BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr I/14 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 01 i 03 grudnia 2014 roku
w sprawie:

rozpoczęcie sesji 01 grudnia 2014r. godz. 12:00 – 12:20
przerwa w obradach do 03 grudnia 2014r. godz. 13:00 – 14:00
miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 15 radnych – lista obecności (zał. nr 1 do protokołu).

Skład Rady: 15 radnych

 1. Bagiński Robert
 2. Chodnik Sławomir Antoni
 3. Ducka Bogusława
 4. Gutowski Kazimierz
 5. Karwowski Emil
 6. Kiełczewski Antoni
 7. Komosiński Karol
 8. Kurkowski Bogdan
 9. Urban Robert Józef
 10. Razarenkow Zbigniew Kazimierz
 11. Sobociński Marek
 12. Tyszka Zbigniew Piotr
 13. Wysocka Elżbieta
 14. Zalewski Józef
 15. Zalewski Tadeusz

W sesji udział wzięli:

 1. Rafałowski Krzysztof – Burmistrz Stawisk elekt,
 2. Agnieszka Rutkowska – Sekretarz Gminy Stawiski,
 3. Iwona Ofman – Skarbnik Gminy,
 4. Jan Zelkowski – członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej Oddział w Kolnie,

W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (zał. nr 2 do protokołu).

 

Przebieg obrad

 

Razarenkow Zbigniew Kazimierz Senior otworzył I Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Powitał wszystkich obecnych na sali obrad.

Następnie przedstawił porządek obrad sesji:

 1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.
 2. Wybór przewodniczącego rady.
 3. Wybór wiceprzewodniczącego rady.

Pkt. 1 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.

Radny Senior Razarenkow Zbigniew odczytał artykuł 23 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Po czym przystąpiono do złożenia AKTU ŚLUBOWANIA.

Radny Senior odczytał tekst ślubowania. Dodał, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Rota Ślubowania radnego:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Najmłodszy wiekiem radny Karwowski Emil odczytał kolejno w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona radnych.

Następnie 15 radnych obecnych na sesji złożyło ślubowanie.

Radny Senior stwierdził, że wszyscy radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Stawiskach VII kadencji 2014 – 2018.

Następnie na wniosek Rady I Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach została przerwana.

Radny Senior poddał pod głosowanie wniosek o przerwaniu sesji.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu w tej sprawie.

Wobec powyższego Rada Miejska ustaliła, że przerwa w obradach obowiązuje do dnia 03 grudnia (środa) br. do godz. 13:00.

Radny Senior zarządził przerwę w obradach.

 

Radny Senior wznowił obrady po przerwie.

 

Pkt 2. Wybór przewodniczącego rady.

Radny Senior Razarenkow Zbigniew Kazimierz otworzył listę kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Radni zgłosili następującą listę kandydatów:

 1. ZALEWSKI Józef
 2. SOBOCIŃSKI Marek

Przewodniczący Rady zapytał, czy zgłoszeni radni na w/w funkcję wyrażają zgodę na kandydowanie.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur Rada nie zgłosiła.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie (15 radnych „za”) dokonali zamknięcia niniejszej listy.

Następnie Rada przystąpiła do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:

 1. Radnego Chodnika Sławomira Antoniego
 2. Radnego Kiełczewskiego Antoniego
 3. Radnego Zalewskiego Tadeusza

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Radny Senior poddał pod głosowanie skład komisji.

W głosowaniu jawnym 15 radnych głosowało za powołaniem komisji w w/w składzie.

Następnie Rada przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki wyboru. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kiełczewski Antoni odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania.

Na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany Zalewski Józef uzyskując 12 głosów poparcia.

Protokół z głosowania oraz karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady Zalewski Józef, złożył podziękowanie Radzie Miejskiej w Stawiskach za zaufanie i wybór jego osoby na tak ważną funkcję w Radzie.

Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pkt 3. Wybór wiceprzewodniczącego rady

Prowadzenie obrad przejął Zalewski Józef – Przewodniczący Rady Miejskiej w Stawiskach.

Na wstępie otworzył listę kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.

Radni zgłosili następującą listę kandydatów:

 1. Zalewski Tadeusz
 2. Sobociński Marek
 3. Karwowski Emil

Przewodniczący Rady zapytał, czy zgłoszeni radni na w/w funkcję wyrażają zgodę na kandydowanie.

Radny Sobociński Marek nie wyraził zgody na kandydowanie. Pozostałych dwóch kandydatów wyraziło zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur Rada nie zgłosiła.

Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie Rady.

Rada – 15 „za” – jednogłośnie zamknęła listę.

W związku z faktem kandydowania radnego Zalewskiego Tadeusza na funkcję Wiceprzewodniczącego, Rada dokonała wyboru nowego członka Komisji Skrutacyjnej.

Do pracy w komisji zgłoszono Bagińskiego Roberta – który nie wyraził zgody na pracę w tejże komisji.

W rezultacie Rada wybrała jednogłośnie radnego Gutowskiego Kazimierza do składu Komisji Skrutacyjnej, po czym stosunkiem głosów 14 ”za” przy 1 „wstrzymującym” przegłosowała jej skład:

 1. Chodnik Sławomir Antoni
 2. Kiełczewski Antoni
 3. Gutowski Kazimierz

Następnie odbyło się tajne głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki wyboru. Po czym Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Chodnik Sławomir Antoni odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania.

Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany Karwowski Emil uzyskując 9 głosów.

Protokół z głosowania oraz karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03 grudnia 2014r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Karwowski Emil podziękował Radzie za obdarzenie jego osoby zaufaniem i wybór.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady zamknął obrady I Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodniczący Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Zalewski Józef
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 gru 2014 09:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1667 razy