BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XIV/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 10 sierpnia 2015 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji 15:00 koniec 15:40


Na Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach na sesji obecnych było 14 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Radny nieobecny na posiedzeniu Sesji Rady – Chodnik Sławomir Antoni.

W obradach uczestniczyli sołtysi z terenu Gminy Stawiski (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Po formalnym otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady Zalewski Józef przywitał Burmistrza Stawisk Krzysztofa Rafałowskiego i Skarbnika Gminy Iwonę Ofman, Radnych Rady Miejskiej w Stawiskach oraz sołtysów z terenu Gminy Stawiski. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił zebranym proponowany porządek obrad.


  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03.08.2015r.
  3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
  6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  7. Informacje.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że IV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach została zwołana na wniosek Burmistrza Stawisk. Po czym zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad sesji. Rada nie wniosła żadnych uwag ani wniosków do proponowanego porządku obrad sesji. Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie Rady. W wyniku głosowania 14 radnych głosowało „za” jego przyjęciem. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przebieg obrad:

Pkt. 2
Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

Protokół oznaczony Nr XIII/15 został przyjęty przez Radę głosami: 14 „za”.

 

Pkt. 3
Interpelacje: nie zgłoszono;

Zapytania radnych:
Radny Tadeusz Zalewski wnioskował o zwrócenie uwagi pracownikom gospodarczym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Stawiskach o nie niszczenie drzew podczas prac porządkowych przy koszeniu trawy.

Wolne wnioski:
Przewodniczący Rady Józef Zalewski poruszył problem dotyczący rolników związany z suszą na terenie Gminy Stawiski. Mówił o słabych zbiorach rolników ze względu na brak opadów deszczu. Wnioskował o wystosowanie prośby do Wojewody Podlaskiego o powołanie na wniosek Burmistrza Stawisk komisji ds. szacowania szkód z powodu suszy. Do wniosku przyłączył się sołtys wsi Sokoły Stanisław Sokołowski. Poinformował, że po rozmowach z rolnikami powołanie komisji ds. szacowania szkód jest konieczne.

 

Pkt. 4
Sprawozdanie z prowadzonej działalności przedstawił Krzysztof Rafałowski Burmistrz Stawisk stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt. 5
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Iwona Ofman.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję wokół projektu uchwały.

Rada dyskusji w tym punkcie nie prowadziła.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

W wyniku głosowania 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIV/45/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt. 6
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski udzielił odpowiedzi na zadane pytania:

1) Pracownikom zajmującym się pracami porządkowymi na terenie miasta zostanie zwrócona uwaga w tej kwestii. Gmina otrzymała decyzję na wycinkę drzew w parku miejskim w Stawiskach, w ustalonym terminie zostanie dokonana pielęgnacja zieleni w parku.

2) Powołane komisje lustrują na miejscu (na polach) i ustalają procentowo wysokość szkody w uprawach rolnych. Dzięki oszacowanej stracie obecnie można liczyć jedynie na kredyt preferencyjny. Powołanie komisji zależne jest od rolników, którzy muszą złożyć wnioski w sprawie szacowania powstałych szkód w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

 

Pkt. 7
Informacje.

Nie przekazano.

 

Pkt. 8
Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział, po czym zamknął obrady XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
Protokołowała
Przewodniczący Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Zalewski Józef
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 paź 2015 14:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1060 razy