BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/89/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2016 roku
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6m ust. 1a i 1 b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiski, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się obowiązek dołączenia następujących dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;

2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju;

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Stawiski na terenie Polski;

4) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Stawiski pod adresem innym niż zameldowania.

§ 3. Deklarację o której mowa w § 1 uchwały, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w deklaracji.

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski; przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl lub w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną pod adresem: www.epuap.gov.pl .

2. Deklaracja w formacie elektronicznym musi być opatrzona ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/184/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Uchwała straciła moc 1 stycznia 2020 r. 

Uchwała obowiązująca: Uchwała Nr XVI/88/19 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia: 12 grudnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 cze 2016 11:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1401 razy