BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/100/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 lipca 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 235, 237 ust. 1, 242 ust. 2 i 3 oraz 221 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 36.525zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 37.430zł; zwiększenie planu – 38.955zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

  • Plan dochodów budżetowych – 25.025.823zł, z tego: bieżące – 23.228.167zł; majątkowe – 1.797.656zł;
  • Plan wydatków budżetowych – 24.380.823zł, z tego: bieżące – 21.476.968zł; majątkowe – 2.903.855zł.

3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

4. Nadwyżka budżetu w wysokości 645.000zł zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

5. Załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016” do Uchwały Nr XXVII/93/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 9 czerwca 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2016r” do Uchwały Nr XXVII/93/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 9 czerwca 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sie 2016 14:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1475 razy