BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XX/15 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2015 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji 11:00 koniec 15:10


Na Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach obecnych było 15 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W obradach uczestniczyli sołtysi z terenu Gminy Stawiski (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Po formalnym otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady Zalewski Józef przywitał Burmistrza Stawisk Krzysztofa Rafałowskiego, Sekretarza Gminy Agnieszkę Rutkowską, Skarbnika Gminy Iwonę Ofman, Radnych Rady Miejskiej w Stawiskach, sołtysów z terenu Gminy Stawiski oraz Mieszkańców Stawisk.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił zebranym proponowany porządek obrad.


 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 15.12.2015r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015 – 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015 – 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016 – 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2016.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 12. Informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Józef Zalewski zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad sesji.

Rada uwag nie wniosła.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji porządku obrad.

 

Przebieg obrad:

 

Pkt. 2
Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 15 radnych.

Protokół oznaczony Nr XIX/15 został przyjęty przez Radę głosami: 15 „za”.

 

Pkt. 3
Interpelacje: nie zgłoszono;
Zapytania:
Przewodniczący Rady Józef Zalewski wnioskował o wyjaśnienie istoty sprawy nad Zalewem w zakresie wędkowania w związku z zawartą umową, którą posiada p.Godula.
Wolne wnioski:

 

Pkt. 4
Sprawozdanie z prowadzonej działalności przedstawił Krzysztof Rafałowski Burmistrz Stawisk. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Krzysztof Rafałowski Burmistrz Stawisk przedstawił: Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Stawiski z dofinansowaniem zewnętrznym w 2015 roku. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt. 5
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015 – 2020 przedstawił Przewodniczący Rady Józef Zalewski.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję wokół projektu uchwały.

Rada dyskusji w temacie uchwały nie prowadziła.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 15 radnych.

W wyniku głosowania 15 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XX/65/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015 – 2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt. 6
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015 – 2020 przedstawiła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy.

Na wstępie poinformowała, że Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem, który stanowi narzędzie do zarządzania, umożliwiające pozyskiwanie środków niezbędnych do wykonania zadań inwestycyjnych. Budżet Gminy Stawiski nie jest wystarczający do realizacji wszystkich zadań, dlatego też będziemy czynić wszelkie starania aby pozyskać środki z zewnątrz.

Plan Rozwoju Lokalnego jest obszernym dokumentem. Dostępny był w ramach przeprowadzonych konsultacji. Wstępne prace w zakresie stworzenia planu polegały na sporządzeniu diagnozy obszaru Gminy, gdzie wzięto pod uwagę sytuację społeczno – gospodarczą Gminy. Analiza obejmowała następujące obszary Gminy tj.: położenie, powierzchnia, zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura społeczna i ekonomiczna oraz zarządzanie. Dane zawarte w analizie przyjęto na koniec grudnia 2014 roku. Na terenie Gminy Stawiski na dzień 31 grudnia 2014r. zameldowanych było 6373 osób w tym miasto – 2342 osób, teren – 4031 osób. Ogólna liczba ludności Gminy stanowiła 16 % ludności powiatu oraz 0,53 % liczby ludności województwa. Na podstawie diagnozy sytuacji została dokonana analiza SWOT, która określiła słabe i mocne strony Gminy oraz szanse i zagrożenia. W ramach pracy nad Planem Rozwoju Lokalnego w okresie od 01 września 2015r. do 08 października 2015r. przeprowadzono badania ankietowe na próbie statystycznej. W pomiarze udział wzięło 262 mieszkańców Gminy, z tego 34 osoby z miasta Stawiski oraz 228 z terenu. Respondentom została przedstawiona ankieta do wypełnienia w wersji papierowej. Arkusz składał się z pytań otwartych i zamkniętych. Pytania odnosiły się do opisania sytuacji zastanej, czyli tego co jest. Kolejne pytania dotyczyły zaopiniowania aspektu warunków rozwoju i wskazanie kierunków rozwoju Gminy. W wyniku dokonania podsumowania ankiet stwierdzono, że zdecydowana większość badanych jest zadowolona z zamieszkiwania w gminie Stawiski. Najgorzej oceniono możliwość zatrudnienia na terenie Gminy. W aspekcie aktywności mieszkańców najgorzej oceniono indywidualne zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. W aspekcie infrastruktury społecznej nisko oceniono stopień rozwoju turystyki, rekreacji, sportu i ochrony zdrowia. W aspekcie infrastruktury technicznej najgorzej oceniono zaplecze transportowo – komunikacyjne – brak ciągów rowerowych, brak chodników. Jako szanse dla rozwoju Gminy mieszkańcy postrzegali: przedsiębiorczość, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, rozszerzenie działalności turystycznej, naprawę infrastruktury drogowej oraz aktywizację społeczną. Zagrożeniami wg. respondentów jest: zła sytuacja Gminy powiązana z powiększającym się długiem, występowanie zjawisk patologicznych, wyludnianie się obszaru oraz zadłużenie. Wg mieszkańców najpilniej powinny być podejmowane decyzje w zakresie rynku pracy, w zakresie przedsiębiorczości i ochrony zdrowia ze szczególną rozbudową świadczenia usług leczenia specjalistycznego.

