BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/75/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2016 rok.

     Na podstawie art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Stawiski, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.

 

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Emil Karwowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 sty 2016 11:58
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1579 razy