BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/8/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216. 217, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz 885 z późz. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 14.222zł, zwiększenie planu – 14.222zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 21.344.366zł, z tego: bieżące – 20.865.061zł; majątkowe – 479.305zł;

- Plan wydatków budżetowych – 22.624.980zł, z tego: bieżące – 19.924.182zł; majątkowe – 2.700.798zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.280.614zł pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 709.751zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 570.863zł.

4. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w 2014r” do Uchwały Nr IV/7/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 19.12.2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 gru 2014 12:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1572 razy