Następnym etapem analizy były spotkania konsultacyjne. Spotkania odbyły się 30 września br. i 16 października br. Podczas spotkań została przedstawiona analiza danych zastanych oraz wyniki przeprowadzonych badań. Konsultacje odbyły się na zasadzie warsztatów, czyli dyskusji w zakresie analizy tj. wyników ankiet. Wówczas była możliwość przedstawienia uwag w każdym zakresie. Ostatecznym celem spotkań było doprecyzowanie zadań, przedsięwzięć i celów, które zostały zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego. Na tym etapie wypracowano informację, która zawierała określoną misję i wizję Gminy, kierunki rozwoju, cele strategiczne, cele szczegółowe oraz zadania proponowane do realizacji.

Cele strategiczne:


 1. Przedsiębiorczość – Rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Stawiski;
 2. Sfera społeczna – Rozwój infrastruktury społecznej i działalności sportowej oraz kulturalnej;
 3. Turystyka i rekreacja – Zrównoważony rozwój turystyki w obszarze Gminy;
 4. Infrastruktura Techniczna – Poprawa komunalnych warunków życia Mieszkańców Gminy;
 5. Infrastruktura Komunikacyjna – Poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w obszarze Gminy;
 6. Ochrona Środowiska – Rozwój branży odnawialnych źródeł energii oraz oczyszczanie obszaru Gminy z zanieczyszczeń.

W ramach obranych celów wskazujemy przedsięwzięcia i zadania do realizacji, które chcielibyśmy zrealizować.

Od 16 do 20 października br. PRL poddany był ponownym konsultacjom. Wszelkie uwagi i opinie do proponowanych celów można było zgłaszać do 22 października br., w sposób określony w konsultacjach tj. w drodze elektronicznej lub osobiście w urzędzie. Sugestie Zarządu Miasta Stawiski i uwagi ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Stawiskach zostały ujęte w niniejszym dokumencie.

Oprócz przedstawionych poniżej konsultacji społecznych projekt Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015 – 2020 został przedstawiony do konsultacji celem poznania opinii i uwag w terminie od 16 do 21 grudnia br. Dokument podany został do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożony w wersji papierowej do publicznego wglądu.

Wszystkie przewidziane formy konsultacji polegające na zbieraniu uwag i opinii zostały opisane. Końcowym etatem było wypracowanie finalnej wersji planu. Naniesiono uwagi w dokumentacji, na podstawie końcowej wersji analizy strategicznej został opracowany system wdrażania oraz sposoby monitoringu W ramach monitoringu, jeżeli zajdzie konieczność naniesienia zmian zostaną one wprowadzone, uzupełnione w miarę potrzeby przyjęte w formie uchwały przez Radę Miejską w Stawiskach. Monitoring nie będzie zlecany firmie zewnętrznej, realizowany będzie w ramach zasobów kadrowych Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Następnie Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy przedstawiła identyfikację podstawowych problemów w Gminie Stawiski. W Planie Rozwoju Lokalnego wykazano również spójność wypracowanych celów z celami dokumentów strategicznych powiatu, województwa, kraju i Europy. Dokument ten będzie narzędziem, o który między innymi będziemy opierać się przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję wokół projektu uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2015 – 2020.

