BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/87/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 marca 2016 roku
w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2015r. poz.1515 z późn. zm.)oraz art. 12 ust. l i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr XII/40/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski" dotyczącą wyznaczenia terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego na terenie gminy Stawiski w obrębie wsi Zaborowo, zwaną dalej „zmianą studium".

2. Granice zmiany studium zostały określone na rysunku zmiany studium stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej gminy w zakresie wyznaczenia terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego w granicach udokumentowanego złoża w obrębie wsi Zaborowo.

§ 3. Integralną częścią zmiany studium są następujące załączniki do niniejszej uchwały:

1) rysunek zmiany studium:

„Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:25.000 obejmujący teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego, stanowiący załącznik Nr 1,

2) określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowiący załącznik Nr 2;

3) tekst jednolity Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski zatwierdzonego uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002r. (zmienionego uchwałami: Nr XXVII/130/12 z dnia 30.08.2012r., Nr XXVIII/136/12 z dnia 19.10.2012 r., Nr XLV/236/13 z dnia 28.12.2013r. oraz Nr LI/274/14 z dnia 16.06.2014r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wraz z ujednoliconą częścią graficzną studium, stanowiący załącznik Nr 3.

Rozdział 2.
Ustalenia

§ 4. W tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 roku z późn. zm. wprowadza się zmianę polegającą na uzupełnieniu spisu materiałów źródłowych poprzez dodanie tiretu w brzmieniu:

„- Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Zaborowo” w kategorii C1”.

§ 5. Na rysunku "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" w skali 1:25000 wprowadza się zmianę, polegającą na uzupełnieniu obszarów złóż surowców poprzez wyznaczenie w obrębie wsi Zaborowo nowego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego na podstawie dokumentacji geologicznej w kategorii C1.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 kwi 2016 09:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1518 razy