BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr II/14 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 03 grudnia 2014 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji 14:15 koniec 16:00


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 15 radnych – lista obecności (załącznik nr 1 do protokołu).

W sesji udział wzięli:

 1. Rafałowski Krzysztof – Burmistrz Stawisk elekt,
 2. Rutkowska Agnieszka – Sekretarz Gminy Stawiski,
 3. Ofman Iwona – Skarbnik Gminy,
 4. Zelkowski Jan – członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej,
 5. Grabowski Kazimierz – członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Kolnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stawiskach Zalewski Józef przewodniczył obradom Rady. Otworzył II Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

W dalszej kolejności przedstawił porządek obrad II Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 6. Informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Zalewski Józef zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Rutkowska Agnieszka – Sekretarz Gminy poinformowała, że w imieniu Burmistrza Stawisk Waszkiewicza Marka wyraża zgodę na zmianę porządku obrad niniejszej sesji i wnioskuje o rozszerzenie obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Przewodniczący Rady poddał niniejszy wniosek pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada w głosowaniu 15 ”za” – jednogłośnie przyjęła zmianę do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach.

Przedstawia się on następująco:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.
 6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady poddał porządek obrad po przyjętych zmianach pod głosowanie Rady.

Rada w głosowaniu 15 „za” jednogłośnie przyjęła porządek do realizacji.

Po czym Przewodniczący przeszedł do jego realizacji.

 

Przebieg obrad

 

Pkt 2. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Rada interpelacji, pytań i wolnych wniosków nie zgłaszała.

 

Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Rady Zalewski Józef zapoznał radnych z treścią zapisów w Statucie Gminy Stawiski i ustawy o samorządzie gminnym w zakresie powoływania komisji stałych.

Następnie otworzył listę kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.

Do składu komisji radni zgłosili następujące kandydatury:

 1. Radna Ducka Bogusława (Radna wyraziła zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej);
 2. Radny Urban Robert (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej);
 3. Radna Wysocka Elżbieta

  W tym miejscu głos zabrała Sekretarz Gminy A. Rutkowska. Poinformowała zebranych, że kandydatura p. Wysockiej Elżbiety do składu Komisji Rewizyjnej jest niewskazana z uwagi na fakt, iż pracuje ona w jednostce samorządu terytorialnego jako główny księgowy. Ponadto Skarbnik Gminy p. Iwona Ofman pełni kontrolę finansową gminy, a radna Wysocka Elżbieta w Komisji Rewizyjnej prowadziłaby kontrolę finansów gminy.

  Radny Sobociński Marek zapytał – Czy występuje ustawowy zakaz łączenia obu stanowisk?

  Sekretarz Gminy A. Rutkowska odpowiedziała, że zakazu prawnego nie ma.

  Radna Wysocka Elżbieta nie wyraziła zgody na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej;

 4. Radny Gutowski Kazimierz (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej);
 5. Radny Razarenkow Zbigniew Kazimierz (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej);
 6. Radny Bagiński Robert (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej);

Przewodniczący zamknął listę kandydatów do pracy Komisji Rewizyjnej. Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych – jednogłośnie.

Przewodniczący poddał kolejno pod głosowanie Rady zgłoszone kandydatury:

I. Za kandydaturą radnej Duckiej Bogusławy głosowało 15 radnych;

II. Za kandydaturą radnego Urbana Roberta Józefa głosowało 14 radnych, 1 „wstrzymał się od głosowania”;

III. Za kandydaturą radnego Gutowskiego Kazimierza głosowało 14 radnych, 1 „wstrzymał się od głosowania”;

IV. Za kandydaturą radnego Razarenkow Zbigniewa Kazimierza głosowało 14 radnych, 1 „wstrzymał się od głosowania”;

V. Za kandydaturą radnego Bagińskiego Roberta głosowało 14 radnych, 1 „wstrzymał się od głosowania”.

W wyniku powyższego głosowania skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

 1. Ducka Bogusława - 15 głosów,
 2. Urban Robert Józef – 14 głosów,
 3. Gutowski Kazimierz – 14 głosów,
 4. Razarenkow Zbigniew – 14 głosów,
 5. Bagiński Robert – 14 głosów.

Przewodniczący Rady poddał cały skład Komisji Rewizyjnej pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 15 radnych „za” Rada jednogłośnie przegłosowała skład Komisji Rewizyjnej.

Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

Na funkcję Przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury:

I. Radny Urban Robert Józef

II. Radny Bagiński Robert

Innych kandydatur Rada nie zgłosiła. Przewodniczący zamknął listę i poddał ją pod głosowanie. Rada jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący poddał kandydaturę radnego Urbana Roberta Józefa pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania: 9 radnych „za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymało się od głosu”.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Urban Robert Józef w głosowaniu jawnym został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wybór składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Przewodniczący otworzył listę kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

 1. Radna Wysocka Elżbieta (Radna wyraziła zgodę na kandydowanie do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych);
 2. Radny Chodnik Sławomir (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych);
 3. Radny Tyszka Zbigniew (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych);
 4. Radny Zalewski Tadeusz (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych);
 5. Radny Kurkowski Bogdan (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych);

Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów do pracy w w/w komisji. Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych – jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca poddała skład komisji pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania – 15 radnych „za” – jednogłośnie.

Wybór składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący otworzył listę kandydatów do składu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Radny Sobociński Marek (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego);
 2. Radny Kiełczewski Antoni (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego);
 3. Radny Komosiński Karol (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego);
 4. Radny Karwowski Emil (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego);
 5. Radny Zalewski Józef (Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego);

Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów do pracy w w/w komisji. Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych – jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę wraz z wybranymi składami i poddał uchwałę pod głosowanie Rady.

Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. URBAN Robert Józef – Przewodniczący
 2. BAGIŃSKI Robert– członek,
 3. DUCKA Bogusława – członek,
 4. GUTOWSKI Kazimierz – członek,
 5. RAZARENKOW Zbigniew Kazimierz – członek.

Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w składzie:

 1. CHODNIK Sławomir – członek,
 2. WYSOCKA Elżbieta – członek,
 3. TYSZKA Zbigniew – członek,
 4. KURKOWSKI Bogdan – członek,
 5. ZALEWSKI Tadeusz – członek.

Powołuje się Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

 1. SOBOCIŃSKI Marek – członek,
 2. KIEŁCZEWSKI Antoni – członek,
 3. KOMOSIŃSKI Karol – członek,
 4. KARWOWSKI Emil – członek,
 5. ZALEWSKI Józef – członek.

W wyniku głosowania – 15 radnych „za” – jednogłośnie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach
w celu ukonstytuowania się komisji.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady poinformował zebranych:

- Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany Bagiński Robert;

- Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych został wybrany Chodnik Sławomir Antoni, Zastępcą Przewodniczącego Komisji została wybrana Wysocka Elżbieta,

- Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego został wybrany Sobociński Marek, Zastępcą Przewodniczącego Komisji został wybrany Kiełczewski Antoni.

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt w/w uchwały. Zgodnie z przedstawioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach kalkulacją taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków po weryfikacji kalkulacji, cena za wodę i ścieki dla ogółu odbiorców przedstawia się następująco:

Za 1 m3 wody w wysokości - 2,62 zł,

Za 1 m3 ścieków w wysokości - 10,34 zł

Stawka opłaty abonamentowej za wodomierz – dla odbiorców rozliczanych w systemie miesięcznym – 6,02 zł

1. Stawki za wodę - ROK 2014:

Stawka ustalona przez ZGKiM Dopłata Opłata mieszkańca gminy wynosi Abonament
2,65 zł 0,27 zł 2,38 zł 6,04

Propozycja na ROK 2015:

Stawka ustalona przez ZGKiM Propozycja dopłaty Opłata mieszkańca gminy wynosi Abonament
2,61 zł 0,27 zł 2,34 zł 6,02

0,02 zł taniej za 1 m 3 wody w stosunku do roku 2014.

2. Stawki za ścieki - ROK 2014:

Stawka ustalona przez ZGKiM Dopłata Opłata mieszkańca gminy wynosi
9,62 zł 5,33 zł 4,29 zł

Propozycja na ROK 2015:

Stawka ustalona przez ZGKiM Propozycja dopłaty Opłata mieszkańca gminy wynosi
10,34 zł 5,33 zł 5,01 zł

0,72 zł drożej za 1 m 3 ścieków w stosunku do roku 2014.

WODA ŚCIEKI
2013 r. 194 960 m3 2013 r. 50 999 m3
2014 r. 222 883 m3 2014 r. 48 371 m3
2015 r. planowane 222 883 m3 2015 r. planowane
48 371 m3

Taryfy z projektu uchwały:

Cena za dostawę wody bez podatku VAT – zł/m3 – 2, 61 zł

Cena za odprowadzanie ścieków bez podatku VAT – zł/m3 – 10, 34 zł

Cena za abonament zł/wodomierz/ m-c – 6,02 zł

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję wokół projektu uchwały.