Radny Sławomir Chodnik wnioskował o dopisanie: w pkt. Cel strategiczny II Rozwój infrastruktury społecznej i działalności sportowej oraz kulturalnej - „budowa boisk sportowych”. Czy w realizacji zadania: „Budowa i rozbudowa oraz remonty istniejących budynków użyteczności publicznej” wpiszą się zadania dotyczące szkół? Czy w realizacji zadania: Adaptacja nieużytkowanych budynków znajdujących się w mieniu komunalnym Gminy Stawiski na realizację celów społecznych związanych z integracją społeczności lokalnej” nie należałoby dopisać realizacji celów nie tylko społecznych, ale też celów użyteczności publicznej? Czy niewłaściwym byłoby poszerzenie tego zapisu?

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska poinformowała, iż zgłoszone uwagi i propozycje radnego zostaną uwzględnione w dokumencie oraz dodała, że w ramach „Budowy i rozbudowy oraz remontów istniejących budynków użyteczności publicznej” można realizować zadania dotyczące szkół.

Radny Tadeusz Zalewski wnioskował o przedkładanie półrocznego sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Mówił, aby w/w uchwała nie została tylko podjęta, gdyż jest taki wymóg.

Radny Marek Sobociński zauważył, że w dokumencie wpisano brak ofert lokalizacyjnych dla przedsiębiorców. Czy poprzez taki zapis mamy rozmieć, że takich miejsc w gminie brakuje?

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska odpowiedziała, że są to odpowiedzi z ankiet, które wypełnili respondenci.

Mieszkaniec Stawisk Obrycki Zdzisław zapytał, który cel w 2016 roku zostanie wybrany i skąd Gmina weźmie pieniądze na jego realizację?

Przewodniczący Rady odniósł się do zadanego pytania. Rada Miejska jest świadoma przyjęcia w/w dokumentu, realizacja postawionych zadań do realizacji uzależniona jest od możliwości finansowych budżetu Gminy.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy dodała, że Plan Rozwoju Lokalnego podejmowany jest na lata 2015 – 2020.

Krzysztof Rafałowski Burmistrz Stawisk przedstawił planowane zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 roku:

1) Modernizacja hydroforni w Sokołach,

2) Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej do Bud Poryckich,

3) Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski.

Radny Sławomir Chodnik poparł zdanie radnego Tadeusza Zalewskiego. Uważał, że monitoring realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy jest niezbędny. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady, aby z podjętej uchwały przedstawiać Radzie sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że realizacja zadań zawartych w planie uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje gmina. Wszyscy wiemy jaki jest budżet na 2016 rok i patrzeć trzeba realnie.

Jerzy Rybicki zabrał głos w kwestii projektu uchwały. Stwierdził, że dokument został podrzucony Radzie do przyjęcia. Jego zdaniem zadania do realizacji zostały przepisane z poprzedniego planu, których gmina jak dotychczas nie zrealizowała. Obecnie zaplanowanych zadań również nie uda się zrealizować z powodu sytuacji finansowej gminy. Plan powinien stanowić wytyczne na lata, a nie być dokumentem podrzucanym Radzie Miejskiej do przyjęcia. W dokumencie powinny znaleźć się realne cele do realizacji. Nagrania z procedowania tego dokumentu świadczą, że do tematu było ogólne i zbyt powierzchowne podejście. Należało zejść na grunt Stawisk i dokonać szczegółowej analizy potrzeb Gminy.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska odniosła się do wypowiedzi. Powiedziała, że nikt Radzie Miejskiej nie podrzucał dokumentu. Dokument był procedowany od września tego roku.

Jerzy Rybicki apelował, aby nie posługiwać się słynnymi i tanimi powiedzeniami. Należy prowadzić merytoryczną dyskusje opartą na argumentach.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska poinformowała, że osoba sporządzająca dokument przygotowała również plany dla Powiatu Kolneńskiego, Miasta Kolno i Gminy Kolno. Ponadto dodała, że w terminie procedowania dokumentu Jerzy Rybicki nie wniósł żadnych konkretnych uwag, ani wniosków do planu.

