BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/68/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 235, 237 ust. 1, 242 ust. 2 i 3 oraz 221 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 75.712zł, zwiększenie planu – 80.853zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 25.141zł, zwiększenie planu – 30.282zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 21.552.971zł, z tego: bieżące – 20.584.093zł; majątkowe – 968.878zł;

- Plan wydatków budżetowych – 21.694.360zł, z tego: bieżące – 19.404.507zł; majątkowe – 2.289.853zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 141.389zł pokryty zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych” do Uchwały Nr VI/15/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 sty 2016 12:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1508 razy