BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LV/14 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 października 2014 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji godz. 1205 koniec godz. 1355


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 14 radnych – lista obecności (zał. nr 1 do protokołu). Radny nieobecny na posiedzeniu: Kiciński Andrzej.

W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (zał. nr 2 do protokołu), zaproszeni goście (zał. nr 3 do protokołu).

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka. Otworzyła LV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawiła porządek obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03.10.2014r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2014 – 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Stawisk, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiskach, Wojewodzie Podlaskiemu.
 11. Informacja Lokalnej Grupy Działania nt. projektu Zintegrowanej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Mlekiem Płynąca na lata 2015 – 2022.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stawiski w roku szkolnym 2013/ 2014.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad Rada uwag nie wnosiła. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała porządek obrad sesji pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia celem jego realizacji.

14 radnych głosowało „za” jego przyjęciem.

 

Przebieg obrad

 

Pkt 2.
Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Protokół oznaczony Nr LIV/14 został przyjęty przez Radę głosami: 14 „za”.

 

Pkt 3.
Interpelacje: nie zgłoszono

Zapytania:
Radny T. Chojnowski
zapytał:

1) Czy w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki finansowe do końca roku kalendarzowego?

2) Jaki koszt poniesie gmina z tytułu informacji - sprawozdań z działalności, które przedstawia burmistrz mieszkańcom gminy w trakcie kampanii wyborczej?

Radny J. Kurzątkowski zapytał:

1) Dlaczego na spotkaniu z wyborcami w Jurcu Włościańskim nie poinformowano o przyczynach i terminie rozbiórki przepustu?

2) Dlaczego betonowe kręgi z rozebranego przepustu zostały złożone w miejscu wywozu odpadów?

3) Dlaczego światło w terenie świeci się tylko do godz. 23.00?

Wolne wnioski:
Sołtys wsi Katarzyna Zduńczyk – Kiedy zostanie zrealizowany fundusz sołecki podjęty w ubiegłym roku w miejscowości Dzierzbia?

 

Pkt 4.
Sprawozdanie z prowadzonej działalności przedstawił Marek Waszkiewicz Burmistrza Stawisk. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy I. Ofman. Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały. Radny T. Zalewski, zapytał, dlaczego koszt przyłącza wodociągowego w miejscowości Cedry opiewa na tak wysoką kwotę?

Sekretarz Gminy A.Rutkowska odpowiedziała, że przyłącze występuje pod drogą wojewódzką, jego koszt został przedstawiony na podstawie kosztorysu. Realne koszty wyjdą po zapytaniach ofertowych. Do dwóch gospodarstw rolnych zostanie doprowadzona woda. Zagwarantowano wyższą kwotę w budżecie, aby uniknąć zwoływania Rady w przypadku większych wydatków związanych z realizacją tegoż zadania.

Radny J. Kurzatkowski negował proponowane zmiany w budżecie. Stwierdził, że nie rozumie, dlaczego zdejmowane są środki finansowe z przebudowy świetlic, skoro nie zostały one jeszcze w pełni doposażone. Występują braki w wyposażeniu i z tych środków należy pokryć powyższe braki. W świetlicy nie ma szafek, termosów, a pieniądze przeznacza się na inne cele.

Radny L. Ramotowski poparł swojego przedmówcę. Powiedział, że remiza w miejscowości Dzięgiele została ocieplona z zewnątrz, a sufit pozostał niedocieplony. Remont nie został zakończony, wykonany „tak dla oka”, a pozostałe pieniądze przekazywane są na inne cele.

Burmistrz odparł, że zostały wykonane prace, które były zaplanowane. Ponadto zatwierdzony został wniosek sołecki z Dziegiel na ocieplenie stropu świetlicy.

Radny S. Chodnik zaznaczył, że gmina ma 1.300.000 zł deficytu. Realizacja obietnic wyborczych odbywa się ze środków pochodzący z obligacji. Zapytał - Z czego gmina w przyszłym roku pokryje deficyt w tej wysokości?

Skarbnik Gminy – I. Ofman odpowiedziała, że jeszcze nie ma budżetu na przyszły rok, nie są znane kwoty dotacji i konstrukcja budżetu jest jeszcze niemożliwa, dlatego też trudno odpowiedzieć na pytanie, w jakiej wysokości będzie deficyt. Dalszej dyskusji Rada nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 10 głosów ”za”,0 ”przeciw”, 4 „wstrzymało się” od głosu.

W związku z faktem, iż niektórzy radni wnieśli uwagi do liczby przeliczonych głosów, że zapis jest błędny radny T. Chojnowski złożył wniosek formalny o ponowne głosowanie nad projektem uchwały.

Przewodnicząca poddała wniosek radnego pod głosowanie Rady.

Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, 0 „ przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.

Następnie Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania 10 głosów ”za”, 0 ”przeciw”, 4 „wstrzymało się” od głosu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr LV/284/14 z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 

Pkt.6
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2014 – 2022 przedstawiła p. I. Ofman Skarbnik Gminy.

Radny T. Chojnowski zapytał, czy na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stawiskach został wykonany projekt? Skarbnik Gminy odpowiedziała twierdząco na pytanie radnego.

Radny S. Chodnik odniósł się do planowanej inwestycji. Projekt opiewa na 116 tys. zł przy 20 % dofinansowaniu, wsparcie środkami z zewnątrz jest niewielkie. Inne gminy realizowały takie zadania przy większym dofinansowaniu, przy większym wsparciu środków zewnętrznych. Zadanie jest niezbędne do realizacji, jednak gmina mogłaby realizować projekt, gdzie dofinansowanie jest wyższe. Gmina Kolno pozyskała 500 tys. zł, gmina Turośl 300 tys. zł, a Stawiski wchodzą w projekt, gdzie dofinansowanie jest niewielkie.

Sekretarz Gminy A.Rutkowska ustosunkowała się do wypowiedzi radnego. Zaznaczyła, że gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może pozyskać 25 tys. zł. co stanowi maksymalną kwotę z małych projektów, która można było pozyskać. Wniosek został złożony za pośrednictwem LGD – Lokalnej Grupy Działania w „Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku.

Radny stwierdził, że realizacja inwestycji za taką kwotę budzi jego wątpliwości, gdyż koszt placu zabaw przy szkole powinien opiewać na ok. 500 tys. zł. Gmina powinna poszukać programu, gdzie dofinansowanie inwestycji byłoby wyższe niż 20 %.

Do dyskusji włączył się Burmistrz stwierdzając, że po wnikliwej analizie dokonanej przez panią Skarbnik wynika, że gmina Stawiski pozyskała 13 mln zł na działalność samorządu gminnego w okresie 12 lat sprawowania władzy samorządowej przez burmistrza. Dodał, że gmina pozyskuje środki finansowe w miarę możliwości.

Radny S. Chodnik zwrócił się do Burmistrza ze stwierdzeniem : Pana podstawowym błędem jest to, że nie podgląda pan lepszych od siebie, że inni realizują zadania nie za swoje, tylko za środki z zewnątrz. Należy przyglądać się innym, lepszym od siebie.

Sekretarz Gminy A.Rutkowska odpowiedziała, że Gmina Kolno dlatego pozyskała tak wysokie dofinansowanie z uwagi na fakt, że na jej terenie nie było punktów przedszkolnych, idąc w tym kierunku gmina pozyskała kwoty, które są finansowane w 100 %.

Radny T. Zalewski zapytał – Czy w kwocie długu w tych 8.360.000 zł zawarte są również obligacje wyemitowane przez gminę ?

Skarbnik Gminy I.Ofman odpowiedziała, że kwota długu stanowi stan długu na koniec roku. Jeżeli w tym roku planujemy uruchomić 1.830.000 zł – powyższa kwota została już zapisana w planowanym długu. W 2015 roku będziemy uruchamiać kolejną transzę obligacji w kwocie – 950 tys. zł.

Rada dalszej dyskusji nie prowadziła. W wyniku głosowania nad uchwałą : 13 głosów ”za”, 0 ”przeciw”, 1 „wstrzymał się” od głosu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr LV/285/14 z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2014 – 2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 

Pkt. 7
Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski przedstawiła Przewodnicząca Rady.

W tym miejscu Przewodnicząca ogłosiła 10 - minutową przerwę w obradach.

Rada dalszej dyskusji nie prowadziła. W wyniku głosowania 13 głosów ”za”, 0 ”przeciw”, 1 „wstrzymał się” od głosu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr LV/286/14 z dnia 29 października 2014r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady.

 

Pkt. 8
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Rada dyskusji nie prowadziła.

W wyniku głosowania 14 głosów ”za”. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr LV/287/14 z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 

Pkt 9.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz.

Odpowiedź na pytanie radnego T. Chojnowskiego:

1) Skarbnik Gminy I.Ofman – Realizacja zaplanowanych zadań odbywa się zgodnie z planem, realizacja zadań oświatowych również odbywa się bez żadnych zaległości. Czy w grudniu realizacja będzie taka, a nie inna, trudno stwierdzić na dzień dzisiejszy dlatego, że nie wiemy co się może wydarzyć. Jeżeli będą tylko bieżące sprawy i nie wydarzą się żadne nieprzewidziane wydatki, budżet powinien być zamknięty bez problemu. Stan konta gminnego na dzień dzisiejszy wynosi - 733.000 zł. Wpłynęła dotacja na akcyzę ok. 250 tys. zł. Gmina nie zalega z płatnościami i nie ma zagrożenia, że nie zostaną opłacone rachunki i faktury. W przypadku braku środków finansowych w podziałce budżetowej zmiany zostaną wprowadzone w ramach działu zarządzeniem burmistrza, natomiast pomiędzy działami zmian można dokonać uchwałą Rady. Uruchomiliśmy jedna transzę obligacji w wysokości 1.000.000 zł.