Jerzy Rybicki zaznaczył, że podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego uczestnicy krytycznie ocenili plan. Można przekonać się słuchając nagrania ze spotkania. Poza tym należy czytać literalnie.

Krzysztof Rafałowski Burmistrz Stawisk zwrócił się z prośbą o podanie uwag do przedstawionego dokumentu.

Jerzy Rybicki stwierdził, że trzeba przyzwyczaić się, że głosy w dyskusji są bardzo różne. Rozmowa dotyczy gminy i jej perspektyw na przyszłość. Dokument powinien być odzwierciedleniem stanu gminnej oświaty i finansów, a jego założenia powinny być zgodne z polityką lokalną.

Radny Antoni Kiełczewski wtrącił , że plany są do 2020 roku.

Jerzy Rybicki powiedział, że Gmina zapłaciła za sporządzenie niniejszego planu, dlatego też dokument powinien być przyzwoicie sporządzony.

Radny Sławomir Chodnik zaznaczył, że jak dotychczas gmina nie umiała wykorzystać atrakcyjnego terenu i szans, które miała. Gmina posiadała tereny, które zostały zbyte, a w konsekwencji środki pozyskane ze sprzedaży oddane przez co gmina została zubożona.

Radny Bagiński Robert powiedział, że nie tylko tereny gminne można przeznaczać na inwestycje tj. istnieje możliwość sprzedaży ziemi przez okolicznych rolników.

Jerzy Rybicki podkreślił, że jego obecność na sesji podyktowana jest dbałością o sprawy gminne i dokładaniem wszelkich starań w zakresie rozwoju Gminy. Należy tworzyć takie dokumenty, które jest się w stanie zrealizować. Z realizacji tego dokumentu Rada będzie rozliczana.

Następnie Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski przedstawił zadłużenie Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – Spłaty rat kapitałowych:

2016 – 660.000,00 zł

2017 – 960.000,00 zł

2018 – 1.280.000,00 zł

2019 – 1.487.472,00 zł

2020 – 1.593.520,00 zł

2021– 1.423.529,00 zł

2022– 950.000,00 zł

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska odpowiedziała, że dokument jest elastyczny i może być w przyszłości modyfikowany.

Radny Marek Sobociński dodał cyt:” W Planie Rozwoju Lokalnego zostało zapisane wiele zadań do realizacji w pewnym przedziale czasowym. Dzięki temu gmina będzie miała możliwość rozwoju, nie jest to dokument, którego Rada nie będzie mogła modyfikować. Trzeba patrzeć na budżet, wiemy, że jesteśmy bardzo mocno finansowo ograniczeni. Częściowo dokument stanie się fikcją, ponieważ na realizację zadań należy mieć środki finansowe jako pokrycie wkładu własnego. Pora zakończyć dyskusję i przejść do głosowania. Dokument przyjmuje Rada”.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 15 radnych.

W wyniku głosowania 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XX/66/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015 – 2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt.7
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2016 rok przedstawiła Teresa Zaręba Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję wokół projektu uchwały.

Radny Tadeusz Zalewski pytał o przyczyny braku wolnych środków finansowych w trakcie roku na realizację Programu Profilaktycznego w 2015 roku.

Teresa Zaręba Przewodnicząca GKRPAiPN w Stawiskach odpowiedziała, że komisja realizuje cele i zadania zapisane w programie, natomiast wydatki zatwierdzane są przez Burmistrza. Następnie Przewodnicząca GKRPAiPN w Stawiskach przedstawiła wydatki GKRPAiPN w Stawiskach.

Radny Sławomir Chodnik pytał o liczbę uczestników kolonii letnich.

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że 20 dzieci wyjechało na kolonie profilaktyczne, które odbyły się nad morzem. Ponadto komisja partycypowała również w kosztach wyjazdu dzieci i młodzieży na kolonie parafialne na których prowadzone były zajęcia profilaktyczne. Osiemdziesięcioro dzieci z naszej Gminy brało udział w zajęciach prowadzonych w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Stawiskach.

Radny Robert Bagiński pytał, czy z wyjazdów korzystają tylko dzieci, gdzie występuje problem alkoholowy w rodzinie.

