BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 17.2016 Burmistrza Stawisk

z dnia: 29 marca 2016 roku
w sprawie: sprawozdania wykonania budżetu gminy Stawiski za 2015 rok.

     Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2015 rok obejmującą następujący zakres:

1) Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;

2) Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;

3) Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załączników Nr 3 i 4;

4) Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;

5) Część opisową według załącznika Nr 6.

§ 2. Przedłożyć powyższą informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 kwi 2016 15:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1340 razy