BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/7/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 19 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216. 217, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz 885 z późz. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 51.640zł, zwiększenie planu – 155.004zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 60.842zł, zwiększenie planu – 164.206zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 21.344.470zł, z tego: bieżące – 20.865.165zł; majątkowe – 479.305zł;

- Plan wydatków budżetowych – 22.625.084zł, z tego: bieżące – 19.910.064zł; majątkowe – 2.715.020zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.280.614zł pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 709.751zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 570.863zł.

5. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w 2014r” do Uchwały Nr LV/284/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.10.2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2014r” do Uchwały Nr LIII/284/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.10.2014r w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiski na rok 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/234/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2014 dotyczący przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 gru 2014 14:14
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1729 razy