BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 88/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie: likwidacji filii w Romanach Biblioteki Publicznej w Stawiskach.

Na podstawie art.8 ust.2 pkt.2,art.10 i art.13 ust.1 i 5 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz.U Nr 85 poz.539,zm. z 1998 r Nr 106 poz.668 z 2001 r Nr 129 poz.1440 i z 2002 r 113 poz.984 oraz art.18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 Nr 142 poz.1591 z 2002 r Dz.U Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984 ,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 z 2004 r Nr 102 poz.1055 ,Nr 116 poz.1203) uchwala się co następuje :

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2004 roku filię w Romanach Biblioteki Publicznej w Stawiskach wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach.

§ 2. Majątek likwidowanej filii w tym księgozbiór przejmuje Biblioteka Publiczna w Stawiskach.

§ 3. Zadania publiczne wykonywane przez filię w Romanach będzie realizowała biblioteka Publiczna w Stawiskach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sobociński

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2004 15:01
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1655 razy