BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/99/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 lipca 2016 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016 – 2022.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z póz. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/92/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 09.06.2016r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Upoważnić Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sie 2016 14:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1458 razy