BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 09 grudnia 2014 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1050 z późn. zm.), Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§1. Ustala się Burmistrzowi Stawisk Krzysztofowi Rafałowskiemu wynagrodzenie miesięczne brutto w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),

2) dodatek funkcyjny wysokości 1 900,00zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100),

3) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 3 120,00zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100),

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, tj. 590,00zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), wzrastający corocznie z dniem 01 kwietnia aż do osiągnięcia 20%.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 11 gru 2014 14:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1647 razy