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że uczestnikami wyjazdów są dzieci ze wszystkich rodzin. Co wynika z profilaktyki czyli zapobieganie problemom zanim one wystąpią.

Przewodniczący Rady wnioskował do Przewodniczącej Komisji o sporządzenie harmonogramu wydatków środków finansowych zapisanych w programie profilaktycznym.

Następnie radni prowadzili dyskusje nt. osób doznających przemocy w rodzinie i brakiem mieszkań socjalnych na terenie Gminy Stawiski.

Radny Kazimierz Gutowski zapytał o ilość rodzin rocznie, która wymagałaby umieszczenia w lokalu socjalnym zastępczym z uwagi na odizolowanie od sprawcy przemocy.

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że w 5 przypadkach niezbędna byłaby potrzeba odizolowania ofiary od sprawcy.

Radny Sławomir Chodnik zapytał czy możliwe byłoby udzielenie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie zakupu książek i pomocy naukowych.

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że ze środków tych nie może być fundowane stypendium.

Radny Sławomir Chodnik mówił, że z policyjnych danych wynika, że zanotowano 3 osoby, które zakłóciły ład i porządek w mieście. W tym kontekście należy przeprowadzić rozmowę nt. współpracy z Policją. Często widzimy funkcjonariuszy, którzy zajmują się wypisywaniem mandatów dla pieszych za przejście przez jezdnię w miejscu do tego niedozwolonym.

Radny Marek Sobociński pytał, czy nie można dopisać do programu, aby komisja składała sprawozdanie finansowe do wiadomości Rady.

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że radni otrzymują sprawozdanie finansowe, w którym szczegółowo opisane są wydatki z każdego działu w budżecie Gminy.

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącej GKRPAiPN w Stawiskach za udział w posiedzeniu, zamknął dyskusję, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 15 radnych.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie Rady. W wyniku głosowania: 15 radnych głosowało ”za” podjęciem uchwały.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr XX/67/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach komisji.

 

Pkt. 8
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok przedstawiła Iwona Ofman Skarbnik Gminy.

Rada dyskusji w tym punkcie nie prowadziła.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 15 radnych.

W wyniku głosowania 15 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr XX/68/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015r. zmian w budżecie Gminy na 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt. 9
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016 – 2022 przedstawiła Iwona Ofman Skarbnik Gminy.

Następnie przedstawiła Uchwałę Nr II – 00311-30/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016 – 2022, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016 – 2022 założono przeciętny wzrost dochodów i wydatków budżetowych w granicach 1% – 2%. Spłata rat kapitałowych kredytów łącznie na sumę: 2.177.101 zł będzie trwała do 2021 roku. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach w 2018r. – 320.000 zł, 2019r. – 500.000 zł, 2020r. – 1.000.000 zł, 2021r. – 830.000 zł, 2022r. – 950.000 zł.

Przewodniczący Rady Józef Zalewski otworzył dyskusję w kwestii niniejszej uchwały.

Mieszkaniec Stawisk Zdzisław Obrycki podzielił się swoimi spostrzeżeniami. Powiedział, że dziwi go fakt, że podczas obrad sesji jest tylko jeden sołtys, a wszyscy pozostali opuścili obrady posiedzenia. Sołtysi do sytuacji finansowej Gminy podchodzą z żartem i uważają, że problemu w gminie nie ma. Roszczenia były co do budowy dróg, Gminy nie stać było na takie wydatki, a jednak decyzje przez poprzednie lata były podejmowane. Kredytowano inwestycje, nie pozyskiwano należytych środków z zewnątrz, a teraz sytuacja budżetu jest trudna.

Radny Robert Urban poparł zdanie swojego przedmówcy. Temat jest bardzo ważny, a jak słusznie zauważono jest tylko jeden sołtys. Mieszkańcy sołectw chcą rozwoju Gminy, ale brak im świadomości jakie są finanse Gminy. Sołtysi powinni posiadać wiedzę na ten temat.

Przewodniczący Rady odparł, że nie ma takiej kompetencji, aby wymuszać na sołtysach pozostania na sesji do jej zakończenia. Wynika to z indywidualnego podejścia każdego z nich. Rozmów nt. sytuacji finansowej Gminy było dużo. Rada wie i jest świadoma na ile może sobie pozwolić z budżetu.

