BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/90/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2016 roku
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stawiski, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się obowiązek wnoszenia z dołu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania na podany przez Urząd Miejski w Stawiskach numer rachunku bankowego, wskazany w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXII/169/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 cze 2016 11:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1410 razy