BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25.2016 Burmistrza Stawisk

z dnia: 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

     Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 Uchwały Nr XX/70/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2016 Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 4.029.074zł; zwiększenie planu – 4.551.117zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 4.063.735zł; zwiększenie planu – 4.585.778zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

  • Plan dochodów budżetowych – 23.026.288zł, z tego: bieżące – 23.024.220zł; majatkowe – 2.068zł;
  • Plan wydatków budżetowych – 22.366.288zł, z tego: bieżące – 21.225.688zł; majątkowe – 1.140.600zł.

3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 kwi 2016 15:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1328 razy