Radny R. Bagiński wnioskował o podanie stawek obowiązujących z proponowanymi.

p.o Kierownik ZGKiM podał kwoty obowiązujących stawek:

- za ścieki – 9, 62 zł;

- za wodę – 2,65 zł;

- abonament – 6,04 zł

Radny S. Chodnik zapytał jaka była końcowa cena wody i ścieków. Ile dopłaca cała gmina?

Dopłata za wodę wynosiła - 0,27 zł

Dopłata za ścieki 5,33 zł.

Sekretarz Gminy p. A. Rutkowska poinformowała, że przy tworzeniu projektu uchwały założenie było takie, że stawki mają pozostać na obecnym poziomie. Wobec powyższego wzrośnie dopłata dla gminy. W przedstawionym projekcie uchwały wystąpił błąd pisarski, wysokość dopłaty wyniesie 6,06 zł (netto).

Radny Kazimierz Gutowski zapytał, czy ilość pobranej wody musi być równa ilości pobranych ścieków?

p.o Andrzej Ofman powiedział, że różnica występuje zawsze. Sytuacja dotyczy zarówno osób, które mają założone wodomierze jak i odbiorców, którzy nie mają założonych wodomierzy.

Radny S. Chodnik zapytał z czego wynika wzrost opłat za ścieki?

p.o Kierownik A. Ofman odpowiedział, że w okresie rozliczeniowym tj. od 1 października 2013r. do 30 września 2014r. ponad 1000 m3 zostało odprowadzonych ścieków. Ponadto dodał, że ilość sprzedanych ścieków wynika z danych księgowych spisanych z faktur.

Radny M. Sobociński zapytał, czy wniosek kierownika ZGKiM w sprawie kalkulacji stawek został zweryfikowany przez Burmistrza? Radny uważał, że informacja w tym zakresie powinna być przedstawiona Radzie podczas sesji.

Przewodniczący Rady J. Zalewski stwierdził, że Rada otrzymała projekty uchwał, po sporządzonej przez Burmistrza Stawisk weryfikacji.

Sekretarz Gminy dodała, że w uzasadnieniu jest napisane, że analiza wniosku ZGKiM została sporządzona. Burmistrz dokonał analizy przedmiotowego wniosku ZGKiM. Ocenił go jako prawidłowy. Kalkulacja została sprawdzona pod względem merytorycznym i stawki zostały zweryfikowane. Kalkulacja została sporządzona na podstawie rzeczywistych danych.

Radny S. Chodnik zauważył, że w ostatniej kadencji radni otrzymali tylko raz kserokopię kalkulacji wniosku Kierownika ZGKiM oraz analizę rzeczową. Nasuwa się wniosek w związku z tym, iż wówczas było mnóstwo wątpliwości, uwag i kontrowersji ze strony Rady od tamtej pory Rada nie ma dostępu do danych przedłożonych przez Kierownika ZGKiM. Na dzień dzisiejszy Rada nie widzi analizy kosztów zakładu, a powinna takie informacje posiadać. Rada przekazuje dotacje nie posiadając wiedzy merytorycznej, na co konkretnie wydawane są pieniądze. Decyzja jest bardzo ważna, dotyczy mieszkańców całej Gminy Stawiski, szczególnie miasta a czasu na jej podjęcie jest mało. Do dnia 5 grudnia br. Rada musi podjąć uchwały, a nawet nie wie jakie są koszty utrzymania zakładu.

p. A. Rutkowska Sekretarz Gminy powiedziała, że na sesji obecny jest p.o Kierownik A. Ofman, który może odpowiedzieć na pytania radnych.

Radny M. Sobociński zapytał – Czy była różnica pomiędzy kalkulacją, a weryfikacją Burmistrza?

p.o Kierownik A.Ofman – Koszty, które zostały wzięte do sporządzenia kalkulacji za wodę i ścieki są kosztami poniesionymi na daną działalność. Niniejsze koszty księgowane są oddzielnie na ścieki i oddzielnie na wodę. Ponadto prowadzony jest również rejestr kosztów oddzielnie na każdą hydrofornię. Ilości i wartości, które zostały przedstawione w kalkulacjach są wzięte z dowodów księgowych. Kalkulacja do urzędu została złożona 23 października 2014r.

Radny T. Zalewski zapytał, jaka jest różnica pomiędzy wodą wydobytą z ziemi, a wodą sprzedaną wynikającą ze spisania z wodomierzy. Czy te straty są zmniejszane? Czy nadal ten procent jest znaczący?

p.o A.Ofman – powiedział, że nie udzieli odpowiedzi na niniejsze pytanie z uwagi na fakt, iż nie było to brane do kalkulacji. Zaznaczył, że strata będzie zawsze. Różnica wynika z awarii, płukania odżelaziaczy co 10 dni. Średnie zużycie wody na płukanie odżelaziacza waha się w granicach około 7m3. Takich cykli jest w miesiącu dwa czyli 14 m3. Na koniec roku zakład rozliczy pełne zużycie wody i informacja zostanie przedstawiona Radzie.