Radny Sławomir Chodnik wnioskował do Burmistrza, aby jasno mówił o budżecie, aby wszyscy wiedzieli jak jest naprawdę, jak rzeczywiście wygląda budżet. Radny uważał, że sytuacja finansowa Gminy stanowi spuściznę po poprzedniej władzy. Fajnie było poprzednikowi rządzić na poczet przyszłych pokoleń.

Zdanie radnego Sławomira Chodnika poparł radny Tadeusz Zalewski. Nawiązał do minionego okresu. Polityka kadrowa została rozbudowana maksymalnie, kredytowano inwestycje, a gmina z tego tytułu została pozostawiona z ogromnym długiem.

Przewodniczący Rady podzielił zdanie swoich przedmówców, po czym dodał, że przez kilka lat uprawiana była propaganda nt. budowy farm wiatrowych w gminie Stawiski i dochodów, które miały wpływać do budżetu.

Radny Sławomir Chodnik podkreślił, że należy wyciągnąć wnioski. Mowa była, że nie można sprzedać 20 ha ziemi po byłym PGR. W poprzedniej kadencji radni dali się zauroczyć, ziemię sprzedano a pieniądze, które pozyskano ze sprzedaży ziemi w rezultacie należało zwrócić. Tak więc gmina z tego tytułu nic nie zyskała. Sytuacja, która wystąpiła w gminie nie powinna powtórzyć się w przyszłości. Należy wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnych, aby realnie patrzyli na budżet i prowadzili konstruktywne rozmowy. Po czym zamknął dyskusję wokół projektu uchwały i poddał go pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 15 radnych.

W wyniku głosowania 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się „ od głosu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr XX/69/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016 – 2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt.10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2016 przedstawiła Iwona Ofman Skarbnik Gminy.

Następnie przedstawiła Uchwałę Nr II – 00310-30/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu uchwały budżetowej Gminy Stawiski na 2016 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Tadeusz Zalewski powiedział, że ma bardo dużo zastrzeżeń do zapisów w niniejszym budżecie, w zaproponowanej formie radny uważa, że jest on nie do przyjęcia. Przewodniczący Rady stwierdził, że oszczędności należy szukać w wydatkach bieżących. Rada stoi przed reformą oświatową w gminie. Rada jest od podejmowania uchwał jednak Radzie należy przedstawić zmiany, propozycje i wizję Gminy.

W tym miejscu głos zabrał Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski. Powiedział, że po minionym roku kadencji jest świadomy jaka jest sytuacja finansowa Gminy. Zdaje sobie sprawę, jakie należy poczynić kroki, jednak decyzje w tym zakresie podejmie w I kwartale 2016r.

Radny Tadeusz Zalewski podkreślił, że posiada wiele propozycji odnośnie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Radny Kazimierz Gutowski stwierdził, aby burmistrz przedstawił propozycję zmian w gminie. Rada nie może burmistrza zwalniać z tego obowiązku.

Radny Sławomir Chodnik nawiązał do błędnych decyzji poprzedniej władzy samorządowej, gdzie w następstwie mieszkańcy gminy poniosą konsekwencję złych nierozumnych rządów, brak przewidywania ważnych następstw, rozpasanie nad wyrost, doprowadzą do tego, że niewinni ludzie poniosą konsekwencje.

Przewodniczący Rady nawiązał do tego, że sołtysi reprezentują mieszkańców poszczególnych sołectw, co za tym idzie mają roszczenia i życzenia, które wiążą się z wydatkami. Radni mają również pobożne życzenia jednak radnym nie przystoi mieć roszczeń na, które brak funduszy w budżecie Gminy. Radni powinni wziąć pod uwagę interes społeczny i podejmować decyzje dla dobra publicznego i dla dobra ogółu.

Radny Antoni Kiełczewski zabrał głos w temacie uchwały. cyt.:„ Jeżeli są wśród nas radni, którzy mają dobre pomysły na lepsze zmiany w gminie, niechaj podzielą się nimi.”

Przewodniczący Rady ustosunkował się do wypowiedzi radnego. Powiedział, że posiada konkretne propozycje, które de facto wiążą się z cięciami finansowymi, co da korzyść finansową w budżecie.

