BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr III/14 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 09 grudnia 2014 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji 10:30 koniec 11:05


Na sesji obecnych było 15 radnych (lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W obradach uczestniczyli goście zaproszeni oraz sołtysi z terenu Gminy Stawiski (listy obecności stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do protokołu).

Po formalnym otwarciu sesji Przewodniczący Rady Zalewski Józef przywitał wszystkich przybyłych Radnych Rady Miejskiej w Stawiskach, sołtysów, zaproszonych gości oraz media.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie poinformował zebranych, że Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Łomży na podstawie art. 29 a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz.594 z późn. zm).

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łomży został ustalony porządek obrad sesji:

  1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Stawisk.

Przewodniczący Rady Zalewski Józef poinformował, że zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku art. 29 a, objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza elekta Rafałowskiego Krzysztofa o złożenie ślubowania.

Ślubowanie Burmistrza.

Burmistrz Rafałowski Krzysztof złożył przed Radą ślubowanie:

Rota ślubowania Burmistrza Stawisk: „ Obejmując urząd Burmistrza Stawisk, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Stawiski. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie p. Zaręba Teresa Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach złożyła gratulacje panu Krzysztofowi Rafałowskiemu związane z wyborem na Burmistrza Stawisk, po czym wręczyła zaświadczenie potwierdzające niniejszy wybór.

Gratulacje i życzenia złożył również Przewodniczący Rady Miejskiej w Stawiskach oraz ustępujący Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz.

Burmistrz Stawisk Rafałowski Krzysztof podziękował swoim przedmówcom.

W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.

Rada w głosowaniu - 15 ”za” – jednogłośnie opowiedziała się za zmianą porządku obrad sesji.

Następnie Przewodniczący ogłosił, krótką 10 – minutową przerwę w obradach celem przekazania gabinetu p. Krzysztofowi Rafałowskiemu – Burmistrzowi Stawisk.

Przewodniczący wznowił obrady po przerwie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.

Rada dyskusji w przedmiocie uchwały nie podejmowała.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Rada w głosowaniu jawnym 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głos zabrał Kazimierz Grabowski – przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej w Kolnie. Życzył owocnej współpracy z Radą Miejską w Stawiskach i władzami wyższego szczebla.

Burmistrz Stawisk Rafałowski Krzysztof podziękował za życzenia. Stwierdził, że doświadczenie, które posiada z wcześniejszego miejsca pracy zaowocuje pozytywną współpracą z sołtysami, rolnikami, mieszkańcami gminy i Radą Miejską w Stawiskach.

Głos zabrał również Stanisław Sokołowski – pogratulował zwycięstwa w wyborach samorządowych, życzył owocnej współpracy z Radą, mieszkańcami gminy i sołtysami z terenu gminy Stawiski.

Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski dziękując za życzenia znaczył, że sołtysi są przedstawicielami mieszkańców poszczególnych sołectw, wobec czego wyraził nadzieję, że mieszkańcy Ci będą otwarci na współpracę w przyszłości dla dobra rozwoju naszej Gminy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział, po czym zamknął obrady III Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodniczący Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Zalewski Józef
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 gru 2014 14:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1554 razy