BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/73/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2016 roku
w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku rolnego, podatku leśnego i podatków od nieruchomości.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn.zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny, sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVIII/51/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Emil Karwowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 sty 2016 11:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2890 razy