BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/95/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok; sprawozdaniem finansowym; opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; informacją o stanie mienia Gminy Stawiski; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 lip 2016 14:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1429 razy