BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/91/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2016 roku
w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Dzierzbi Szkoły Podstawowej w Porytem.

     Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2016 roku, po otrzymaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz zasięgnięciu opinii związków zawodowych, likwiduje się Szkołę Filialną w Dzierzbi Szkoły Podstawowej w Porytem.

§ 2. Dzieciom uczęszczającym do Szkoły Filialnej w Dzierzbi Szkoły Podstawowej w Porytem zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Porytem.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Stawisk do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 cze 2016 11:15
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1414 razy