BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 63.2015 Burmistrza Stawisk

z dnia: 27 października 2015 roku
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

     Na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 02 listopada 2015 roku (poniedziałek) dniem wolny od pracy w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kadrowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Stawiskach i mieszkańcom gminy Stawiski przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2015 10:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 979 razy