2) Burmistrz odpowiedział, że informacja przesyłana do mieszkańców gminy nie jest ulotką wyborczą tylko sprawozdaniem z działalności władzy samorządowej. Koszt będzie wynosił od 2 – 3 tys. zł. Ulotka wyborcza będzie finansowana ze środków KWW Mała Ojczyzna.

Odpowiedź na pytanie radnego J. Kurzątkowskiego:

1) Zebranie, które odbyło się w Jurcu, nie miało charakteru sprawozdawczego, ani samorządowego. Natomiast radny doskonale wiedział, że w związku ze skargą do nadzoru budowlanego w tym temacie zostało wszczęte postępowanie, dlatego też nie powinien być zdziwiony.

2) Sekretarz Gminy dodała, że radny wiedział o skardze. Znana mu była również wiedza, do czego gmina została zobowiązana w piśmie z nadzoru budowlanego. Gmina miała do wyboru albo przepust rozebrać, albo zalegalizować. Koszt legalizacji wynosił 120 tys. zł. Wiedział pan o tym, że wcześniej, czy później przepust będzie rozbierany. Pełni pan funkcję radnego i powinien pan poinformować mieszkańców. Nie wszystkie przepusty posiadają dokumentację techniczną.

3) Burmistrz stwierdził, że zdziwiony jest, że wcześniej radnemu nie przeszkadzało, że światło świeci się do godz. 23.00. – Z tego terenu, jak dotychczas, nie wpłynęły żadne uwagi.

Odpowiedź na pytanie K. Zduńczyk sołtysa wsi Dzierzbia: Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w niniejszym zakresie pani sołtys wielokrotnie kontaktowała się w celu przyśpieszenia realizacji tegoż zadania. Wykonawca, który realizował pracę, zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania niniejszych robót z powodów innych zobowiązań. Ostateczny termin wykonania prac w miejscowości Dzierzbia mija 12 listopada br.

 

Pkt 10.
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Stawisk, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiskach, Wojewodzie Podlaskiemu.

Burmistrz przedstawił informację dot. złożonych oświadczeń majątkowych: Sekretarza Gminy Stawiski, Skarbnika Gminy Stawiski, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stawiskach, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski oraz osób wydających decyzje administracyjne. Poinformował, że wszystkie oświadczenia majątkowe złożono z zachowaniem ustawowego terminu. Na wszystkich oświadczeniach jest informacja o dokonaniu wstępnej analizy zawartych w nich danych, do czego ustawowo obowiązany jest organ przyjmujący oryginał oświadczenia. Do wszystkich oświadczeń załączono kserokopię zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2013 roku. Po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Agnieszka Rutkowska – w pkt. X wykazano zobowiązanie pieniężne wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, a powinno być wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

2. Bożena Czarnecka – w pkt. II ppkt 3 wykazano jedną kwotę nie określając, czy jest to przychód, czy dochód uzyskany z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego, należy podać zarówno przychód jak i dochód.

3. Katarzyna Dzikowska – nie określono przynależności poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego, a majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Andrzej Ofman – nie wykazano nieruchomości nabytych w drodze spadku.

Przewodnicząca Rady przedstawiła informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych za 2013 rok przez 14 radnych Rady Miejskiej w Stawiskach. Wszystkie oświadczenia majątkowe złożono z zachowaniem ustawowego terminu. Nieprawidłowości żadnych w oświadczeniach radnych Rady Miejskiej w Stawiskach za 2013 rok nie stwierdzono. Uwaga do osób składających oświadczenia majątkowe o dołożenie należytej staranności przy składaniu oświadczeń majątkowych za rok 2014 rok na dokładne wypełnianie wszystkich punktów, a przede wszystkim:

