BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/88/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2016 roku
w sprawie: bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 153/2.

     Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r. poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Stawiskach ustala bonifikatę w wysokości 30% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo – socjalnym, budynkami warsztatów i budynkami magazynowymi, położonej w obrębie Poryte przy ul. Strażacka 59, oznaczonej numerem ewidencyjnym 153/2 o powierzchni 0,6900 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/0001668/7.

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § 1, udziela się wyłącznie w przypadku, gdy zapłata opłaty po uwzględnieniu bonifikaty nastąpi w formie jednorazowej i użytkownik wieczysty na rzecz którego następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie zalega z zobowiązaniem pieniężnym wobec Gminy Stawiski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 cze 2016 10:58
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1274 razy