BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 03 grudnia 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stawiski w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały: Nr XXX/150/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Stawiski i Uchwała Nr XLVIII/248/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015r.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 11 gru 2014 14:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1635 razy