 • Punktu I zasoby pieniężne, w którym składający oświadczenie często piszą „nie dotyczy”, należy wykazać stan zasobów pieniężnych wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
 • Punktu II dotyczącego posiadanych nieruchomości, w którym należy podać wszystkie posiadane nieruchomości i określić wartość każdej wymienionej nieruchomości, ponadto w ppkt 3 dotyczącym gospodarstwa rolnego należy wykazać zarówno przychód jak i dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego;
 • Punktu VI dotyczącego działalności gospodarczej, w którym to należy wykazać zarówno przychód jak i dochód uzyskany z tytułu prowadzone działalności;
 • Punktu VIII dochody – w którym należy wykazać dochody, a nie przychody uzyskane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej;
 • Punktu IX składniki mienia ruchomego – w którym należy wykazać wszystkie składniki mienia ruchomego powyżej 10 tys. zł i ich wartość, w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji;
 • Punktu X zobowiązania pieniężne, w którym należy wykazać stan zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
 • Części B oświadczenia dotyczącego miejsc położenia nieruchomości wymienionych w pkt. II części A, w której należy wykazać wszystkie adresy nieruchomości zachowując kolejność nieruchomości wymienionych w pkt.II części A oświadczenia(w pkt.1 należy podać adres domu, w pkt.2 adres mieszkania, w pkt.3 adres gospodarstwa, w pkt.4 adresy każdej z wymienionych tam nieruchomości).

Osoba składająca oświadczenie majątkowe zobowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

W przypadku stwierdzenia w kolejnych latach błędnych oświadczeń będą one zwracane przez Urząd Skarbowy w Kolnie z koniecznością uzupełnienia oświadczenia bądź złożenia jego korekty.

Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu:

Burmistrz Stawisk – Marek Waszkiewicz, w określonym ustawą terminie złożył oświadczenie majątkowe łącznie z kopią zeznania podatkowego PIT za 2013 rok. Po przeprowadzonej analizie nie wnosi się uwag do złożonego oświadczenia majątkowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach – Barbara Rzadka również złożyła oświadczenie majątkowe za 2013 rok łącznie z kopią zeznania podatkowego PIT w określonym terminie.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, iż

– w pkt. II w ppkt 4 nie została wykazana działka, na której posadowiony jest dom wyszczególniony w ppkt 1 (jej powierzchnia, wartość, tytuł prawny z przynależnością majątkową);

- w pkt VIII, ponownie brak informacji, czy uzyskane dochody stanowią majątek odrębny (osobisty) Pani Przewodniczącej, czy składają się na majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową.

Zgodnie z art. 24h ust.2 cytowanej na wstępie ustawy oraz pkt 3 Uwagi zawartej we wstępie formularza oświadczenia majątkowego, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność m.in. dochodów do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkowa.

 

Pkt 11.
Informacja Lokalnej Grupy Działania nt. projektu Zintegrowanej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Mlekiem Płynąca na lata 2015 – 2022.

Sekretarz Gminy A. Rutkowska poinformowała, że dokument – projekt Zintegrowanej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Mlekiem Płynąca na lata 2015 – 2022 - dostępny jest na stronie internetowej fundacji. Wszelkie uwagi do projektu są bezcenne, strategia podlega opinii w formie uwag.

Radny T. Chojnowski zapytał – Kiedy zostanie wydana monografia Gminy Stawiski? Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Gmina Stawiski wycofała się z tego zadania na rzecz wniosku złożonego przez OSP Stawiski – utworzenie siłowni na świeżym powietrzu przy budynku OSP Stawiski i siedzibie GOKiS Stawiski – termin realizacji do końca grudnia 2014r.

 

Pkt 12.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stawiski w roku szkolnym 2013/2014.

W wyniku dyskusji, która wywiązała się w tym punkcie, radny S. Chodnik zapytał kto jest autorem powyższej informacji. Sekretarz Gminy odpowiedziała, że dokumenty zostały sporządzone przez pracownika merytorycznego, a wszelkie uwagi należy kierować do niej.

 

Pkt 13. Informacje.

Radny S. Chodnik podzielił się refleksją, jaka nasunęła się radnemu w kwestii Statutu Gminy. Zapytał, dlaczego statut gminy nie pozwala na dyskusję nad odpowiedziami udzielonymi radnym. Dlaczego radni nie mogą porozmawiać, przedyskutować pewnych kwestii, wówczas ucina im się wypowiedź argumentem, że nad odpowiedziami nie wolno dyskutować. Jest to kwestia na przyszłość do przemyślenia i zmiany zapisów w statucie.

Burmistrz odpowiedział, że Rada może zmienić zapis w statucie i był na to czas.

Następnie p. Jan Zelkowski Przewodniczący Podlaskiej Izby Rolniczej Oddział w Kolnie poinformował, że w dniu 7 listopada br. o godz. 9.00 w świetlicy w Rostkach odbędzie się bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi opryskiwaczy.

Wypowiedź Przewodniczącej Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz podziękował za współpracę Przewodniczącej i Radzie Miejskiej w Stawiskach, wszystkim kandydatom życzył powodzenia w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

Pkt 14. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca zamknęła obrady LV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Barbara Rzadka
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2014 10:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1883 razy