BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/69/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016 – 2022.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 885 z póz. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2016 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnić Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/14/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2015 – 2022.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 sty 2016 12:52
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1603 razy