BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 03 grudnia 2014 roku
w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) , art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w następującej wysokości:

1) za 1m3 wody netto – w wysokości 0,27 zł
2) za 1m3 ścieków netto – w wysokości 6,06 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/249/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązują od dnia 01 stycznia 2015r.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 11 gru 2014 14:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1604 razy