Radny T. Zalewki zapytał, ile wynosi koszt wywozu ścieków wozem asenizacyjnym?

p.o A.Ofman Kierownik ZGKiM odpowiedział, że jest to kwota ok.70 zł; opłata za dojazd do danej miejscowości 2,20 zł za 1 km.

Zdaniem radnego K. Gutowskiego niniejsza kwestia związana z podjęciem niniejszych uchwał powinna być podjęta przez poprzednią Radę.

Następnie radny S. Chodnik stwierdził, że nie rozumie dlaczego koszty utrzymania zakładu są owiane tajemnicą skoro gmina musi dotować działalność zakładu. Radny wnioskował, aby w przyszłości kiedy Kierownik złoży kalkulacje do Burmistrza, Rada otrzymała niniejszą dokumentację do wglądu w tym samym czasie. Niniejszy wniosek wypływa z doświadczenia, które posiada radny. Wokół kalkulacji było zbyt wiele kontrowersji i uwag. Rada powinna wiedzieć w jaki sposób wygląda zarządzanie finansami w zakładzie gospodarki komunalnej. Po czym zapytał, jakie czynności zostały podjęte, aby ilość wywożonych ścieków była wyższa? Chociaż wiadomo jaka będzie odpowiedź pana kierownika. Bo za każdym razem odpowiada tak samo, że jest to zadanie gminy. Jednak gdyby ścieków dowożonych było więcej wówczas opłata za ścieki dla mieszkańców byłaby mniejsza.

Następnie radny S. Chodnik zapytał, ile wynosi dotacja gminy dla ZGKiM w tym zakresie?

Skarbnik Gminy Iwona Ofman odpowiedziała, że dopłata wynosi 380.982,41 zł.

Radny M. Sobociński stwierdził, że Rada powinna dokonać szczegółowej analizy na komisjach. Ponadto dzisiaj Rada nie powinna podejmować żadnych uchwał w tym zakresie ze względu na brak wiedzy. Proponował, aby najpierw dokonać analizy kosztów utrzymania zakładu na posiedzeniach komisji, a następnie podjąć uchwały.

Sekretarz Gminy A. Rutkowska zabrała głos. Stwierdziła, że w związku z tym, iż ogłoszenie wyborów zostało podane do publicznej wiadomości w terminach, które nie pozwalały na wcześniejsze przedłożenie Radzie projektów uchwał. Obecnie Rada do 5 grudnia br. musi podjąć uchwały. W przypadku nie podjęcia uchwał wejdą stawki z mocy ustawy, czyli bez dopłat.

Przewodniczący Rady zapewnił, że w przyszłym roku nie powtórzy się taka sytuacja i Rada otrzyma kalkulację i analizę rzeczową kosztów zakładu.

Radny R. Bagiński stwierdził, że temat taryf i dopłat nie od dzisiaj stanowi temat trudny, który w przyszłości należy rozwiązać. Niniejszy zakres porównał do kwestii regulacji wywozu odpadów w gminie, kiedy borykano się z jego rozwiązaniem. Dodał, że ma nadzieję, że w przyszłym roku podjęcie stawek przebiegnie bezproblemowo.

W tym miejscu głos zabrał obecny na sesji Burmistrz elekt Rafałowski Krzysztof. Zgodził się ze stanowiskiem radnego R. Bagińskiego. Stwierdził, że niedociągnięcia należy zamknąć. Na pewno istnieje sposób na rozwiązanie niniejszej kwestii w przyszłości.

Dalszej dyskusji Rada nie podejmowała.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania : 14 radnych „za” , 1 radny „wstrzymał się od głosu”.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03 grudnia 2014r,. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję wokół projektu uchwały.

Rada dyskusji nie podjęła.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie Rady wraz z naniesioną poprawką dotyczącą dopłaty do 1m3 ścieków w kwocie : 6,06 zł (netto).

W wyniku głosowania 14 radnych głosowało „za” , 1 radny „wstrzymał się od głosu”.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pkt 6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Rada interpelacji, zapytań nie zgłaszała.

 

Pkt 7. Informacje.

Do Rady nie wpłynęły żadne informacje.

 

Pkt 8. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady zamknął obrady II Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodniczący Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Zalewski Józef
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 gru 2014 13:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1663 razy