 lipca 2016 roku
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1pkt 1 , ust. 2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach zgodnie, z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się przyjmując iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, które zostały określone w ust. 2 i 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10 zł miesięcznie.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 20 zł miesięcznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/168/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty za terenie Gminy Stawiski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od 01 września 2016 r.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Uchwała straciła moc 01 stycznia 2019 r. 

Uchwała obowiązująca: Uchwała Nr III/6/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia: 29 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sie 2016 14:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1482 razy