Rada dalszej dyskusji nie prowadziła.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Radna Ducka Bogusława nie brała udziału w głosowaniu.

W wyniku głosowania 12 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, 2 radnych „wstrzymało się od głosu”.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr XX/70/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt.11
Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski odpowiedział, że w związku z faktem, że obecnie nie znane są szczegóły sprawy dot. umowy nad Zalewem odpowiedź na zadane pytanie zostanie udzielona na następnym posiedzeniu Sesji Rady.

 

Pkt.12
Odnośnie sprawy dot. Zalewu głos zabrał p.o Kierownik ZGKiM w Stawiskach Andrzej Ofman. Poinformował, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie jest organizatorem konkursu na dzierżawę wód, natomiast Zalew w Stawiskach leży na cieku na dopływie rzeki Pisa więc wchodzi w obszar obwodu rybackiego. Rzecz polega na tym, że grunt i woda pod Zalewem stanowi zasoby urzędu, natomiast korzyści w wodzie stanowią własność p.Goduli.

Przewodniczący Rady pytał, na jaki okres czasu została podpisana umowa i czy nie można jej rozwiązać.

Burmistrz odpowiedział, że na następnym posiedzeniu sesji udzieli odpowiedzi na pytanie.

Jerzy Rybicki złożył ustne oświadczenie do protokołu. Poinformował wszystkich zebranych, że reprezentuje Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe w Stawiskach, a gmina ma obowiązek prowadzenia z nim jako Prezesem konsultacji w zakresie zadań statutowych wpisanych do Statutu niniejszego stowarzyszenia. Mówił, że w gminie traktowany jest jak intruz. W nawiązaniu do I kwartału br. w którym burmistrz będzie podejmował decyzję zapytał - Czy odroczony wyrok będzie mniej bolał? Stwierdził, że odroczony wyrok nie będzie mniej bolał, on zaboli dokładnie tak samo, ale ze skutkiem dla gminy jeszcze gorszym niż teraz. W sytuacji jaka jest w gminie Stawiski realizacja nawet jednego zadania zapisanego w Planie Rozwoju Lokalnego będzie wielkim wyzwaniem. Dzisiaj budżet został zatwierdzony zarówno dla urzędu jak i innych jednostek organizacyjnych. Projekty organizacyjne szkół zostały zatwierdzone, tak więc nic na razie w sprawach oświatowych nie ulegnie nagłej zmianie. Jest jednak możliwość wezwania kierowników dot. propozycji zmian, które wiążą się z oszczędnościami. Nie należy rozliczać poprzednich rządów, gdyż zapisane są one w przeszłości i historia je oceni.

Radny Chodnik Sławomir nie zgodził się z wypowiedzią Jerzego Rybickiego. cyt.: ”Obecna sytuacja finansowa gminy to wynik rządów byłego burmistrza i jego ekipy. Pozostawiono budżet w stanie jakim teraz mamy. Nie zgadzam się z panem.”

Jerzy Rybicki – cyt.” I nic z tego nie wynika. W niczym nie pomoże pana zdanie. Czy takie stwierdzenie pomoże zrealizować chociaż jedno zadanie inwestycyjne? Proszę nie stosować spychologii, gdyż nie ma ona racji bytu. Dzisiaj Rada przyjęła budżet i wniosków z tego nie ma. Hasło „Damy radę” nie brzmi dobrze nawet w naszej gminie. Sołtysi wyszli bo ich nie dotyczą problemy Gminy, a dobra dyskusja jest demokratyczna, każdy ma takie samo prawo do wyrażania swojej opinii. W podejmowanych decyzjach w gminie po prostu brak przyzwoitości społecznej.”

Radni dalszej dyskusji nie prowadzili.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję wokół projektu uchwały. Podkreślił, że czuwa nad organizacją i przebiegiem sesji, słucha innych, nie pozwala na naruszenie powagi sesji, udziela wszystkim chętnym głosu i szanuje poglądy innych.

 

Pkt.13
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział, po czym zamknął obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
Protokołowała
Przewodniczący Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Zalewski Józef
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 sty 2016 13:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1695 razy